Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0 (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
IPP4_1P_U01Posiada umiejętność samokształcenia się, w tym potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku obcym, potrafi łączyć uzyskane informacje, interpretować je, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
IPP4_1P_U02Potrafi efektywnie używać dowolnych form komunikacji, pracować w grupie, używać specjalistycznej terminologii z zakresu inżynierii mechanicznej, brać aktywny udział w debatach, przygotować w języku polskim i obcym dokumentację dotyczącą rozwiązywanego zadania inżynierskiego wraz z omówieniem wyników jego realizacji.
IPP4_1P_U03Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem tekstów technicznych.
IPP4_1P_U04Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary wielkości fizycznych, mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz realizować eksperymenty numeryczne i symulacyjne procesów fizycznych, przedstawiać otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
IPP4_1P_U05Potrafi tworzyć i posługiwać się modelami matematycznymi do analizy i oceny działania systemów produkcyjnych w różnych branżach przemysłu, wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii mechanicznej, a także analizować rozwiązania projektowe mechanicznych i mechatronicznych komponentów systemów produkcyjnych, ze względu na przyjęte kryteria użytkowe.
IPP4_1P_U06Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących projektowanie elementów, układów oraz systemów mechanicznych i mechatronicznych, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
IPP4_1P_U07Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej proponowanych rozwiązań, projektów i podejmowanych działań inżynierskich właściwych dla inżynierii produkcji.
IPP4_1P_U08Potrafi opisać oraz dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić, w zakresie inżynierii mechanicznej, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi.
IPP4_1P_U09Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, potrafi planować i organizować pracę indywidualną i w zespole.
IPP4_1P_U10Ma przygotowanie niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją, projektowaniem i badaniami oraz stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy właściwej dla wykonywanych prac, potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich, wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską, doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla inżynierii produkcji.
IPP4_1P_U11Potrafi działać w środowisku informatycznym i wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania, symulacji działania i weryfikacji systemów produkcyjnych.