Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
MS_1A_W01Ma wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
MS_1A_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania przedsiębiorstwem oraz ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
MS_1A_W03Ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska, roli i różnorodności biologicznej w biosferze oraz procesach w niej zachodzących. Zna niezbędne narzędzia, metody i techniki do kształtownia środowiska.
MS_1A_W04Student ma podstawową wiedzę na temat nomenklatury, podstawowych definicji i budowy składników żywności oraz wzajemnych zwiążków i przemian wynikających z oddziaływań między nimi.
MS_1A_W05Ma wiedzę dotyczącą czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych (mikroorganizmów, grzybów, parazytów i szkodników) występujących w żywności, nowoczesnych metod ich wykrywania, wpływu tych czynników na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
MS_1A_W06Ma znajomość języka obcego na poziemie B2
MS_1A_W07Ma podstawową wiedzę na temat mikroorganizmów i procesów zachodzęcych z ich udziałem w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa
MS_1A_W08Ma podstawową wiedzę dotyczącą patogenów roślin, zwierząt i ludzi oraz metod ich identyfikacji.
MS_1A_W09Zna kierunki i mechanizmy ewolucji, rozumie warunkujące je procesy na poziomie molekularnym. Ma wiedzę na temat postawowych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej oraz możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym.
MS_1A_W10Ma podstawową wiedzę dotyczącą oprzyrządowania i technik biotechnologicznych oraz ich wykorzystania w przeprowadzaniu bioprocesów.
MS_1A_W11Ma niezbędną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania komórek i narządów, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo konsumenta.
MS_1A_W12Ma wiedzę dotyczącą organizacji, wyposażenia oraz metod pracy i bezpieczeństwa laboratoriów badawczych i diagnostycznych w szczegółności laboratoriów mikrobiologicznych.
MS_1A_W13Ma wiedzę na temat metod analitycznych i ich wykorzystania w ocenie jakości żywności i środowiska.
MS_1A_W14Ma niezbędną wiedzę w zakresie podstaw technologii produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.