Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S3)

Sylabus przedmiotu Nowoczesne materiały budowlane i betony:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Budownictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów
Profil
Moduł
Przedmiot Nowoczesne materiały budowlane i betony
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Kaszyńska <Maria.Kaszynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 20 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z dyscypliny naukowej budownictwo na poziomie studiów S2 lub jednolitych studiów magisterskich. Zainteresowanie pracą naukową.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie do projektowania, oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Modyfikacja materiału budowlanego jako podstawowy element kreowania rozwiązań materiałowych. Historia modyfikacji i udoskonalania materiałów budowlanych – od metody prób i błędów do „tailor-made materials” Pojęcie kompozytu. Projektowanie i optymalizacja materiałów budowlanych.2
T-W-2Domieszki do zapraw i betonów. Potrzeby i rozwiązania. Domieszki zamiast wapna – za i przeciw. Rozwiązanie alternatywne – koncepcja „wapna uszlachetnionego”. Domieszki uplastyczniające i upłynniające: mechanizmy upłynniania, kierunki zastosowań, skuteczność. Typowe problemy i ich rozwiązania. Domieszki nowej generacji. Efekty działania i zasady racjonalnego stosowania domieszek do zapraw i betonów.4
T-W-3Betony polimerowo-cementowe. Betony impregnowane polimerami.2
T-W-4Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu. Dodatki obojętne i pucolanowe.2
T-W-5Włókna do betonów. Projektowanie i właściwości betonów ze zbrojeniem rozproszonym.2
T-W-6Nanotechnologia jako narzędzie modyfikacji materiałów budowlanych.4
T-W-7Przykłady nowoczesnych rozwiązań materiałowych uzyskiwanych na drodze modyfikacji materiałowej: BWW, betony auto-technologiczne, samonaprawialne, prześwitujące, materiały „inteligentne”, itd.2
T-W-8Wpływ zastosowanych modyfikacji na trwałość materiałów.2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Bieżące utrwalanie materiału8
A-W-3Przygotowanie sprawozdań18
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu12
A-W-5Egzamin2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-3Panel dyskusyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z egzaminu pisemnego
S-2Ocena formująca: Ocena bieżąca sprawozdań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-04_W01
Doktorant poznaje metody projektowania modyfikowanych mieszanek oraz zaznajamia się z oceną przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
B_3A_W01, B_3A_W02, B_3A_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-04_U01
Doktorant nabywa umiejętności projektowania modyfikowanych mieszanek. Doktorant nabywa umiejętności oceny przydatność i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
B_3A_U01, B_3A_U03, B_3A_U05, B_3A_U08, B_3A_U10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
B_3A_S3/C-04_K01
Doktorant nabywa kompetencji w działalności projektowej, rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i poszukiwania odpowiednich rozwiązań.
B_3A_K01, B_3A_K02, B_3A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-04_W01
Doktorant poznaje metody projektowania modyfikowanych mieszanek oraz zaznajamia się z oceną przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
2,0
3,0Doktorant zna metody projektowania modyfikowanych mieszanek oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-04_U01
Doktorant nabywa umiejętności projektowania modyfikowanych mieszanek. Doktorant nabywa umiejętności oceny przydatność i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
2,0
3,0Doktorant wykazuje umiejętności projektowania modyfikowanych mieszanek. Doktorant ma świadomość potrzeby oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
B_3A_S3/C-04_K01
Doktorant nabywa kompetencji w działalności projektowej, rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i poszukiwania odpowiednich rozwiązań.
2,0
3,0Doktorant wykazuje kreatywność w działalności projektowej, ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy i poszukiwania odpowiednich rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Giergiczny Z., Rola popiołów lotnych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia nr 325, Seria Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006
  2. Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement, Kraków, 2003
  3. Wybrane artykuły z czasopism naukowo-technicznych: „Archiwum Inżynierii”, „Cement, Wapno, Beton”

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Modyfikacja materiału budowlanego jako podstawowy element kreowania rozwiązań materiałowych. Historia modyfikacji i udoskonalania materiałów budowlanych – od metody prób i błędów do „tailor-made materials” Pojęcie kompozytu. Projektowanie i optymalizacja materiałów budowlanych.2
T-W-2Domieszki do zapraw i betonów. Potrzeby i rozwiązania. Domieszki zamiast wapna – za i przeciw. Rozwiązanie alternatywne – koncepcja „wapna uszlachetnionego”. Domieszki uplastyczniające i upłynniające: mechanizmy upłynniania, kierunki zastosowań, skuteczność. Typowe problemy i ich rozwiązania. Domieszki nowej generacji. Efekty działania i zasady racjonalnego stosowania domieszek do zapraw i betonów.4
T-W-3Betony polimerowo-cementowe. Betony impregnowane polimerami.2
T-W-4Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu. Dodatki obojętne i pucolanowe.2
T-W-5Włókna do betonów. Projektowanie i właściwości betonów ze zbrojeniem rozproszonym.2
T-W-6Nanotechnologia jako narzędzie modyfikacji materiałów budowlanych.4
T-W-7Przykłady nowoczesnych rozwiązań materiałowych uzyskiwanych na drodze modyfikacji materiałowej: BWW, betony auto-technologiczne, samonaprawialne, prześwitujące, materiały „inteligentne”, itd.2
T-W-8Wpływ zastosowanych modyfikacji na trwałość materiałów.2
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Bieżące utrwalanie materiału8
A-W-3Przygotowanie sprawozdań18
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu12
A-W-5Egzamin2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-04_W01Doktorant poznaje metody projektowania modyfikowanych mieszanek oraz zaznajamia się z oceną przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_W01Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie o charakterze podstawowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
B_3A_W02Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadającą prowadzonym badaniom naukowym w obszarze nauk technicznych i studiowanej dyscyplinie, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
B_3A_W03Ma wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia badań naukowych oraz prawnych i etycznych aspektów takich badań.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania, oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach.
Treści programoweT-W-1Modyfikacja materiału budowlanego jako podstawowy element kreowania rozwiązań materiałowych. Historia modyfikacji i udoskonalania materiałów budowlanych – od metody prób i błędów do „tailor-made materials” Pojęcie kompozytu. Projektowanie i optymalizacja materiałów budowlanych.
T-W-2Domieszki do zapraw i betonów. Potrzeby i rozwiązania. Domieszki zamiast wapna – za i przeciw. Rozwiązanie alternatywne – koncepcja „wapna uszlachetnionego”. Domieszki uplastyczniające i upłynniające: mechanizmy upłynniania, kierunki zastosowań, skuteczność. Typowe problemy i ich rozwiązania. Domieszki nowej generacji. Efekty działania i zasady racjonalnego stosowania domieszek do zapraw i betonów.
T-W-3Betony polimerowo-cementowe. Betony impregnowane polimerami.
T-W-4Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu. Dodatki obojętne i pucolanowe.
T-W-5Włókna do betonów. Projektowanie i właściwości betonów ze zbrojeniem rozproszonym.
T-W-6Nanotechnologia jako narzędzie modyfikacji materiałów budowlanych.
T-W-7Przykłady nowoczesnych rozwiązań materiałowych uzyskiwanych na drodze modyfikacji materiałowej: BWW, betony auto-technologiczne, samonaprawialne, prześwitujące, materiały „inteligentne”, itd.
T-W-8Wpływ zastosowanych modyfikacji na trwałość materiałów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-3Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z egzaminu pisemnego
S-2Ocena formująca: Ocena bieżąca sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant zna metody projektowania modyfikowanych mieszanek oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-04_U01Doktorant nabywa umiejętności projektowania modyfikowanych mieszanek. Doktorant nabywa umiejętności oceny przydatność i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_U01Nabywa umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych.
B_3A_U03Potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędne do realizacji celów badawczych.
B_3A_U05Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji oraz krytycznej ich oceny.
B_3A_U08Nabywa umiejętności prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy.
B_3A_U10Potrafi oceniać możliwość wykorzystania w praktyce teoretyczne i eksperymentalne wyniki prac badawczych.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania, oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach.
Treści programoweT-W-1Modyfikacja materiału budowlanego jako podstawowy element kreowania rozwiązań materiałowych. Historia modyfikacji i udoskonalania materiałów budowlanych – od metody prób i błędów do „tailor-made materials” Pojęcie kompozytu. Projektowanie i optymalizacja materiałów budowlanych.
T-W-2Domieszki do zapraw i betonów. Potrzeby i rozwiązania. Domieszki zamiast wapna – za i przeciw. Rozwiązanie alternatywne – koncepcja „wapna uszlachetnionego”. Domieszki uplastyczniające i upłynniające: mechanizmy upłynniania, kierunki zastosowań, skuteczność. Typowe problemy i ich rozwiązania. Domieszki nowej generacji. Efekty działania i zasady racjonalnego stosowania domieszek do zapraw i betonów.
T-W-3Betony polimerowo-cementowe. Betony impregnowane polimerami.
T-W-4Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu. Dodatki obojętne i pucolanowe.
T-W-5Włókna do betonów. Projektowanie i właściwości betonów ze zbrojeniem rozproszonym.
T-W-6Nanotechnologia jako narzędzie modyfikacji materiałów budowlanych.
T-W-7Przykłady nowoczesnych rozwiązań materiałowych uzyskiwanych na drodze modyfikacji materiałowej: BWW, betony auto-technologiczne, samonaprawialne, prześwitujące, materiały „inteligentne”, itd.
T-W-8Wpływ zastosowanych modyfikacji na trwałość materiałów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-3Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z egzaminu pisemnego
S-2Ocena formująca: Ocena bieżąca sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant wykazuje umiejętności projektowania modyfikowanych mieszanek. Doktorant ma świadomość potrzeby oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaB_3A_S3/C-04_K01Doktorant nabywa kompetencji w działalności projektowej, rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy i poszukiwania odpowiednich rozwiązań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyB_3A_K01Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.
B_3A_K02Przejawia inicjatywę w poszukiwaniu nowych idei w badaniach naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej.
B_3A_K07Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie do projektowania, oceny przydatności i doboru oraz zastosowania materiałów budowlanych o zmodyfikowanych właściwościach.
Treści programoweT-W-1Modyfikacja materiału budowlanego jako podstawowy element kreowania rozwiązań materiałowych. Historia modyfikacji i udoskonalania materiałów budowlanych – od metody prób i błędów do „tailor-made materials” Pojęcie kompozytu. Projektowanie i optymalizacja materiałów budowlanych.
T-W-2Domieszki do zapraw i betonów. Potrzeby i rozwiązania. Domieszki zamiast wapna – za i przeciw. Rozwiązanie alternatywne – koncepcja „wapna uszlachetnionego”. Domieszki uplastyczniające i upłynniające: mechanizmy upłynniania, kierunki zastosowań, skuteczność. Typowe problemy i ich rozwiązania. Domieszki nowej generacji. Efekty działania i zasady racjonalnego stosowania domieszek do zapraw i betonów.
T-W-3Betony polimerowo-cementowe. Betony impregnowane polimerami.
T-W-4Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu. Dodatki obojętne i pucolanowe.
T-W-5Włókna do betonów. Projektowanie i właściwości betonów ze zbrojeniem rozproszonym.
T-W-6Nanotechnologia jako narzędzie modyfikacji materiałów budowlanych.
T-W-7Przykłady nowoczesnych rozwiązań materiałowych uzyskiwanych na drodze modyfikacji materiałowej: BWW, betony auto-technologiczne, samonaprawialne, prześwitujące, materiały „inteligentne”, itd.
T-W-8Wpływ zastosowanych modyfikacji na trwałość materiałów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-2Metody podające - wykład informacyjny z użyciem komputera
M-3Panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z egzaminu pisemnego
S-2Ocena formująca: Ocena bieżąca sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant wykazuje kreatywność w działalności projektowej, ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy i poszukiwania odpowiednich rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0