Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia stosowana
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 3,00,50egzamin
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii i podstaw anatomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie3
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach2
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka2
T-L-4Fizjologia zmysłów2
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh5
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca2
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi4
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie4
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę2
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu2
T-L-11Integracja funkcji układów i narządów podczas wysiłku fizycznego2
30
wykłady
T-W-1Prawa fizjologiczne organizmu2
T-W-2Fizjologia komórki2
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych3
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy4
T-W-5Wydzielanie wewnętrzne4
T-W-6Fizjologia krwi3
T-W-7Serce i układ krążenia3
T-W-8Układ oddechowy3
T-W-9Termoregulacja2
T-W-10Układ wydalniczy4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3Przygotowanie do zajęć10
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych15
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2analiza wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie do egzaminu35
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C14_W01
Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania poszczególnych narządów i układów w organizmie czlowieka
MS_1A_W11R1A_W01, R1A_W04C-1T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-L-10, T-L-4, T-L-6, T-L-2, T-L-3, T-L-11, T-L-7, T-L-1, T-L-8, T-L-5, T-L-9M-1, M-2S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C14_U01
Potrafi wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu zaobserwowane na podstawie właściwie dobranych testów, wykorzystując najnowszą wiedzę
MS_1A_U02, MS_1A_U03R1A_U02, R1A_U05, R1A_U07InzA_U01, InzA_U03C-1T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-L-10, T-L-4, T-L-6, T-L-2, T-L-3, T-L-11, T-L-7, T-L-1, T-L-8, T-L-5, T-L-9M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C14_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
MS_1A_K01, MS_1A_K05R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-9, T-W-10, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-L-10, T-L-4, T-L-6, T-L-2, T-L-3, T-L-11, T-L-7, T-L-1, T-L-8, T-L-5, T-L-9M-1, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C14_W01
Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania poszczególnych narządów i układów w organizmie czlowieka
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C14_U01
Potrafi wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu zaobserwowane na podstawie właściwie dobranych testów, wykorzystując najnowszą wiedzę
2,0nie interpretuje żadnych wyników badań
3,0interpretuje wszystkie omawiane wyniki badań w zakresie podstawowym
3,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym,
4,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
4,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
5,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy i proponuje działania korygujące

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C14_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
2,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Nie zdefiniowano w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa, 2010
  2. Traczyk W., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2009
  3. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Konturek S., Fizjologia człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie3
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach2
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka2
T-L-4Fizjologia zmysłów2
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh5
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca2
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi4
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie4
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę2
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu2
T-L-11Integracja funkcji układów i narządów podczas wysiłku fizycznego2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prawa fizjologiczne organizmu2
T-W-2Fizjologia komórki2
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych3
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy4
T-W-5Wydzielanie wewnętrzne4
T-W-6Fizjologia krwi3
T-W-7Serce i układ krążenia3
T-W-8Układ oddechowy3
T-W-9Termoregulacja2
T-W-10Układ wydalniczy4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-L-3Przygotowanie do zajęć10
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2analiza wskazanej literatury15
A-W-3przygotowanie do egzaminu35
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C14_W01Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania poszczególnych narządów i układów w organizmie czlowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_W11Ma niezbędną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania komórek i narządów, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo konsumenta.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-9Termoregulacja
T-W-10Układ wydalniczy
T-W-5Wydzielanie wewnętrzne
T-W-7Serce i układ krążenia
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-6Fizjologia krwi
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-8Układ oddechowy
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-11Integracja funkcji układów i narządów podczas wysiłku fizycznego
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C14_U01Potrafi wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu zaobserwowane na podstawie właściwie dobranych testów, wykorzystując najnowszą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_U02Posługuje się poprawną terminologią biologiczną, chemiczną i fizyczną, potrafi dobrać właściwe procedury i metody badawcze.
MS_1A_U03Potrafi rozpoznać podstawowe struktury organizmów zywych, ich lokalizację oraz rozumie zależności między budową a czynnościami oraz wyjaśniać odstępstwa od prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-9Termoregulacja
T-W-10Układ wydalniczy
T-W-5Wydzielanie wewnętrzne
T-W-7Serce i układ krążenia
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-6Fizjologia krwi
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-8Układ oddechowy
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-11Integracja funkcji układów i narządów podczas wysiłku fizycznego
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie interpretuje żadnych wyników badań
3,0interpretuje wszystkie omawiane wyniki badań w zakresie podstawowym
3,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym,
4,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
4,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
5,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy i proponuje działania korygujące
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C14_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i popularyzacji zdobytej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia .
MS_1A_K05Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-9Termoregulacja
T-W-10Układ wydalniczy
T-W-5Wydzielanie wewnętrzne
T-W-7Serce i układ krążenia
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-6Fizjologia krwi
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-8Układ oddechowy
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-11Integracja funkcji układów i narządów podczas wysiłku fizycznego
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,0Nie zdefiniowano w formie stopnia
4,5Nie zdefiniowano w formie stopnia
5,0Nie zdefiniowano w formie stopnia