Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (S2)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
IS_2A_U01Potrafi interpretować programy etyczne, socjologiczne, z zakresu prawa, ekonomii a także analizować współczesne nurty kultury, filozofii, sztuki i wzornictwa
IS_2A_U02Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
IS_2A_U03Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku obcym
IS_2A_U04Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
IS_2A_U05Potrafi przygotować oraz przedstawić w języku polskim i obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska
IS_2A_U06Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
IS_2A_U07Potrafi posługiwać się językiem obcym oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
IS_2A_U08Potrafi korzystać z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukiwania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów technicznych w inżynierii środowiska
IS_2A_U09Potrafi sporządzić dokumentację techniczną w środowisku wybranych programów CAD
IS_2A_U10Potrafi, stosownie do problemu badawczego, formułować założenia dotyczące eksperymentów, w tym pomiarów i symulacji numerycznych, planować i przeprowadzać badania, interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać wnioski
IS_2A_U11Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz prostych problemów badawczych z zakresu inżynierii środowiska
IS_2A_U12Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, powiązanych z inżynierią środowiska takich jak na przykład: budownictwo, energetyka, inżynieria elektryczna, inżynieria bezpieczeństwa, planowanie przestrzenne, nauki ekonomiczne i ochrona środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
IS_2A_U13Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
IS_2A_U14Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w inżynierii środowiska
IS_2A_U15Potrafi dokonać klasyfikacji złożonych obiektów z zakresu inżynierii środowiska
IS_2A_U16Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii środowiska w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne w szczególności oddziaływanie na środowisko naturalne
IS_2A_U17Potrafi wykonać pomiary i badania systemów, procesów i urządzeń inżynierii środowiska w zakresie analizy poprawności działania, oddziaływania na środowisko i identyfikacji
IS_2A_U18Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii środowiska
IS_2A_U19Potrafi do rozwiązania zadania inżynierskiego z zakresu inżynierii środowiska wybrać metody, techniki i narzędzia ( analityczne bądź numeryczne) przystosować istniejące narzędzia, a także opracować nowe
IS_2A_U20Potrafi zaprojektować elementy, instalacje, systemy i urządzenia wchodzące w zakres inżynierii środowiska
IS_2A_U21Potrafi znaleźć rozwiązania alternatywne w stosunku do istniejących w zakresie systemów, procesów, urządzeń w inżynierii środowiska
IS_2A_U22Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą również aspekty pozatechniczne, zaprojektować złożony obiekt lub proces technologiczny właściwy dla studiowanej specjalności oraz określić co najmniej w części, sposób jego realizacji, używając właściwych metod, technik i narzędzi
IS_2A_U23Potrafi ocenić podstawowe parametry: czas, koszt, jakość przy realizacji przedsięwzięć z zakresu inżynierii środowiska i wdrożyć odpowiednie działania korygujące; potrafi sporządzić analizę efektywności przedsięwzięć z zakresu inżynierii środowiska i dokonać oceny ryzyka w kontekście ekonomiki przedsiębiorstwa, zaplanować podstawowe parametry inwestycji
IS_2A_U24Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych oraz instalacyjnych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa
IS_2A_U25Potrafi rozwiązać problemy związane z eksploatacją obiektów inżynierii środowiska. Potrafi zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych
IS_2A_U26Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie