Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S1)

Sylabus przedmiotu Biochemia kliniczna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mikrobiologia stosowana
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemia kliniczna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii, biochemii i podstaw anatomii człowieka.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka
C-2Nabycie umiejętności wyboru i oznaczenia parametrów krwi oceniających przemiany biochemiczne w organizmie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą1
T-L-2Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywanych w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej2
T-L-3Błędy w badaniach biochemicznych2
T-L-4Podstawowe techniki i metody w diagnostyce biochemicznej2
T-L-5Podstawy diagnostyki hematologicznej – objawy i przyczyny różnych rodzajów niedokrwistości4
T-L-6Enzymy osocza w diagnostyce laboratoryjnej (ALT, AST, GGTP, ALP) – enzymatyczne profile narządowe4
T-L-7Rozdział elektroforetyczny białek osocza krwi. Odczyt elektroforegramu5
T-L-8Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej – testy paskowe, glikemia na czczo, przygodna i po obciążeniu glukozą – test OGTT4
T-L-9Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – oznaczenie stężenia parametrów lipidowych krwi4
T-L-10Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej (oznaczanie stężenia wapnia i magnezu w moczu i surowicy krwi)2
30
wykłady
T-W-1Biochemia kliniczna jako nauka o parametrycznym sposobie opisu stanu organizmu.2
T-W-2Metabolizm białek. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białek.4
T-W-3Białka osocza krwi - rola fizjologiczna i diagnostyczna.4
T-W-4Metabolizm węglowodanów (glikoliza, glikogenoliza, glukoneogeneza, glikogeneza, szlak penotzowy, cykl alaninowo-glukozowy)4
T-W-5Metabolizm lipidów (lipogeneza, liponeogeneza, ketogenexza, cholesterologeneza, steroidogeneza, lipoliza, beta-oksydacja). Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie. Wskaźniki przemina lipidów.4
T-W-6Enzymy osocza jako wskaźniki funkcji narządów.2
T-W-7Gospodarka wodno-mineralna.2
T-W-8Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania homeostatycznej roli nerek.2
T-W-9Hormonalna i metaboliczna regulacja ciśnienia krwi.2
T-W-10Status antyoksydacyjny ustroju i jego wskaźniki.2
T-W-11Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spozyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć35
A-L-3godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-4analiza wskazanej literatury15
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Analiza wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
S-4Ocena podsumowująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C11_W01
Ma wiedzę w zakresie przemian biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka
MS_1A_W01, MS_1A_W11R1A_W01, R1A_W04C-2, C-1T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-3, T-L-9, T-L-10, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C11_U01
Potrafi dobrać i oznaczyć właściwe parametry krwi charakteryzujące określone przemiany biochemiczne w organizmie
MS_1A_U02R1A_U02, R1A_U07InzA_U01, InzA_U03C-2T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-3, T-L-9, T-L-10, T-L-1M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MS_1A_C11_K01
Rozumie potrzebę dokształcania się oraz potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju.
MS_1A_K01R1A_K01, R1A_K03, R1A_K05, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-W-4, T-W-1, T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-L-6, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-L-2, T-L-3, T-L-9, T-L-10, T-L-1M-1, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C11_W01
Ma wiedzę w zakresie przemian biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka
2,0
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C11_U01
Potrafi dobrać i oznaczyć właściwe parametry krwi charakteryzujące określone przemiany biochemiczne w organizmie
2,0
3,0potrafi dobrać właściwe parametry do określonych przemian oraz interpretuje wszystkie otrzymane wyniki w zakresie podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
MS_1A_C11_K01
Rozumie potrzebę dokształcania się oraz potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju.
2,0
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Angielski S. , Jakubowski Z., Dominiczak M., Biochemia kliniczna, Perseusz, Sopot, 1997
  2. Bańkowski E., Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009
  3. Dembińska-Kieć A., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Wyd.Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Berg J.M., Tymoczko L.J., Stryer L., Biochemia, PWN, Warszawa, 2009
  2. Murray R.K., Granner D. K., Rodwell V. W., Biochemia Harpera, PZWL, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą1
T-L-2Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywanych w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej2
T-L-3Błędy w badaniach biochemicznych2
T-L-4Podstawowe techniki i metody w diagnostyce biochemicznej2
T-L-5Podstawy diagnostyki hematologicznej – objawy i przyczyny różnych rodzajów niedokrwistości4
T-L-6Enzymy osocza w diagnostyce laboratoryjnej (ALT, AST, GGTP, ALP) – enzymatyczne profile narządowe4
T-L-7Rozdział elektroforetyczny białek osocza krwi. Odczyt elektroforegramu5
T-L-8Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej – testy paskowe, glikemia na czczo, przygodna i po obciążeniu glukozą – test OGTT4
T-L-9Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – oznaczenie stężenia parametrów lipidowych krwi4
T-L-10Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej (oznaczanie stężenia wapnia i magnezu w moczu i surowicy krwi)2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biochemia kliniczna jako nauka o parametrycznym sposobie opisu stanu organizmu.2
T-W-2Metabolizm białek. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białek.4
T-W-3Białka osocza krwi - rola fizjologiczna i diagnostyczna.4
T-W-4Metabolizm węglowodanów (glikoliza, glikogenoliza, glukoneogeneza, glikogeneza, szlak penotzowy, cykl alaninowo-glukozowy)4
T-W-5Metabolizm lipidów (lipogeneza, liponeogeneza, ketogenexza, cholesterologeneza, steroidogeneza, lipoliza, beta-oksydacja). Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie. Wskaźniki przemina lipidów.4
T-W-6Enzymy osocza jako wskaźniki funkcji narządów.2
T-W-7Gospodarka wodno-mineralna.2
T-W-8Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania homeostatycznej roli nerek.2
T-W-9Hormonalna i metaboliczna regulacja ciśnienia krwi.2
T-W-10Status antyoksydacyjny ustroju i jego wskaźniki.2
T-W-11Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spozyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć35
A-L-3godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-4analiza wskazanej literatury15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Analiza wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C11_W01Ma wiedzę w zakresie przemian biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_W01Ma wiedzę w zakresie chemii, matematyki, statystyki, fizyki i nauk pokrewnych.
MS_1A_W11Ma niezbędną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania komórek i narządów, fizjologii trawienia i przemian składników pokarmowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo konsumenta.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wyboru i oznaczenia parametrów krwi oceniających przemiany biochemiczne w organizmie
C-1Zapoznanie z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka
Treści programoweT-W-4Metabolizm węglowodanów (glikoliza, glikogenoliza, glukoneogeneza, glikogeneza, szlak penotzowy, cykl alaninowo-glukozowy)
T-W-1Biochemia kliniczna jako nauka o parametrycznym sposobie opisu stanu organizmu.
T-W-9Hormonalna i metaboliczna regulacja ciśnienia krwi.
T-W-6Enzymy osocza jako wskaźniki funkcji narządów.
T-W-7Gospodarka wodno-mineralna.
T-W-8Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania homeostatycznej roli nerek.
T-W-10Status antyoksydacyjny ustroju i jego wskaźniki.
T-W-11Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spozyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
T-W-3Białka osocza krwi - rola fizjologiczna i diagnostyczna.
T-W-2Metabolizm białek. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białek.
T-W-5Metabolizm lipidów (lipogeneza, liponeogeneza, ketogenexza, cholesterologeneza, steroidogeneza, lipoliza, beta-oksydacja). Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie. Wskaźniki przemina lipidów.
T-L-6Enzymy osocza w diagnostyce laboratoryjnej (ALT, AST, GGTP, ALP) – enzymatyczne profile narządowe
T-L-4Podstawowe techniki i metody w diagnostyce biochemicznej
T-L-5Podstawy diagnostyki hematologicznej – objawy i przyczyny różnych rodzajów niedokrwistości
T-L-7Rozdział elektroforetyczny białek osocza krwi. Odczyt elektroforegramu
T-L-8Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej – testy paskowe, glikemia na czczo, przygodna i po obciążeniu glukozą – test OGTT
T-L-2Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywanych w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej
T-L-3Błędy w badaniach biochemicznych
T-L-9Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – oznaczenie stężenia parametrów lipidowych krwi
T-L-10Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej (oznaczanie stężenia wapnia i magnezu w moczu i surowicy krwi)
T-L-1Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C11_U01Potrafi dobrać i oznaczyć właściwe parametry krwi charakteryzujące określone przemiany biochemiczne w organizmie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_U02Posługuje się poprawną terminologią biologiczną, chemiczną i fizyczną, potrafi dobrać właściwe procedury i metody badawcze.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wyboru i oznaczenia parametrów krwi oceniających przemiany biochemiczne w organizmie
Treści programoweT-L-6Enzymy osocza w diagnostyce laboratoryjnej (ALT, AST, GGTP, ALP) – enzymatyczne profile narządowe
T-L-4Podstawowe techniki i metody w diagnostyce biochemicznej
T-L-5Podstawy diagnostyki hematologicznej – objawy i przyczyny różnych rodzajów niedokrwistości
T-L-7Rozdział elektroforetyczny białek osocza krwi. Odczyt elektroforegramu
T-L-8Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej – testy paskowe, glikemia na czczo, przygodna i po obciążeniu glukozą – test OGTT
T-L-2Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywanych w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej
T-L-3Błędy w badaniach biochemicznych
T-L-9Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – oznaczenie stężenia parametrów lipidowych krwi
T-L-10Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej (oznaczanie stężenia wapnia i magnezu w moczu i surowicy krwi)
T-L-1Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi dobrać właściwe parametry do określonych przemian oraz interpretuje wszystkie otrzymane wyniki w zakresie podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaMS_1A_C11_K01Rozumie potrzebę dokształcania się oraz potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMS_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia .
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności wyboru i oznaczenia parametrów krwi oceniających przemiany biochemiczne w organizmie
C-1Zapoznanie z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka
Treści programoweT-W-4Metabolizm węglowodanów (glikoliza, glikogenoliza, glukoneogeneza, glikogeneza, szlak penotzowy, cykl alaninowo-glukozowy)
T-W-1Biochemia kliniczna jako nauka o parametrycznym sposobie opisu stanu organizmu.
T-W-9Hormonalna i metaboliczna regulacja ciśnienia krwi.
T-W-6Enzymy osocza jako wskaźniki funkcji narządów.
T-W-7Gospodarka wodno-mineralna.
T-W-8Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania homeostatycznej roli nerek.
T-W-10Status antyoksydacyjny ustroju i jego wskaźniki.
T-W-11Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spozyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
T-W-3Białka osocza krwi - rola fizjologiczna i diagnostyczna.
T-W-2Metabolizm białek. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białek.
T-W-5Metabolizm lipidów (lipogeneza, liponeogeneza, ketogenexza, cholesterologeneza, steroidogeneza, lipoliza, beta-oksydacja). Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie. Wskaźniki przemina lipidów.
T-L-6Enzymy osocza w diagnostyce laboratoryjnej (ALT, AST, GGTP, ALP) – enzymatyczne profile narządowe
T-L-4Podstawowe techniki i metody w diagnostyce biochemicznej
T-L-5Podstawy diagnostyki hematologicznej – objawy i przyczyny różnych rodzajów niedokrwistości
T-L-7Rozdział elektroforetyczny białek osocza krwi. Odczyt elektroforegramu
T-L-8Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej – testy paskowe, glikemia na czczo, przygodna i po obciążeniu glukozą – test OGTT
T-L-2Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych wykonywanych w biochemicznej diagnostyce laboratoryjnej
T-L-3Błędy w badaniach biochemicznych
T-L-9Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki lipidowej – oznaczenie stężenia parametrów lipidowych krwi
T-L-10Biochemia kliniczna i diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej (oznaczanie stężenia wapnia i magnezu w moczu i surowicy krwi)
T-L-1Badania laboratoryjne w ocenie zagrożenia chorobą
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Oceny nie zdefiniowano w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0