Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Efekty kształcenia:

KODKompetencje społeczne
B_3A_K01Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.
B_3A_K02Przejawia inicjatywę w poszukiwaniu nowych idei w badaniach naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej.
B_3A_K03Prawidłowo identyfikuje wagę pozatechnicznych aspektów działalności badawczej i projektowej oraz ocenia ich wpływ na środowisko.
B_3A_K04Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą, publikacyjną i projektową.
B_3A_K05Uzyskuje kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.
B_3A_K06Rozumie znaczenie znajomości języka obcego w pracy naukowej i zawodowej.
B_3A_K07Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.