Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
MS_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w języku polskim i języku obcym. Potrafi dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
MS_1A_U02Posługuje się poprawną terminologią biologiczną, chemiczną i fizyczną, potrafi dobrać właściwe procedury i metody badawcze.
MS_1A_U03Potrafi rozpoznać podstawowe struktury organizmów zywych, ich lokalizację oraz rozumie zależności między budową a czynnościami oraz wyjaśniać odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.
MS_1A_U04Posiada podstawową umiejętność oceny jakości surowców, produktów i materiałów technicznych oraz wyboru właściwego oprzyrządowania, technik biotechnologicznych oraz przeprowadzania bioprocesów.
MS_1A_U05Potrafi różnicować organizmy patogenne i korzystne wpływające na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludz, stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne.
MS_1A_U06Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla mikrobiologii stosowanej i dziedzin pokrewnych oraz ma umiejętność przeprowadzania obserwacji i oceny zjawisk procesowych.
MS_1A_U07Posiada umiejętność zorganizowania pracy w laboratorium oraz przeprowadzania analiz. Zna podstawowe zasady walidacji metod badawczych. Umie przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników.
MS_1A_U08Potrafi dobierać metody i wykonać analizy próbek środowiskowych i biologicznych.
MS_1A_U09Potrafi ocenić przydatność technologiczną surowców roślinnych i zwierzęcych, zaproponować metody ich przetwarzania, oraz dobrać metody analityczne niezbędne do oceny jakości wytworzonych produktów.
MS_1A_U10Posiada umiejętność przeprowadzenia podstawowej analizy ekonomicznej procesu technologicznego oraz wprowadzenia właściwego systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji.