Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowe wspomaganie projektowania
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności dotyczące komputerowego zapisu konstrukcji, teorii mechanizmów, rysunku technicznego, mechaniki, części maszyn, wytrzymałości materiałów, budowy i eksploatacji maszyn rolniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest przeprowadzenie kształcenia dotyczącego projektowania wybranych zespołów maszyn rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projektowanie wybranych zespołów maszyn przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.15
15
wykłady
T-W-1Proces konstruowania. Normalizacja i unifikacja w budowie maszyn. Właściwości mechaniczne, fizyczne i technologiczne stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Podstawowe zasady poprawnego toku obliczeń i oceny konstrukcji. Podstawy projektowania wspomaganego komputerowo. Programy i narzędzia do komputerowego wspomagania procesu konstruowania. Formułowanie zadań i założeń projektowych. Wykorzystanie w projektowaniu bibliotek CAD. Obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów napędowych. Zasady tworzenia konstrukcji. Formułowanie zadań optymalizacji. Metody optymalizacji części i zespołów roboczych maszyn rolniczych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach projektowych15
A-A-2Samodzielna praca nad projektem15
30
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury43
A-W-3Sprawdzien pisemny2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metoda programowana z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola przeswojenia materiału realizowanego na wykładach
S-2Ocena formująca: ciągła kontrola stanu zaawansowania prac nad projektem
S-3Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
S-4Ocena podsumowująca: końcowa ocena projekru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O162_W01
wiedza dotycząca procesu projektowania maszyn do produkcji biomasy z uwzględnieniem formułowania wymagań roboczych i eksploatacyjnych.
OZE_1A_W10, OZE_1A_W22R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O162_U01
Potrafi zaprojektować wybrane elementy i zespoły urządzeń stosowanych w produkcji biomasy
OZE_1A_U03, OZE_1A_U15R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O162_K01
Aktywna i kreatywna postawa w określaniu priorytetów i rozwiązywaniu postawionych zadań.
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-W-1, T-A-1M-3, M-2, M-1S-2, S-1, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O162_W01
wiedza dotycząca procesu projektowania maszyn do produkcji biomasy z uwzględnieniem formułowania wymagań roboczych i eksploatacyjnych.
2,0
3,0Student zna główne aspekty procesu projektowania maszyn do produkcji biomasy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O162_U01
Potrafi zaprojektować wybrane elementy i zespoły urządzeń stosowanych w produkcji biomasy
2,0
3,0Student potrafi realizować proste zadania projektowe korzystając często z pomocy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O162_K01
Aktywna i kreatywna postawa w określaniu priorytetów i rozwiązywaniu postawionych zadań.
2,0
3,0Jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, jest mało aktywny w rozwiązywaniu postawionych zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Worona M., Dawidowski B., Maszyny rolnicze, cz.I., AR Szczecin, Szczecin, 1990
  2. Bernacki H., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. T.1, cz. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1981
  3. Kanafojski C., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. T.1, cz.3, PWRiL, Warszawa, 1977
  4. Kanafojski C., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. T.2, cz. 1., PWRiL, Warszawa, 1980
  5. Karwowski T., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. T.2, cz. 2., PWRiL, Warszawa, 1982
  6. Kurmaz L.W., Podstawy konstrukcji maszyn - Projektowanie, PWN, Warszawa, 1999
  7. Kuczewski J., Miszczak M., Podstawy konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych, SGGW, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa, 1996
  2. praca zbiorowa, Poradnik mechanika, REA, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projektowanie wybranych zespołów maszyn przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces konstruowania. Normalizacja i unifikacja w budowie maszyn. Właściwości mechaniczne, fizyczne i technologiczne stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Podstawowe zasady poprawnego toku obliczeń i oceny konstrukcji. Podstawy projektowania wspomaganego komputerowo. Programy i narzędzia do komputerowego wspomagania procesu konstruowania. Formułowanie zadań i założeń projektowych. Wykorzystanie w projektowaniu bibliotek CAD. Obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów napędowych. Zasady tworzenia konstrukcji. Formułowanie zadań optymalizacji. Metody optymalizacji części i zespołów roboczych maszyn rolniczych.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach projektowych15
A-A-2Samodzielna praca nad projektem15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury43
A-W-3Sprawdzien pisemny2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O162_W01wiedza dotycząca procesu projektowania maszyn do produkcji biomasy z uwzględnieniem formułowania wymagań roboczych i eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W10ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności zawodowej;
OZE_1A_W22ma wiedzę w zakresie eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w procesach pozyskiwania i wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, obejmującą techniczne i technologiczne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń, zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego, trwałość i niezawodność maszyn, obsługę i diagnostykę techniczną maszyn oraz ich przechowywanie i recykling, a także systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn, przydatną do planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przeprowadzenie kształcenia dotyczącego projektowania wybranych zespołów maszyn rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.
Treści programoweT-W-1Proces konstruowania. Normalizacja i unifikacja w budowie maszyn. Właściwości mechaniczne, fizyczne i technologiczne stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Podstawowe zasady poprawnego toku obliczeń i oceny konstrukcji. Podstawy projektowania wspomaganego komputerowo. Programy i narzędzia do komputerowego wspomagania procesu konstruowania. Formułowanie zadań i założeń projektowych. Wykorzystanie w projektowaniu bibliotek CAD. Obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów napędowych. Zasady tworzenia konstrukcji. Formułowanie zadań optymalizacji. Metody optymalizacji części i zespołów roboczych maszyn rolniczych.
T-A-1Projektowanie wybranych zespołów maszyn przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.
Metody nauczaniaM-3Metoda programowana z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ciągła kontrola stanu zaawansowania prac nad projektem
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola przeswojenia materiału realizowanego na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
S-4Ocena podsumowująca: końcowa ocena projekru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna główne aspekty procesu projektowania maszyn do produkcji biomasy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O162_U01Potrafi zaprojektować wybrane elementy i zespoły urządzeń stosowanych w produkcji biomasy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
OZE_1A_U15orientuje się w zakresie form biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, a także technologii i maszyny stosowanych przy pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej oraz gospodarce leśnej oraz wykazuje znajomość sposobów, metod, systemów i urządzeń stosowanych przy przetwarzaniu biomasy na cele energetyczne oraz sposobów zastosowania powstałego biopaliwa (stałego, ciekłego i gazowego) i wykorzystywanych przy tym urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przeprowadzenie kształcenia dotyczącego projektowania wybranych zespołów maszyn rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.
Treści programoweT-W-1Proces konstruowania. Normalizacja i unifikacja w budowie maszyn. Właściwości mechaniczne, fizyczne i technologiczne stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Podstawowe zasady poprawnego toku obliczeń i oceny konstrukcji. Podstawy projektowania wspomaganego komputerowo. Programy i narzędzia do komputerowego wspomagania procesu konstruowania. Formułowanie zadań i założeń projektowych. Wykorzystanie w projektowaniu bibliotek CAD. Obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów napędowych. Zasady tworzenia konstrukcji. Formułowanie zadań optymalizacji. Metody optymalizacji części i zespołów roboczych maszyn rolniczych.
T-A-1Projektowanie wybranych zespołów maszyn przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.
Metody nauczaniaM-3Metoda programowana z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ciągła kontrola stanu zaawansowania prac nad projektem
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola przeswojenia materiału realizowanego na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
S-4Ocena podsumowująca: końcowa ocena projekru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi realizować proste zadania projektowe korzystając często z pomocy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O162_K01Aktywna i kreatywna postawa w określaniu priorytetów i rozwiązywaniu postawionych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przeprowadzenie kształcenia dotyczącego projektowania wybranych zespołów maszyn rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.
Treści programoweT-W-1Proces konstruowania. Normalizacja i unifikacja w budowie maszyn. Właściwości mechaniczne, fizyczne i technologiczne stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Podstawowe zasady poprawnego toku obliczeń i oceny konstrukcji. Podstawy projektowania wspomaganego komputerowo. Programy i narzędzia do komputerowego wspomagania procesu konstruowania. Formułowanie zadań i założeń projektowych. Wykorzystanie w projektowaniu bibliotek CAD. Obliczenia kinematyczne i dynamiczne układów napędowych. Zasady tworzenia konstrukcji. Formułowanie zadań optymalizacji. Metody optymalizacji części i zespołów roboczych maszyn rolniczych.
T-A-1Projektowanie wybranych zespołów maszyn przeznaczonych do uprawy gleby, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej, zbioru oraz obróbki plonu z uwzględnieniem wymagań roboczych, założeń projektowych, ogólnego opisu konstrukcji, obliczeń i rysunków.
Metody nauczaniaM-3Metoda programowana z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ciągła kontrola stanu zaawansowania prac nad projektem
S-1Ocena formująca: bieżąca kontrola przeswojenia materiału realizowanego na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: pisemny sprawdzian zaliczający wykłady
S-4Ocena podsumowująca: końcowa ocena projekru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, jest mało aktywny w rozwiązywaniu postawionych zadań.
3,5
4,0
4,5
5,0