Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (N2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ZO_2A_U01Wykazuje pogłębioną umiejętność znajdowania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach w zakresie zootechniki.
ZO_2A_U02Ma pogłębione umiejętności w zakresie organizacji produkcji zwierzęcej, obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego, technologii stosowanych w przetwórstwie surowców zwierzęcych oraz możliwości wykorzystania terapeutycznych właściwości zwierząt i produktów od nich pozyskiwanych
ZO_2A_U03Wykazuje umiejętność analitycznego, krytycznego i właściwego opracowania materiałów oraz formułowania samodzielnych wniosków
ZO_2A_U04Umie prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję z różnymi podmiotami, prowadzącą do osiągnięcia wspólnego rozwiązania problemu
ZO_2A_U05Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potrafi komunikować się w sytuacjach codziennych i zawodowych, posługuje się fachowym słownictwem z zakresu zootechniki
ZO_2A_U06Wykonuje pod kierunkiem opiekuna oraz samodzielnie zadania badawcze, dotyczące szeroko rozumianych nauk o zwierzętach i wyciąga prawidłowe wnioski oraz przygotowuje prace pisemne z dziedziny zootechniki
ZO_2A_U07Analizuje i interpretuje zależności pomiędzy strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów oraz populacji
ZO_2A_U08Dokonuje samodzielnej wielostronnej analizy problemów w celu optymalizacji zjawisk wpływających na produkcję roślinną i zwierzęcą, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi
ZO_2A_U09Umie ocenić i przewidzieć skutki proekologicznego oddziaływania zwierząt na otaczające je środowisko
ZO_2A_U10Potrafi dobrać oraz wykorzystać zaawansowane techniki i narzędzia badawcze niezbędne w pracy naukowej w dyscyplinie zootechnika
ZO_2A_U11Wykazuje umiejętność organizacji chowu i hodowli różnych gatunków zwierząt udomowionych oraz gospodarowania populacjami zwierząt wolno żyjących
ZO_2A_U12Potrafi ocenić i określić przydatność różnych składników pokarmowych oraz dodatków pokarmowych w żywieniu ludzi i zwierząt w celu jego optymalizacji
ZO_2A_U13Dokonuje wyboru odpowiednich metod bioinżynierii w hodowli zwierząt oraz ocenia skutki ich zastosowania
ZO_2A_U14Potrafi wybrać, opracować i zastosować odpowiednią metodykę działania w celu optymalizacji procesów rozrodczych u zwierząt
ZO_2A_U15Potrafi organizować różne formy działalności w tym na obszarach wiejskich z możliwością wykorzystania technologii informatycznych, a także narzędzi marketingowych i ekonomicznych