Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
IPP4_1P_K01Ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązaniu problemów poznawczych i praktycznych, potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę oraz ją uzupełnić i doskonalić, ma świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
IPP4_1P_K02Jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji oraz do określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, także na rzecz interesu publicznego, uwzględniając wiedzę z zakresu aspektów prawnych i ekonomicznych, jest gotowy do przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.
IPP4_1P_K03Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dba o dorobek i tradycję zawodu.
IPP4_1P_K04Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej oraz wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.