Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Teledetekcja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Teledetekcja
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z zakresu agronomii, fizyki, matematyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami stosowanymi w teledetekcji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obszary wykorzystania teledetekcji naziemnej na użytek odnawialnych źródeł energii. Czujniki i sensory. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy. Teledetekcja na potrzeby sterowania trasą przejazdu i parametrami roboczymi agregatów uprawowych i maszyn do zbioru. Ocena potrzeb nawozowych upraw polowych. Automatyczna identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Prognozowanie wielkości plonów biomasy wykorzystywanej energetycznie. Teledetekcja w przetwarzaniu, składowaniu, transporcie i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego.15
15
wykłady
T-W-1Teledetekcja kosmiczna, lotnicza i naziemna. Teledetekcja jakościowa i ilościowa. Metody pasywne i aktywne. Systemy Landsat, SPOT, NOAA, IRS, ASTER. Rastrowy i wektorowy sposób cyfrowej reprezentacji obrazów:. Wykorzystywane przedziały spektralne. Odbicie, absorpcja i transmisja, krzywe spektralne obiektów użytkowanych rolniczo. Teledetekcja szaty roślinnej i gleby, wskaźniki RVI i NDVI. Pomiary wielkości fizycznych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów; korekcje wstępne, wzmacnianie odwzorowania, klasyfikacje, transformacje. Modele barw i histogramy. Filtry lokalne. Algorytmy. Analiza danych w metodach odwrotnych. Wizualizacje 2D i 3D.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie i przedstawienie referatu15
30
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu45
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda informacyjno-problemowa (z wykorzystaniem analizy przypadków)
M-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
M-3Wykłady - prezentacje multimedialne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena referatu i wystąpienia
S-2Ocena podsumowująca: Test pisemny wielokrotnego wyboru z elementami obliczeniowymi

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O161_W01
Student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii teledetekcji szaty roślinnej i gleby
OZE_1A_W10, OZE_1A_W22R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O161_U01
Potrafi ocenić potrzeby monitorowania zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy, potrzeb nawozowych upraw polowych oraz identyfikacji zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej.
OZE_1A_U03, OZE_1A_U15R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O161_K01
aktywna i kreatywna postawa w rozwiązywaniu problemów związanych z technologią teledetekcji
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-W-1, T-A-1M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O161_W01
Student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii teledetekcji szaty roślinnej i gleby
2,0
3,0Student ma minimalną wiedzę niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii teledetekcji szaty roślinnej i gleby
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O161_U01
Potrafi ocenić potrzeby monitorowania zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy, potrzeb nawozowych upraw polowych oraz identyfikacji zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej.
2,0
3,0Ma minimalne umiejętności niezbędne do oceny potrzeb upraw polowych odnośnie nawożenia, pielęgnacji mechanicznej i ichrony chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O161_K01
aktywna i kreatywna postawa w rozwiązywaniu problemów związanych z technologią teledetekcji
2,0
3,0Student wykazuje minimalnie aktywną i kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z technologia teledetekcji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Adamczyk J., Będkowski K., Metody cyfrowe w teledetekcji., SGGW, Warszawa., 2005
  2. iołkosz A., Olędzki J.R., Trafas K., Ćwiczenia z teledetekcji środowiska., PWN, Warszawa, 1999
  3. Sanecki J., Teledetekcja, pozyskiwanie danych, WNT, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Barwicki J., Kontrola zasiewów polowych z przeznaczeniem na pasze z wykorzystaniem systemów satelitarnych, zdjęć lotniczych i teledetekcji, ITP, Falenty, 2011, Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Warszawa, 20–22 września 2011.

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obszary wykorzystania teledetekcji naziemnej na użytek odnawialnych źródeł energii. Czujniki i sensory. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy. Teledetekcja na potrzeby sterowania trasą przejazdu i parametrami roboczymi agregatów uprawowych i maszyn do zbioru. Ocena potrzeb nawozowych upraw polowych. Automatyczna identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Prognozowanie wielkości plonów biomasy wykorzystywanej energetycznie. Teledetekcja w przetwarzaniu, składowaniu, transporcie i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teledetekcja kosmiczna, lotnicza i naziemna. Teledetekcja jakościowa i ilościowa. Metody pasywne i aktywne. Systemy Landsat, SPOT, NOAA, IRS, ASTER. Rastrowy i wektorowy sposób cyfrowej reprezentacji obrazów:. Wykorzystywane przedziały spektralne. Odbicie, absorpcja i transmisja, krzywe spektralne obiektów użytkowanych rolniczo. Teledetekcja szaty roślinnej i gleby, wskaźniki RVI i NDVI. Pomiary wielkości fizycznych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów; korekcje wstępne, wzmacnianie odwzorowania, klasyfikacje, transformacje. Modele barw i histogramy. Filtry lokalne. Algorytmy. Analiza danych w metodach odwrotnych. Wizualizacje 2D i 3D.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie i przedstawienie referatu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu45
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O161_W01Student ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii teledetekcji szaty roślinnej i gleby
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W10ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności zawodowej;
OZE_1A_W22ma wiedzę w zakresie eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w procesach pozyskiwania i wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, obejmującą techniczne i technologiczne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń, zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego, trwałość i niezawodność maszyn, obsługę i diagnostykę techniczną maszyn oraz ich przechowywanie i recykling, a także systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn, przydatną do planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami stosowanymi w teledetekcji
Treści programoweT-W-1Teledetekcja kosmiczna, lotnicza i naziemna. Teledetekcja jakościowa i ilościowa. Metody pasywne i aktywne. Systemy Landsat, SPOT, NOAA, IRS, ASTER. Rastrowy i wektorowy sposób cyfrowej reprezentacji obrazów:. Wykorzystywane przedziały spektralne. Odbicie, absorpcja i transmisja, krzywe spektralne obiektów użytkowanych rolniczo. Teledetekcja szaty roślinnej i gleby, wskaźniki RVI i NDVI. Pomiary wielkości fizycznych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów; korekcje wstępne, wzmacnianie odwzorowania, klasyfikacje, transformacje. Modele barw i histogramy. Filtry lokalne. Algorytmy. Analiza danych w metodach odwrotnych. Wizualizacje 2D i 3D.
T-A-1Obszary wykorzystania teledetekcji naziemnej na użytek odnawialnych źródeł energii. Czujniki i sensory. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy. Teledetekcja na potrzeby sterowania trasą przejazdu i parametrami roboczymi agregatów uprawowych i maszyn do zbioru. Ocena potrzeb nawozowych upraw polowych. Automatyczna identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Prognozowanie wielkości plonów biomasy wykorzystywanej energetycznie. Teledetekcja w przetwarzaniu, składowaniu, transporcie i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego.
Metody nauczaniaM-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
M-3Wykłady - prezentacje multimedialne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test pisemny wielokrotnego wyboru z elementami obliczeniowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma minimalną wiedzę niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii teledetekcji szaty roślinnej i gleby
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O161_U01Potrafi ocenić potrzeby monitorowania zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy, potrzeb nawozowych upraw polowych oraz identyfikacji zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
OZE_1A_U15orientuje się w zakresie form biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, a także technologii i maszyny stosowanych przy pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej oraz gospodarce leśnej oraz wykazuje znajomość sposobów, metod, systemów i urządzeń stosowanych przy przetwarzaniu biomasy na cele energetyczne oraz sposobów zastosowania powstałego biopaliwa (stałego, ciekłego i gazowego) i wykorzystywanych przy tym urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami stosowanymi w teledetekcji
Treści programoweT-W-1Teledetekcja kosmiczna, lotnicza i naziemna. Teledetekcja jakościowa i ilościowa. Metody pasywne i aktywne. Systemy Landsat, SPOT, NOAA, IRS, ASTER. Rastrowy i wektorowy sposób cyfrowej reprezentacji obrazów:. Wykorzystywane przedziały spektralne. Odbicie, absorpcja i transmisja, krzywe spektralne obiektów użytkowanych rolniczo. Teledetekcja szaty roślinnej i gleby, wskaźniki RVI i NDVI. Pomiary wielkości fizycznych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów; korekcje wstępne, wzmacnianie odwzorowania, klasyfikacje, transformacje. Modele barw i histogramy. Filtry lokalne. Algorytmy. Analiza danych w metodach odwrotnych. Wizualizacje 2D i 3D.
T-A-1Obszary wykorzystania teledetekcji naziemnej na użytek odnawialnych źródeł energii. Czujniki i sensory. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy. Teledetekcja na potrzeby sterowania trasą przejazdu i parametrami roboczymi agregatów uprawowych i maszyn do zbioru. Ocena potrzeb nawozowych upraw polowych. Automatyczna identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Prognozowanie wielkości plonów biomasy wykorzystywanej energetycznie. Teledetekcja w przetwarzaniu, składowaniu, transporcie i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego.
Metody nauczaniaM-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
M-3Wykłady - prezentacje multimedialne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test pisemny wielokrotnego wyboru z elementami obliczeniowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma minimalne umiejętności niezbędne do oceny potrzeb upraw polowych odnośnie nawożenia, pielęgnacji mechanicznej i ichrony chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O161_K01aktywna i kreatywna postawa w rozwiązywaniu problemów związanych z technologią teledetekcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami stosowanymi w teledetekcji
Treści programoweT-W-1Teledetekcja kosmiczna, lotnicza i naziemna. Teledetekcja jakościowa i ilościowa. Metody pasywne i aktywne. Systemy Landsat, SPOT, NOAA, IRS, ASTER. Rastrowy i wektorowy sposób cyfrowej reprezentacji obrazów:. Wykorzystywane przedziały spektralne. Odbicie, absorpcja i transmisja, krzywe spektralne obiektów użytkowanych rolniczo. Teledetekcja szaty roślinnej i gleby, wskaźniki RVI i NDVI. Pomiary wielkości fizycznych. Cyfrowe przetwarzanie obrazów; korekcje wstępne, wzmacnianie odwzorowania, klasyfikacje, transformacje. Modele barw i histogramy. Filtry lokalne. Algorytmy. Analiza danych w metodach odwrotnych. Wizualizacje 2D i 3D.
T-A-1Obszary wykorzystania teledetekcji naziemnej na użytek odnawialnych źródeł energii. Czujniki i sensory. Monitorowanie zagęszczenia gleby spowodowanego ruchem maszyn do produkcji biomasy. Teledetekcja na potrzeby sterowania trasą przejazdu i parametrami roboczymi agregatów uprawowych i maszyn do zbioru. Ocena potrzeb nawozowych upraw polowych. Automatyczna identyfikacja zagrożeń na użytek stosowania pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej. Prognozowanie wielkości plonów biomasy wykorzystywanej energetycznie. Teledetekcja w przetwarzaniu, składowaniu, transporcie i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego.
Metody nauczaniaM-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
M-3Wykłady - prezentacje multimedialne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Test pisemny wielokrotnego wyboru z elementami obliczeniowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje minimalnie aktywną i kreatywną postawę w rozwiązywaniu problemów związanych z technologia teledetekcji.
3,5
4,0
4,5
5,0