Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
B_3A_U01Nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych.
B_3A_U02Potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz opracowywać publikacje naukowe, z respektowaniem zasad poszanowania praw autorskich.
B_3A_U03Potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędne do realizacji celów badawczych.
B_3A_U04Nabywa umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z wykorzystaniem najnowszych technologii kształcenia.
B_3A_U05Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji oraz krytycznej ich oceny.
B_3A_U06Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
B_3A_U07Potrafi optymalizować swoje decyzje badawcze wykorzystując najnowsze techniki komputerowe.
B_3A_U08Nabywa umiejętności prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy.
B_3A_U09Nabywa umiejętności formułowania celów i tez naukowych, prowadzenia prac badawczych oraz interpretacji wyników badań naukowych na podstawie istniejącego stanu wiedzy.
B_3A_U10Potrafi oceniać możliwość wykorzystania w praktyce teoretyczne i eksperymentalne wyniki prac badawczych.
B_3A_U11Nabywa umiejętność dyskutowania i przekazywania wiedzy, w tym zrozumiałego prezentowania swoich koncepcji oraz osiągnięć naukowych.