Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (S2)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
IS_2A_K01Jest gotów do identyfikacji dylematów etycznych, socjologicznych i zagadnień związanych z kulturą, filozofią i sztuką, co pozwala mu odpowiedzialnie i świadomie uczestniczyć w wydarzeniach społecznych i kulturalnych
IS_2A_K02Jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań służących realizacji podjętego zadania inżynierskiego, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
IS_2A_K03Jest gotów do podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów, technologii oraz metod zarządzania w inżynierii środowiska
IS_2A_K04Jest gotów do podejmowania refleksji nad pozatechnicznymi aspektami i skutkami działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko w powiązaniu z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje
IS_2A_K05Jest gotów do inicjowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w inżynierii środowiska
IS_2A_K06Jest gotów do podejmowania decyzji w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
IS_2A_K07Jest gotów do inspirowania i organizowania procesu doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, a także innych osób
IS_2A_K08Jest gotów do identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki
IS_2A_K09Jest gotów do przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat inżynierii środowiska, formułuje i prezentuje informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia