Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ROSUR_10-_U01Potrafi rozpoznać podstawowe cechy elementów środowiska wywierające wpływ na produkcję rolniczą
ROSUR_10-_U02Potrafi rozpoznać gatunki roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
ROSUR_10-_U03Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych oraz wybranych roślin ogrodniczych i ocenić ich uwarunkowania ekonomiczne
ROSUR_10-_U04Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
ROSUR_10-_U05Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
ROSUR_10-_U06Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych i biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
ROSUR_10-_U07Ma umiejętność organizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ich kosztochłonności
ROSUR_10-_U08Potrafi w podstawowym zakresie interpretować przepisy prawa związane ze wsparciem produkcji rolniczej i obrotem gruntów