Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (N1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
OS_1A_W01Opisuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie. Zna zasady wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym
OS_1A_W02Zna metody matematyczne oraz metody badania podstawowych wielkości fizycznych stosowane w naukach o środowisku Zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych. Zna podstawowe prawa chemiczne
OS_1A_W03Rozróżnia parametry statystyczne służące do opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku
OS_1A_W04Zna podstawowe definicje i regulacje ekonomiczne, prawne i społeczne związane z kierunkiem ochrona i kształtowania środowiska. Rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej.
OS_1A_W05Identyfikuje zjawiska oraz fizyczne i chemiczne procesy zachodzące w biosferze. Zna podstawy techniki kształtowania środowiska. Zna podstawowy cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
OS_1A_W06Rozróżnia podstawowe zagadnienia dotyczące struktury, mechanizmów i funkcji procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji. Potrafi rozwiązywać techniczne zadania inżynierskie dostosowane do kierunku ochrona i kształtowanie środowiska. Zna właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne materiałów stosowanych w ochronie i kształtowaniu środowiska. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
OS_1A_W07Zna podstawy metod, technik technologii pozwalających kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Zna narzędzia i materiały pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Rozróżnia typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
OS_1A_W08Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego, zna zasady zrównoważonego użytkowania środowiska z uwzględnieniem dbałości o różnorodność biologiczną oraz ma wiedzę o zagrożeniach środowiska przyrodniczego. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
OS_1A_W09Opisuje zmiany i zagrożenie środowiska spowodowane działalnością człowieka na powierzchni ziemi i w glebach
OS_1A_W10Ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowo posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością.
OS_1A_W11Zna naturalne i antropogeniczne źródła oraz cykle pierwiastków biogenicznych w środowisku
OS_1A_W12Zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz potrafi definiować metody zarządzania środowiskiem
OS_1A_W13Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
OS_1A_W14Zna ogólne zasady tworzenia i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Dodatkowo posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym prowadzenia działalności gospodarczej.