Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Komputerowa ocena cyklu życia OZE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Komputerowa ocena cyklu życia OZE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Gałczyńska <Malgorzata.Galczynska@zut.edu.pl>, Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Analiza cyklu życia wyrobów
W-2Technologia informacyjna
W-3Umiejętność instalowania i korzystania z edukacyjnego oprogramowania komputerowego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z dostępnym na rynku oprogramowaniem do do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia.
C-2Zapoznanie się z przebiegiem komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).
C-3Nabycie umiejętności wykonywania komputerowej oceny wpływu systemu wyrobu na środowisko

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykonanie komputerowej oceny wpływu na środowisko wybranego systemu wyrobu: określenie celu i zakresu badań, inwentaryzacja zbioru danych (wyniki LCI), ocena wpływu wyników LCI na środowisko (LCIA) , interpretacja wyników i formułowanie wniosków15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: przegląd dostępnego oprogramowania do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia. Przebieg komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach15
A-A-2Gromadzenie materiałów do rozwiązania zadanego problemu10
A-A-3Opracowanie sprawozdania5
30
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach15
A-W-2Opracowanie karty przebiegu komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia5
A-W-3Studiowanie literatury i poszukiwanie materiałów do sprawozdania10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem Internetu
M-2Aktywizacja studentów poprzez indywidualne opracowanie karty przebiegu komputerowej analizy cyklu życia
M-3ćwiczenia projektowe z użyciem komputera

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena kart przebiegu komputerowej analizy (wykład)
S-2Ocena formująca: Ocena zaangażowania i kreatywności w rozwiązywaniu zadanego problemu (ćwiczenia)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O152_W01
Student wskazuje dostępne na stronach www programy edukacyjne do komputerowej analizy oddziaływania produktu na srodowisko w cyklu jego zycia (metodologii LCA). Opisuje przebieg komputerowego kwantyfikowania wejść i wyjść systemu wyrobu oraz komputerowej oceny oddziaływania wyrobu na środowisko
OZE_1A_W13, OZE_1A_W18R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-A-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O152_U01
Student umie wykorzystać nabytą wiedzę o komputerowym oprogramowaniu LCA w celu wykonywania analiz oddziaływania wyrobu na środowisko w cyklu życia wyrobu.
OZE_1A_U19, OZE_1A_U15R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-3T-W-1, T-A-1M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O152_K01
Aktywne, kreatywne nastawienie do rozwiązania zadanego problemu. Umiejętność pracy w zespole i świadomość znaczenia pracy zespołowej.
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-3T-W-1, T-A-1M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O152_W01
Student wskazuje dostępne na stronach www programy edukacyjne do komputerowej analizy oddziaływania produktu na srodowisko w cyklu jego zycia (metodologii LCA). Opisuje przebieg komputerowego kwantyfikowania wejść i wyjść systemu wyrobu oraz komputerowej oceny oddziaływania wyrobu na środowisko
2,0
3,0Student zna komputerowe oprogramowanie techniki LCA, dostępne na stronach www oraz potrafi objaśnić jak przebiega proces komputerowej analizy oddziaływania wyrobu na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O152_U01
Student umie wykorzystać nabytą wiedzę o komputerowym oprogramowaniu LCA w celu wykonywania analiz oddziaływania wyrobu na środowisko w cyklu życia wyrobu.
2,0
3,0Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania LCA i rozwiązać zadany problem w zakresie kwantyfikowania wejść i wyjść systemu oraz oceny oddziaływania wyrobu na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O152_K01
Aktywne, kreatywne nastawienie do rozwiązania zadanego problemu. Umiejętność pracy w zespole i świadomość znaczenia pracy zespołowej.
2,0
3,0Student wykazuje aktywność i kreatywność w rozwiązywaniu zadanego problemu oraz umiejętność współpracy w tym zakresie z innymi uczestnikami procesu dydaktycznego (studentami i nauczycielem)
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. PN-EN ISO/TR 14047- Ocena wpływu cyklu życia, przykłady stosowania ISO 14042, Polski Komitet Normalizacyjny, W-wa
  2. PN-EN ISO/TR 14049- Ocena cyklu życia, przykłady stosowania ISO 14041, Polski Komitet Normalizacyjny, W-wa

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykonanie komputerowej oceny wpływu na środowisko wybranego systemu wyrobu: określenie celu i zakresu badań, inwentaryzacja zbioru danych (wyniki LCI), ocena wpływu wyników LCI na środowisko (LCIA) , interpretacja wyników i formułowanie wniosków15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: przegląd dostępnego oprogramowania do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia. Przebieg komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach15
A-A-2Gromadzenie materiałów do rozwiązania zadanego problemu10
A-A-3Opracowanie sprawozdania5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach15
A-W-2Opracowanie karty przebiegu komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia5
A-W-3Studiowanie literatury i poszukiwanie materiałów do sprawozdania10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O152_W01Student wskazuje dostępne na stronach www programy edukacyjne do komputerowej analizy oddziaływania produktu na srodowisko w cyklu jego zycia (metodologii LCA). Opisuje przebieg komputerowego kwantyfikowania wejść i wyjść systemu wyrobu oraz komputerowej oceny oddziaływania wyrobu na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W13ma wiedzę w zakresie pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, jej przetwarzania i zastosowania powstałego biopaliwa, obejmującą między innymi formy biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i ich zasoby, technologie i maszyny stosowane w pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, odchody zwierzęce i organiczne odpady produkcyjne jako źródło biomasy, technologie wytwarzania biogazu i jego właściwości, biogazownie rolnicze i biogazownie oparte na fermentacji osadów ściekowych oraz ujęcia biogazu na składowiskach odpadów, uzdatnianie, magazynowanie i zastosowanie biogazu, technologie produkcji biopaliw stałych i płynnych, ich właściwości i zastosowanie, zgazowywanie i pirolizę biomasy, paliwa syntetyczne, kogenerację i systemy hybrydowe, rozwiązania prawne w obrocie biopaliwami, przydatną między innymi do: 1) rozumienia procesów występujących przy przetwarzaniu biomasy na biopaliwa, 2) orientowania się w zakresie urządzeń stosowanych w tych procesach, 3) orientowania się w zakresie możliwości zastosowania biopaliw;
OZE_1A_W18ma wiedzę o oddziaływaniu produkcji energii odnawialnej na środowisko, w szczególności dotyczącą wpływu pozyskiwania rolniczych odnawialnych surowców energetycznych, szkodliwych związków powstających w procesie spalania biopaliw i gospodarki popiołem poprodukcyjnym, środowiskowego oddziaływania biogazowi i gospodarki pofermentem, środowiskowego oddziaływania instalacji geotermalnych, siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z dostępnym na rynku oprogramowaniem do do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia.
C-2Zapoznanie się z przebiegiem komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).
C-3Nabycie umiejętności wykonywania komputerowej oceny wpływu systemu wyrobu na środowisko
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: przegląd dostępnego oprogramowania do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia. Przebieg komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).
T-A-1Wykonanie komputerowej oceny wpływu na środowisko wybranego systemu wyrobu: określenie celu i zakresu badań, inwentaryzacja zbioru danych (wyniki LCI), ocena wpływu wyników LCI na środowisko (LCIA) , interpretacja wyników i formułowanie wniosków
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem Internetu
M-2Aktywizacja studentów poprzez indywidualne opracowanie karty przebiegu komputerowej analizy cyklu życia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kart przebiegu komputerowej analizy (wykład)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna komputerowe oprogramowanie techniki LCA, dostępne na stronach www oraz potrafi objaśnić jak przebiega proces komputerowej analizy oddziaływania wyrobu na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O152_U01Student umie wykorzystać nabytą wiedzę o komputerowym oprogramowaniu LCA w celu wykonywania analiz oddziaływania wyrobu na środowisko w cyklu życia wyrobu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U19potrafi w sposób właściwy zagospodarować odpady poprodukcyjne (popiół, poferment) oraz orientuje się w zakresie oddziaływania różnych form produkcji energii odnawialnej na środowisko;
OZE_1A_U15orientuje się w zakresie form biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, a także technologii i maszyny stosowanych przy pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej oraz gospodarce leśnej oraz wykazuje znajomość sposobów, metod, systemów i urządzeń stosowanych przy przetwarzaniu biomasy na cele energetyczne oraz sposobów zastosowania powstałego biopaliwa (stałego, ciekłego i gazowego) i wykorzystywanych przy tym urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności wykonywania komputerowej oceny wpływu systemu wyrobu na środowisko
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: przegląd dostępnego oprogramowania do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia. Przebieg komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).
T-A-1Wykonanie komputerowej oceny wpływu na środowisko wybranego systemu wyrobu: określenie celu i zakresu badań, inwentaryzacja zbioru danych (wyniki LCI), ocena wpływu wyników LCI na środowisko (LCIA) , interpretacja wyników i formułowanie wniosków
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia projektowe z użyciem komputera
M-2Aktywizacja studentów poprzez indywidualne opracowanie karty przebiegu komputerowej analizy cyklu życia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena kart przebiegu komputerowej analizy (wykład)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania LCA i rozwiązać zadany problem w zakresie kwantyfikowania wejść i wyjść systemu oraz oceny oddziaływania wyrobu na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O152_K01Aktywne, kreatywne nastawienie do rozwiązania zadanego problemu. Umiejętność pracy w zespole i świadomość znaczenia pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności wykonywania komputerowej oceny wpływu systemu wyrobu na środowisko
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: przegląd dostępnego oprogramowania do kwantyfikowania i oceny oddziaływania produktu na środowisko w okresie jego cyklu życia. Przebieg komputerowej analizy oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia (metodologii LCA).
T-A-1Wykonanie komputerowej oceny wpływu na środowisko wybranego systemu wyrobu: określenie celu i zakresu badań, inwentaryzacja zbioru danych (wyniki LCI), ocena wpływu wyników LCI na środowisko (LCIA) , interpretacja wyników i formułowanie wniosków
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia projektowe z użyciem komputera
M-2Aktywizacja studentów poprzez indywidualne opracowanie karty przebiegu komputerowej analizy cyklu życia
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena zaangażowania i kreatywności w rozwiązywaniu zadanego problemu (ćwiczenia)
S-1Ocena podsumowująca: Ocena kart przebiegu komputerowej analizy (wykład)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje aktywność i kreatywność w rozwiązywaniu zadanego problemu oraz umiejętność współpracy w tym zakresie z innymi uczestnikami procesu dydaktycznego (studentami i nauczycielem)
3,5
4,0
4,5
5,0