Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ochrona środowiska (N1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
OS_1A_K01Ma świadomość ciągłego rozwoju nauk biologicznych i chemicznych. Dokonuje samooceny własnych kompetencji i chętnie doskonali umiejętności.
OS_1A_K02Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Potrafi zorganizować pracę w grupie. Przestrzega zasad etyki przy zbieraniu i opisywaniu potrzebnych danych
OS_1A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania badawczego.
OS_1A_K04Przejawia wrażliwość poszanowania i zachowania walorów estetycznych , kulturowych i utylitarnych.
OS_1A_K05W sposób odpowiedzialny i kompetentny potrafi podjąć decyzję o sposobach oceny i ochrony środowiska. Pracuje samodzielnie i w zespole
OS_1A_K06Dostrzega ryzyko i potrafi ocenić skutki zaplanowanych działań inżynieryjnych w zakresie ochrony środowiska. Jest otwarty na krytykę i potrafi w sposób komunikatywny przedstawić swoje poglądy.
OS_1A_K07Jest kreatywny i zdeterminowany w rozwiązywaniu problemów badawczych i ekonomicznych oraz wykazuje się przedsiębiorczością w realizacji postawionych zadań