Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabus przedmiotu Seminaria doktoranckie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Seminaria doktoranckie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Geotechniki
Nauczyciel odpowiedzialny Zygmunt Meyer <Zygmunt.Meyer@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ryszard Coufal <Ryszard.Coufal@zut.edu.pl>, Halina Garbalińska <Halina.Garbalinska@zut.edu.pl>, Elżbieta Horszczaruk <Elzbieta.Horszczaruk@zut.edu.pl>, Maria Kaszyńska <Maria.Kaszynska@zut.edu.pl>, Włodzimierz Kiernożycki <Wlodzimierz.Kiernozycki@zut.edu.pl>, Zygmunt Meyer <Zygmunt.Meyer@zut.edu.pl>, Romuald Orłowicz <Romuald.Orlowicz@zut.edu.pl>, Alicja Sołowczuk <Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS5 15 2,01,00zaliczenie
seminariaS7 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień na poziomie studiów S2 lub studiów jednolitych magisterskich. Zainteresowanie pracą naukową. Znajomość języka obcego umożliwiająca studiowanie literatury światowej z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzonych badań naukowych.
C-2Uświadomienie społecznych i etycznych aspektów takich badań.
C-3Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej oraz prezentacji zagadnień z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem przekazu multimedialnego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Omówienie formy redakcyjnej rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów - w postaci prezentacji multimedialnych - zaawansowanych wyników ich badań naukowych. Dyskusja prowadzącego i doktorantów dotycząca przedstawionych prezentacji oraz stanu zaawansowania rozpraw doktorskich. Omówienie formy redakcyjnej autoreferatów rozpraw doktorskich. Ocena stanu zaawansowania oraz kierunków dalszych badań w realizowanych rozprawach doktorskich.15
15
seminaria
T-S-1Dyskusja dotycząca problematyki badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Dyskusja na temat dotychczasowych zainteresowań naukowych doktorantów. Prezentacje przygotowanych przez doktorantów tematyk oraz wstępnych planów ich rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów prezentacji dotychczas uzyskanych wyników badań naukowych. Dyskusja naukowa po każdej prezentacji.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-S-2Przygotowanie rozprawy doktorskiej pod względem redakcyjnym.20
A-S-3Wybór materiału do prezentacji, opracowanie poszczególnych elementów prezentacji.5
A-S-4Przygotowanie prezentacji.15
A-S-5Sformułowanie kierunków dalszych badań.5
60
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-S-2Przygotowanie materiału źródłowego na temat dotychczasowych zainteresowań.5
A-S-3Wybór materiału do prezentacji, opracowanie poszczególnych elementów prezentacji.5
A-S-4Przygotowanie prezentacji.15
A-S-5Sformułowanie problemu naukowego, którego dotyczyć będzie rozprawa doktorska.5
A-S-6Sformułowanie celu, tezy i zakresu.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład z użyciem komputera
M-3Prezentacje multimedialne
M-4Panel dyskusyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji oraz aktywność w panelu dyskusyjnym.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-06_W01
Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym oraz szczegółowym dla obszaru prowadzonych badań naukowych w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych oraz etycznych aspektów takich badań. Posiada wiedzę o sposobach pisania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników swoich badań.
B_3A_W02, B_3A_W03, B_3A_W04C-1, C-2, C-3T-S-1, T-S-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-06_U01
Nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. Potrafi pracować naukowo zarówno indywidualnie, jak i w zespołach badawczych. Umie zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, dokonując właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi formułować złożone zadania naukowe, mogące prowadzić do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi krytycznie analizować i oceniać wyniki zarówno własnych badań naukowych, jak i badań prowadzonych przez innych naukowców. Wykazuje umiejętność oceny możliwości transformowania wyników prac badawczych do praktyki inżynierskiej. Potrafi czytelnie i w zrozumiały sposób prezentować swoje koncepcje i osiągnięcia naukowe.
B_3A_U01, B_3A_U02, B_3A_U05, B_3A_U07, B_3A_U08, B_3A_U09, B_3A_U10, B_3A_U11C-1, C-2, C-3T-S-1, T-S-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-06_K01
Wykazuje aktywność w poszukiwaniu nowych koncepcji badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących wyniki najnowszych prac naukowych w tematyce budowlanej. Jest świadomy potrzeby przestrzegania zasad etycznych w życiu zawodowym oraz społecznym.
B_3A_K01, B_3A_K02, B_3A_K04, B_3A_K07C-1, C-2, C-3T-S-1, T-S-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-06_W01
Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym oraz szczegółowym dla obszaru prowadzonych badań naukowych w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych oraz etycznych aspektów takich badań. Posiada wiedzę o sposobach pisania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników swoich badań.
2,0
3,0Doktorant wykazuje się zaawansowaną wiedzą związaną z obszarem prowadzonych badań naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-06_U01
Nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. Potrafi pracować naukowo zarówno indywidualnie, jak i w zespołach badawczych. Umie zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, dokonując właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi formułować złożone zadania naukowe, mogące prowadzić do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi krytycznie analizować i oceniać wyniki zarówno własnych badań naukowych, jak i badań prowadzonych przez innych naukowców. Wykazuje umiejętność oceny możliwości transformowania wyników prac badawczych do praktyki inżynierskiej. Potrafi czytelnie i w zrozumiały sposób prezentować swoje koncepcje i osiągnięcia naukowe.
2,0
3,0Doktorant wykazuje się umiejętnością związaną z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. Umie zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, dokonując właściwej selekcji i interpretacji tych informacji, ale popełnia błędy. Potrafi z pomocą prowadzącego formułować złożone zadania naukowe. Potrafi oceniać wyniki zarówno własnych badań naukowych, jak i badań prowadzonych przez innych naukowców.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-06_K01
Wykazuje aktywność w poszukiwaniu nowych koncepcji badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących wyniki najnowszych prac naukowych w tematyce budowlanej. Jest świadomy potrzeby przestrzegania zasad etycznych w życiu zawodowym oraz społecznym.
2,0
3,0Doktorant wykazuje się aktywnością na zajeciach, zdolnością krytycznego myślenia i kreatywnością w formułowaniu wyników badań. Przestrzega zasady etyczne w pracy badawczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Literatura zgodna z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Omówienie formy redakcyjnej rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów - w postaci prezentacji multimedialnych - zaawansowanych wyników ich badań naukowych. Dyskusja prowadzącego i doktorantów dotycząca przedstawionych prezentacji oraz stanu zaawansowania rozpraw doktorskich. Omówienie formy redakcyjnej autoreferatów rozpraw doktorskich. Ocena stanu zaawansowania oraz kierunków dalszych badań w realizowanych rozprawach doktorskich.15
15

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dyskusja dotycząca problematyki badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Dyskusja na temat dotychczasowych zainteresowań naukowych doktorantów. Prezentacje przygotowanych przez doktorantów tematyk oraz wstępnych planów ich rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów prezentacji dotychczas uzyskanych wyników badań naukowych. Dyskusja naukowa po każdej prezentacji.15
15

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-S-2Przygotowanie rozprawy doktorskiej pod względem redakcyjnym.20
A-S-3Wybór materiału do prezentacji, opracowanie poszczególnych elementów prezentacji.5
A-S-4Przygotowanie prezentacji.15
A-S-5Sformułowanie kierunków dalszych badań.5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-S-2Przygotowanie materiału źródłowego na temat dotychczasowych zainteresowań.5
A-S-3Wybór materiału do prezentacji, opracowanie poszczególnych elementów prezentacji.5
A-S-4Przygotowanie prezentacji.15
A-S-5Sformułowanie problemu naukowego, którego dotyczyć będzie rozprawa doktorska.5
A-S-6Sformułowanie celu, tezy i zakresu.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-06_W01Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym oraz szczegółowym dla obszaru prowadzonych badań naukowych w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo. Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych oraz etycznych aspektów takich badań. Posiada wiedzę o sposobach pisania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników swoich badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_W02Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą prowadzonym badaniom naukowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
B_3A_W03Ma wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych oraz prawnych i etycznych aspektów takich badań.
B_3A_W04Ma wiedzę dotyczącą sposobów opracowywania publikacji naukowych oraz publicznej prezentacji wyników badań naukowych, a także opracowania wyników badań i naukowego wnioskowania.
Cel przedmiotuC-1Zdobycie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzonych badań naukowych.
C-2Uświadomienie społecznych i etycznych aspektów takich badań.
C-3Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej oraz prezentacji zagadnień z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem przekazu multimedialnego.
Treści programoweT-S-1Dyskusja dotycząca problematyki badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Dyskusja na temat dotychczasowych zainteresowań naukowych doktorantów. Prezentacje przygotowanych przez doktorantów tematyk oraz wstępnych planów ich rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów prezentacji dotychczas uzyskanych wyników badań naukowych. Dyskusja naukowa po każdej prezentacji.
T-S-1Omówienie formy redakcyjnej rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów - w postaci prezentacji multimedialnych - zaawansowanych wyników ich badań naukowych. Dyskusja prowadzącego i doktorantów dotycząca przedstawionych prezentacji oraz stanu zaawansowania rozpraw doktorskich. Omówienie formy redakcyjnej autoreferatów rozpraw doktorskich. Ocena stanu zaawansowania oraz kierunków dalszych badań w realizowanych rozprawach doktorskich.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład z użyciem komputera
M-3Prezentacje multimedialne
M-4Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji oraz aktywność w panelu dyskusyjnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant wykazuje się zaawansowaną wiedzą związaną z obszarem prowadzonych badań naukowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-06_U01Nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. Potrafi pracować naukowo zarówno indywidualnie, jak i w zespołach badawczych. Umie zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, dokonując właściwej selekcji i interpretacji tych informacji. Potrafi formułować złożone zadania naukowe, mogące prowadzić do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Potrafi krytycznie analizować i oceniać wyniki zarówno własnych badań naukowych, jak i badań prowadzonych przez innych naukowców. Wykazuje umiejętność oceny możliwości transformowania wyników prac badawczych do praktyki inżynierskiej. Potrafi czytelnie i w zrozumiały sposób prezentować swoje koncepcje i osiągnięcia naukowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_U01Nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych.
B_3A_U02Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz opracowywać publikacje naukowe, z respektowaniem zasad poszanowania praw autorskich.
B_3A_U05Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji oraz krytycznej ich oceny.
B_3A_U07Potrafi optymalizować swoje decyzje badawcze wykorzystując najnowsze techniki komputerowe.
B_3A_U08Nabywa umiejętności prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy.
B_3A_U09Nabywa umiejętności formułowania celów i tez naukowych, prowadzenia prac badawczych oraz interpretacji wyników badań naukowych na podstawie istniejącego stanu wiedzy.
B_3A_U10Potrafi oceniać możliwość wykorzystania w praktyce teoretyczne i eksperymentalne wyniki prac badawczych.
B_3A_U11Nabywa umiejętność dyskutowania i przekazywania wiedzy, w tym zrozumiałego prezentowania swoich koncepcji oraz osiągnięć naukowych.
Cel przedmiotuC-1Zdobycie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzonych badań naukowych.
C-2Uświadomienie społecznych i etycznych aspektów takich badań.
C-3Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej oraz prezentacji zagadnień z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem przekazu multimedialnego.
Treści programoweT-S-1Dyskusja dotycząca problematyki badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Dyskusja na temat dotychczasowych zainteresowań naukowych doktorantów. Prezentacje przygotowanych przez doktorantów tematyk oraz wstępnych planów ich rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów prezentacji dotychczas uzyskanych wyników badań naukowych. Dyskusja naukowa po każdej prezentacji.
T-S-1Omówienie formy redakcyjnej rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów - w postaci prezentacji multimedialnych - zaawansowanych wyników ich badań naukowych. Dyskusja prowadzącego i doktorantów dotycząca przedstawionych prezentacji oraz stanu zaawansowania rozpraw doktorskich. Omówienie formy redakcyjnej autoreferatów rozpraw doktorskich. Ocena stanu zaawansowania oraz kierunków dalszych badań w realizowanych rozprawach doktorskich.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład z użyciem komputera
M-3Prezentacje multimedialne
M-4Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji oraz aktywność w panelu dyskusyjnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant wykazuje się umiejętnością związaną z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. Umie zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, dokonując właściwej selekcji i interpretacji tych informacji, ale popełnia błędy. Potrafi z pomocą prowadzącego formułować złożone zadania naukowe. Potrafi oceniać wyniki zarówno własnych badań naukowych, jak i badań prowadzonych przez innych naukowców.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-06_K01Wykazuje aktywność w poszukiwaniu nowych koncepcji badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących wyniki najnowszych prac naukowych w tematyce budowlanej. Jest świadomy potrzeby przestrzegania zasad etycznych w życiu zawodowym oraz społecznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_K01Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.
B_3A_K02Przejawia inicjatywę w poszukiwaniu nowych idei w badaniach naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej.
B_3A_K04Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą, publikacyjną i projektową.
B_3A_K07Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.
Cel przedmiotuC-1Zdobycie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzonych badań naukowych.
C-2Uświadomienie społecznych i etycznych aspektów takich badań.
C-3Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej oraz prezentacji zagadnień z zakresu realizowanej rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem przekazu multimedialnego.
Treści programoweT-S-1Dyskusja dotycząca problematyki badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie naukowej budownictwo. Dyskusja na temat dotychczasowych zainteresowań naukowych doktorantów. Prezentacje przygotowanych przez doktorantów tematyk oraz wstępnych planów ich rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów prezentacji dotychczas uzyskanych wyników badań naukowych. Dyskusja naukowa po każdej prezentacji.
T-S-1Omówienie formy redakcyjnej rozpraw doktorskich. Przedstawienie przez doktorantów - w postaci prezentacji multimedialnych - zaawansowanych wyników ich badań naukowych. Dyskusja prowadzącego i doktorantów dotycząca przedstawionych prezentacji oraz stanu zaawansowania rozpraw doktorskich. Omówienie formy redakcyjnej autoreferatów rozpraw doktorskich. Ocena stanu zaawansowania oraz kierunków dalszych badań w realizowanych rozprawach doktorskich.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład z użyciem komputera
M-3Prezentacje multimedialne
M-4Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji oraz aktywność w panelu dyskusyjnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant wykazuje się aktywnością na zajeciach, zdolnością krytycznego myślenia i kreatywnością w formułowaniu wyników badań. Przestrzega zasady etyczne w pracy badawczej.
3,5
4,0
4,5
5,0