Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy anatomii człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia stosowana
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy anatomii człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii
W-2Znajomość chemii organicznej i biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna2
T-L-2Układ kostny2
T-L-3Połączenia kości2
T-L-4Układ mięśniowy2
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy2
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny2
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy2
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny2
T-L-9Narządy zmysłów2
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów2
T-L-11Układ oddechowy2
T-L-12Układ pokarmowy2
T-L-13Układ wydalniczy2
T-L-14Układ rozrodczy2
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała.2
T-W-2Tkanki2
T-W-3Powłoka wspólna2
T-W-4Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości.2
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości2
T-W-6Układ mięśniowy2
T-W-7Układ naczyniowy2
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy2
T-W-9Układ nerwowy obwodowy2
T-W-10Układ dokrewny2
T-W-11Narządy zmysłów2
T-W-12Układ oddechowy2
T-W-13Układ pokarmowy2
T-W-14Układ wydalniczy2
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-L-2przygotwanie się do zajęć10
A-L-3przygotowanie sie do kolokwiów5
A-L-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-5analiza wskazanej literatury5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2analiza wskazanej literatury20
A-W-3zajęcia kontaktowe z nauczycielem15
A-W-4przygotwanie do zaliczenia pisemnego25
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Końcowe zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C3_W01
Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
MS_1A_W11R1A_W01, R1A_W04C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-12, T-L-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-15, T-L-14M-1, M-2S-1, S-3, S-2
MS_1A_C3_W02
Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
MS_1A_W11R1A_W01, R1A_W04C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-12, T-L-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-15, T-L-14M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C3_U01
Student posiada umiejetność posługiwania się nazewnictwem anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie dietetyka.
MS_1A_U02R1A_U02, R1A_U07InzA_U01, InzA_U03C-1, C-2T-L-12, T-L-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-15, T-L-14M-2S-1, S-3, S-2
MS_1A_C3_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
MS_1A_U03R1A_U05C-1, C-2T-L-12, T-L-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-15, T-L-14M-1, M-2S-1
MS_1A_C3_U03
Student posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych struktur ludzkiego ciała. Potrafi określić ich lokalizację.
MS_1A_U03R1A_U05C-1, C-2T-L-12, T-L-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-15, T-L-14M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C3_K01
Ma świadomość potrzeby popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej budowy człowieka w zachowaniu zdrowia.
MS_1A_K05R1A_K04, R1A_K05InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1, S-3, S-2
MS_1A_C3_K02
Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o organizm w aspekcie zachowania zdrowia.
MS_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-L-12, T-L-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-15, T-L-14M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C3_W01
Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,0Student posiada niepełne wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,5Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,0Student posiada ponadpodstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,5Student posiada poszerzone wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
5,0Student rozległą wiedzę o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
MS_1A_C3_W02
Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
3,0Student posiada niepełne wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych
3,5Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
4,0Student posiada ponadpodstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
4,5Student posiada poszerzone wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
5,0Student rozległą wiedzę o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C3_U01
Student posiada umiejetność posługiwania się nazewnictwem anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie dietetyka.
2,0Student - nie potrafi wymienić kości, mięśni, podstawowych narządów w ustroju człowieka - nie potrafi powiązać budowy ustroju z czynnościami - nie posługuje się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - nie odnajduje obrazu preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,0Student w stopniu dostatecznym - potrafi wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać z niewielką trudnością obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym - potrafi z niewielkimi błędami wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się swobodnie prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać obraz preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,0Student w stopniu dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,5Student w stopniu ponad dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami
5,0Student w stopniu bardzo dobrym - potrafi bezbłednie wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać sprawnie obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu oraz je interpretować - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami - wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe
MS_1A_C3_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
2,0Student: - nie korzysta z profosjonalnych źródeł wiedzy do opanowania treści progrmowych - nie integruje wiedzy z wielu źródeł
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego.
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego i o nich dyskutować.
MS_1A_C3_U03
Student posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych struktur ludzkiego ciała. Potrafi określić ich lokalizację.
2,0Student - nie potrafi rozpoznać tkanek oraz narządów poszczególnych układów człowieka - nie potrafi określić anatomicznej lokalizacji poszczególnych narządów
3,0Student w stopniu dostatecznym - potrafi z niewielkimi błędami rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi z niewielkimi błędami określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym - potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi z nielicznymi błędami określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
4,0Student w stopniu dobrym - potrafi bez pomyłek rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi bez pomyłek określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
4,5Student w stopniu ponad dobrym - potrafi bez pomyłek rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi bez pomyłek określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów - potrafi dyskutować na zadane tematy problemowe
5,0Student w stopniu bardzo dobrym - potrafi bezbłędnie rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi bezbłędnie określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów - potrafi wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C3_K01
Ma świadomość potrzeby popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej budowy człowieka w zachowaniu zdrowia.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia, posługuje się wiedzą i umiejętnościami w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia, posługuje się wiedzą i umiejętnościami w wystarczającym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się wiedzą i umiejętnościami w szerokim zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, jest dolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.
MS_1A_C3_K02
Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o organizm w aspekcie zachowania zdrowia.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę budowy organizmu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu i zachowaniu zdrowia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę budowy ludzkiego ciała, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu budowy ustroju ludzkiego, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu w kontekście zachowania zdrowia.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.

Literatura podstawowa

  1. Gołąb B., Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa, 2008, II
  2. Aleksandrowicz R., Mału atlas anatomiczny człowieka, PZWL, Warszawa, 2009, V
  3. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008, VIII
  4. Zborowski A., Atlas anatomii człowieka, A-Z, Kraków, 2007, I

Literatura dodatkowa

  1. Krechowiecki A., Zarys anatomii człowieka, PZWL, Warszawa, 2006, VII
  2. Netter H., Atlas anatomii, Urban & PArtner, Wrocław, 2008, II

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna2
T-L-2Układ kostny2
T-L-3Połączenia kości2
T-L-4Układ mięśniowy2
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy2
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny2
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy2
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny2
T-L-9Narządy zmysłów2
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów2
T-L-11Układ oddechowy2
T-L-12Układ pokarmowy2
T-L-13Układ wydalniczy2
T-L-14Układ rozrodczy2
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała.2
T-W-2Tkanki2
T-W-3Powłoka wspólna2
T-W-4Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości.2
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości2
T-W-6Układ mięśniowy2
T-W-7Układ naczyniowy2
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy2
T-W-9Układ nerwowy obwodowy2
T-W-10Układ dokrewny2
T-W-11Narządy zmysłów2
T-W-12Układ oddechowy2
T-W-13Układ pokarmowy2
T-W-14Układ wydalniczy2
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach30
A-L-2przygotwanie się do zajęć10
A-L-3przygotowanie sie do kolokwiów5
A-L-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-5analiza wskazanej literatury5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2analiza wskazanej literatury20
A-W-3zajęcia kontaktowe z nauczycielem15
A-W-4przygotwanie do zaliczenia pisemnego25
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_W01Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_W11Ma niezbędną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania komórek i narządów, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo konsumenta.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała.
T-W-2Tkanki
T-W-3Powłoka wspólna
T-W-4Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości.
T-W-6Układ mięśniowy
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości
T-W-7Układ naczyniowy
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy
T-W-9Układ nerwowy obwodowy
T-W-10Układ dokrewny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy
T-W-13Układ pokarmowy
T-W-14Układ wydalniczy
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski
T-L-12Układ pokarmowy
T-L-13Układ wydalniczy
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna
T-L-2Układ kostny
T-L-3Połączenia kości
T-L-4Układ mięśniowy
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny
T-L-9Narządy zmysłów
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów
T-L-11Układ oddechowy
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego
T-L-14Układ rozrodczy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Końcowe zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,0Student posiada niepełne wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
3,5Student posiada podstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,0Student posiada ponadpodstawowe wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
4,5Student posiada poszerzone wiadomości o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
5,0Student rozległą wiedzę o powiązaniach morfologiczno-funkcjonalnych istniejących pomiędzy poszczególnymi narządami oraz całymi układami organizmu człowieka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_W02Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_W11Ma niezbędną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania komórek i narządów, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo konsumenta.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała.
T-W-2Tkanki
T-W-3Powłoka wspólna
T-W-4Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości.
T-W-6Układ mięśniowy
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości
T-W-7Układ naczyniowy
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy
T-W-9Układ nerwowy obwodowy
T-W-10Układ dokrewny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy
T-W-13Układ pokarmowy
T-W-14Układ wydalniczy
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski
T-L-12Układ pokarmowy
T-L-13Układ wydalniczy
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna
T-L-2Układ kostny
T-L-3Połączenia kości
T-L-4Układ mięśniowy
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny
T-L-9Narządy zmysłów
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów
T-L-11Układ oddechowy
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego
T-L-14Układ rozrodczy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Końcowe zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
3,0Student posiada niepełne wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych
3,5Student posiada podstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
4,0Student posiada ponadpodstawowe wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
4,5Student posiada poszerzone wiadomości o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
5,0Student rozległą wiedzę o budowie i topografii kości, mięśni, narządów wewnętrznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_U01Student posiada umiejetność posługiwania się nazewnictwem anatomicznym; rozumienia zależności pomiędzy budową a czynnością narządu w stopniu niezbędnym w zawodzie dietetyka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_U02Posługuje się poprawną terminologią biologiczną, chemiczną i fizyczną, potrafi dobrać właściwe procedury i metody badawcze.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-L-12Układ pokarmowy
T-L-13Układ wydalniczy
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna
T-L-2Układ kostny
T-L-3Połączenia kości
T-L-4Układ mięśniowy
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny
T-L-9Narządy zmysłów
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów
T-L-11Układ oddechowy
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego
T-L-14Układ rozrodczy
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Końcowe zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student - nie potrafi wymienić kości, mięśni, podstawowych narządów w ustroju człowieka - nie potrafi powiązać budowy ustroju z czynnościami - nie posługuje się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - nie odnajduje obrazu preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,0Student w stopniu dostatecznym - potrafi wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać z niewielką trudnością obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym - potrafi z niewielkimi błędami wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami - posługiwać się swobodnie prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać obraz preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,0Student w stopniu dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu
4,5Student w stopniu ponad dobrym - potrafi bez pomyłek wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać bez trudności obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami
5,0Student w stopniu bardzo dobrym - potrafi bezbłednie wymienić kości, mięśnie, podstawowe narządy w ustroju człowieka - powiązać budowę ustroju z czynnościami poszczególnych układów narządów - posługiwać się prawidłowym nazewnictwem anatomicznym - odnajdywać sprawnie obrazy preparatów histologicznych przy użyciu mikroskopu oraz je interpretować - wyszukiwać zależności w budowie pomiędzy poszczególnymi układami - wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_U02Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie budowy organizmu człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_U03Potrafi rozpoznać podstawowe struktury organizmów zywych, ich lokalizację oraz rozumie zależności między budową a czynnościami oraz wyjaśniać odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-L-12Układ pokarmowy
T-L-13Układ wydalniczy
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna
T-L-2Układ kostny
T-L-3Połączenia kości
T-L-4Układ mięśniowy
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny
T-L-9Narządy zmysłów
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów
T-L-11Układ oddechowy
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego
T-L-14Układ rozrodczy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie korzysta z profosjonalnych źródeł wiedzy do opanowania treści progrmowych - nie integruje wiedzy z wielu źródeł
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego.
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu anatomii człowieka. Potrafi wykazać się znajomością aktualnych wyników badań dotyczących budowy ustroju ludzkiego i o nich dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_U03Student posiada umiejętność rozpoznawania podstawowych struktur ludzkiego ciała. Potrafi określić ich lokalizację.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_U03Potrafi rozpoznać podstawowe struktury organizmów zywych, ich lokalizację oraz rozumie zależności między budową a czynnościami oraz wyjaśniać odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-L-12Układ pokarmowy
T-L-13Układ wydalniczy
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna
T-L-2Układ kostny
T-L-3Połączenia kości
T-L-4Układ mięśniowy
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny
T-L-9Narządy zmysłów
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów
T-L-11Układ oddechowy
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego
T-L-14Układ rozrodczy
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student - nie potrafi rozpoznać tkanek oraz narządów poszczególnych układów człowieka - nie potrafi określić anatomicznej lokalizacji poszczególnych narządów
3,0Student w stopniu dostatecznym - potrafi z niewielkimi błędami rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi z niewielkimi błędami określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
3,5Student w stopniu ponad dostatecznym - potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi z nielicznymi błędami określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
4,0Student w stopniu dobrym - potrafi bez pomyłek rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi bez pomyłek określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów
4,5Student w stopniu ponad dobrym - potrafi bez pomyłek rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi bez pomyłek określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów - potrafi dyskutować na zadane tematy problemowe
5,0Student w stopniu bardzo dobrym - potrafi bezbłędnie rozpoznać tkanki oraz narządy poszczególnych układów człowieka - potrafi bezbłędnie określić anatomiczną lokalizację poszczególnych narządów - potrafi wypowiadać się fachowo na zadane tematy problemowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_K01Ma świadomość potrzeby popularyzacji wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej budowy człowieka w zachowaniu zdrowia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie powiązań morfologiczno-funkcjonalnych pomiędzy narządami a układami ustroju człowieka
C-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała.
T-W-2Tkanki
T-W-3Powłoka wspólna
T-W-4Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości.
T-W-6Układ mięśniowy
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości
T-W-7Układ naczyniowy
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy
T-W-9Układ nerwowy obwodowy
T-W-10Układ dokrewny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy
T-W-13Układ pokarmowy
T-W-14Układ wydalniczy
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-3Ocena podsumowująca: Końcowe zaliczenie pisemne
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium ustne i pisemne sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia, posługuje się wiedzą i umiejętnościami w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji prawidłowej budowy organizmu człowieka w zachowaniu zdrowia, posługuje się wiedzą i umiejętnościami w wystarczającym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się wiedzą i umiejętnościami w szerokim zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, jest dolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C3_K02Ma świadomość istonej roli budowy organizmiu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Rozumie potrzebę dbania o organizm w aspekcie zachowania zdrowia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia .
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie budowy organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia anatomiczne. Osie i płaszczyzny ciała.
T-W-2Tkanki
T-W-3Powłoka wspólna
T-W-4Ogólna budowa, rodzaje i funkcje kości.
T-W-6Układ mięśniowy
T-W-5Szkielet osiowy i dodatkowy. Połaczenia kości
T-W-7Układ naczyniowy
T-W-8Układ nerwowy ośrodkowy
T-W-9Układ nerwowy obwodowy
T-W-10Układ dokrewny
T-W-11Narządy zmysłów
T-W-12Układ oddechowy
T-W-13Układ pokarmowy
T-W-14Układ wydalniczy
T-W-15Układ rozrodczy żeński i męski
T-L-12Układ pokarmowy
T-L-13Układ wydalniczy
T-L-1Tkanki i powłoka wspólna
T-L-2Układ kostny
T-L-3Połączenia kości
T-L-4Układ mięśniowy
T-L-5Kolokwium z ćwiczeń: tkanki, powłoka wspólna, układ kostny i mięśniowy
T-L-6Układ naczyniowy i limfatyczny
T-L-7Układ nerwowy ośrodkowy
T-L-8Układ nerwowy obwodowy i dokrewny
T-L-9Narządy zmysłów
T-L-10Kolokwium z ukłądu naczyniowego, limfatycznego, nerwowego, dokrewnego i narządów zmysłów
T-L-11Układ oddechowy
T-L-15Kolokwium z układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego
T-L-14Układ rozrodczy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę budowy organizmu człowieka w jego prawidłowym funkcjonowaniu i zachowaniu zdrowia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę budowy ludzkiego ciała, ale posługuje się wiedzą i umiejętnościami w bardzo ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu budowy ustroju ludzkiego, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie w kontekście zachowania zdrowia.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu w kontekście zachowania zdrowia.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu budowy człowieka, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.