Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Składowanie i wstępna obróbka drewna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Składowanie i wstępna obróbka drewna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstawowych wiadomosci biologii drzewa, maszynoznawstwa ogólnego i grafiki inżynierskiej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procesami technologicznymi składowania i podstawowego, mechanicznego przerobu drewna.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe pojecia dotyczace klasyfikacji drewna tartacznego. Zasady pomiaru i obliczania miążości surowca. Klasyfikacja wyrobów tartacznych. Wydajność ilościowa, jakościowa i sortymentowa kłód, tarcicy i wyrobów z drewna. Specyfikacja kłód tartacznych. Zasady i sposoby obliczania sprzegów pił. Analiza wybranych rozwiązań konetrukcyjnych maszyn do mechanicznej obróbki drewna. Rodzaje i bilans odpadów z przerobu drewna.15
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka drewna jako surowcowa dla przemysłu tartacznego i jego składowanie. Metody ustalania miąższości sortymentów okrągłych. Ogólna charakterystyka przemysłu tartacznego. Technologiczne przygotowanie produkcji w tartakach. Procesy mechanicznego przetwórstwa drewna. Przecieranie drewna. Sprzęganie pił. Agregatowe metody przerobu drewna, okrawarko-pilarki tarczowe i taśmowe. Klasyfikacja wyrobów i ich składowanie.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wyszukiwanie i studiowanie literatury.10
A-A-3Przygotowanie prezentacji.5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium9
A-W-3przygotowanie samodzielne pracy na zadany temat6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca - film
M-3Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie wykonanego zadania
S-2Ocena podsumowująca: Ocena testu
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowanej prezentacji na zadany temat.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O151_W01
ma wiedzę w zakresie składowania i mechanicznej obróbki surowca drzewnego, obejmującą między innymi klasyfikację i pomiary surowca, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn stosowanych w tartacznictwie, klasyfikację wyrobów oraz odpadów poprodukcyjnych i możliwości ich wykorzystania, w tym na cele energetyczne,
OZE_1A_W13, OZE_1A_W18R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-1M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O151_U01
orientuje się w zakresie składowania i mechanicznej obróbki surowca drzewnego, obejmującą między innymi klasyfikację i pomiary surowca, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn stosowanych w tartacznictwie, klasyfikacji wyrobów oraz potrafi zaproponować sposób zagospodarowania danego odpadu poprodukcyjnego, w tym na cele energetyczne
OZE_1A_U19, OZE_1A_U15R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-A-1M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O151_K01
jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-A-1M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O151_W01
ma wiedzę w zakresie składowania i mechanicznej obróbki surowca drzewnego, obejmującą między innymi klasyfikację i pomiary surowca, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn stosowanych w tartacznictwie, klasyfikację wyrobów oraz odpadów poprodukcyjnych i możliwości ich wykorzystania, w tym na cele energetyczne,
2,0
3,0objaśnia ogólnie technologię składowania i mechanicznej obróbki drewna
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O151_U01
orientuje się w zakresie składowania i mechanicznej obróbki surowca drzewnego, obejmującą między innymi klasyfikację i pomiary surowca, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn stosowanych w tartacznictwie, klasyfikacji wyrobów oraz potrafi zaproponować sposób zagospodarowania danego odpadu poprodukcyjnego, w tym na cele energetyczne
2,0
3,0szacuje parametry geometryczne surowca i proponuje sposób jego przerobu oraz sposób wykorzystania odpadu poprodukcyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O151_K01
jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności
2,0
3,0student ma podstawową świadomość problemów związanych z mechanicznym przerobem drewna, a tym samym ogólną świadomość oraniczeń posiadanej w tym obszarze wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Laurow Z., Pozyskiwanie drewna, wyd. SGGW, Warszawa, 1999, wyd. II
  2. Buchholz J., Technologia tartacznictwa, AR w Poznaniu, Poznań, 1990
  3. Hruzik G., Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe, Poznań, 1993
  4. Rzadkowski S., Sprzegi pił, Warszawa, 1980

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma: Gazeta Przemysłu Drzewnego, Przemysł Drzewny

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe pojecia dotyczace klasyfikacji drewna tartacznego. Zasady pomiaru i obliczania miążości surowca. Klasyfikacja wyrobów tartacznych. Wydajność ilościowa, jakościowa i sortymentowa kłód, tarcicy i wyrobów z drewna. Specyfikacja kłód tartacznych. Zasady i sposoby obliczania sprzegów pił. Analiza wybranych rozwiązań konetrukcyjnych maszyn do mechanicznej obróbki drewna. Rodzaje i bilans odpadów z przerobu drewna.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka drewna jako surowcowa dla przemysłu tartacznego i jego składowanie. Metody ustalania miąższości sortymentów okrągłych. Ogólna charakterystyka przemysłu tartacznego. Technologiczne przygotowanie produkcji w tartakach. Procesy mechanicznego przetwórstwa drewna. Przecieranie drewna. Sprzęganie pił. Agregatowe metody przerobu drewna, okrawarko-pilarki tarczowe i taśmowe. Klasyfikacja wyrobów i ich składowanie.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wyszukiwanie i studiowanie literatury.10
A-A-3Przygotowanie prezentacji.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2przygotowanie do kolokwium9
A-W-3przygotowanie samodzielne pracy na zadany temat6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O151_W01ma wiedzę w zakresie składowania i mechanicznej obróbki surowca drzewnego, obejmującą między innymi klasyfikację i pomiary surowca, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn stosowanych w tartacznictwie, klasyfikację wyrobów oraz odpadów poprodukcyjnych i możliwości ich wykorzystania, w tym na cele energetyczne,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W13ma wiedzę w zakresie pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, jej przetwarzania i zastosowania powstałego biopaliwa, obejmującą między innymi formy biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i ich zasoby, technologie i maszyny stosowane w pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, odchody zwierzęce i organiczne odpady produkcyjne jako źródło biomasy, technologie wytwarzania biogazu i jego właściwości, biogazownie rolnicze i biogazownie oparte na fermentacji osadów ściekowych oraz ujęcia biogazu na składowiskach odpadów, uzdatnianie, magazynowanie i zastosowanie biogazu, technologie produkcji biopaliw stałych i płynnych, ich właściwości i zastosowanie, zgazowywanie i pirolizę biomasy, paliwa syntetyczne, kogenerację i systemy hybrydowe, rozwiązania prawne w obrocie biopaliwami, przydatną między innymi do: 1) rozumienia procesów występujących przy przetwarzaniu biomasy na biopaliwa, 2) orientowania się w zakresie urządzeń stosowanych w tych procesach, 3) orientowania się w zakresie możliwości zastosowania biopaliw;
OZE_1A_W18ma wiedzę o oddziaływaniu produkcji energii odnawialnej na środowisko, w szczególności dotyczącą wpływu pozyskiwania rolniczych odnawialnych surowców energetycznych, szkodliwych związków powstających w procesie spalania biopaliw i gospodarki popiołem poprodukcyjnym, środowiskowego oddziaływania biogazowi i gospodarki pofermentem, środowiskowego oddziaływania instalacji geotermalnych, siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami technologicznymi składowania i podstawowego, mechanicznego przerobu drewna.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka drewna jako surowcowa dla przemysłu tartacznego i jego składowanie. Metody ustalania miąższości sortymentów okrągłych. Ogólna charakterystyka przemysłu tartacznego. Technologiczne przygotowanie produkcji w tartakach. Procesy mechanicznego przetwórstwa drewna. Przecieranie drewna. Sprzęganie pił. Agregatowe metody przerobu drewna, okrawarko-pilarki tarczowe i taśmowe. Klasyfikacja wyrobów i ich składowanie.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca - film
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0objaśnia ogólnie technologię składowania i mechanicznej obróbki drewna
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O151_U01orientuje się w zakresie składowania i mechanicznej obróbki surowca drzewnego, obejmującą między innymi klasyfikację i pomiary surowca, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych maszyn stosowanych w tartacznictwie, klasyfikacji wyrobów oraz potrafi zaproponować sposób zagospodarowania danego odpadu poprodukcyjnego, w tym na cele energetyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U19potrafi w sposób właściwy zagospodarować odpady poprodukcyjne (popiół, poferment) oraz orientuje się w zakresie oddziaływania różnych form produkcji energii odnawialnej na środowisko;
OZE_1A_U15orientuje się w zakresie form biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, a także technologii i maszyny stosowanych przy pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej oraz gospodarce leśnej oraz wykazuje znajomość sposobów, metod, systemów i urządzeń stosowanych przy przetwarzaniu biomasy na cele energetyczne oraz sposobów zastosowania powstałego biopaliwa (stałego, ciekłego i gazowego) i wykorzystywanych przy tym urządzeń;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami technologicznymi składowania i podstawowego, mechanicznego przerobu drewna.
Treści programoweT-A-1Podstawowe pojecia dotyczace klasyfikacji drewna tartacznego. Zasady pomiaru i obliczania miążości surowca. Klasyfikacja wyrobów tartacznych. Wydajność ilościowa, jakościowa i sortymentowa kłód, tarcicy i wyrobów z drewna. Specyfikacja kłód tartacznych. Zasady i sposoby obliczania sprzegów pił. Analiza wybranych rozwiązań konetrukcyjnych maszyn do mechanicznej obróbki drewna. Rodzaje i bilans odpadów z przerobu drewna.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie wykonanego zadania
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowanej prezentacji na zadany temat.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0szacuje parametry geometryczne surowca i proponuje sposób jego przerobu oraz sposób wykorzystania odpadu poprodukcyjnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O151_K01jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procesami technologicznymi składowania i podstawowego, mechanicznego przerobu drewna.
Treści programoweT-A-1Podstawowe pojecia dotyczace klasyfikacji drewna tartacznego. Zasady pomiaru i obliczania miążości surowca. Klasyfikacja wyrobów tartacznych. Wydajność ilościowa, jakościowa i sortymentowa kłód, tarcicy i wyrobów z drewna. Specyfikacja kłód tartacznych. Zasady i sposoby obliczania sprzegów pił. Analiza wybranych rozwiązań konetrukcyjnych maszyn do mechanicznej obróbki drewna. Rodzaje i bilans odpadów z przerobu drewna.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena samodzielnie wykonanego zadania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową świadomość problemów związanych z mechanicznym przerobem drewna, a tym samym ogólną świadomość oraniczeń posiadanej w tym obszarze wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0