Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Transport:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Transport
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość budowy i zasady działania podstawowych środków transportu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zaznajomienie z problematyką transportu w gospodarce narodowej, a także transportu w podziale na poszczególne gałęzie i rodzaje

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena środków transportu i technologii przewozów3
T-A-2Ocena stanu technicznego podstawowych środków transportu2
T-A-3Przegląd i charakterystyka urządzeń transportowych stosowanych w rolnictwie4
T-A-4Zasady eksploatacji środków transportu, organizacja i optymalizacja prac transportowych2
T-A-5Pomiary zużycia energii podczas wybranych prac transportowych4
15
wykłady
T-W-1Transport w gospodarce narodowej2
T-W-2Transport samochodowy4
T-W-3Transport kolejowy2
T-W-4Transport wodny morski i śródlądowy2
T-W-5Transport w rolnictwie i leśnictwie4
T-W-6Spedycja i marketing w transporcie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia10
A-A-3konsultacje5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zajęć10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-4metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
S-2Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O142_W01
ma wiedzę w zakresie transportu, zna problemy transportu w gospodarce narodowej
OZE_1A_W21, OZE_1A_W22R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O142_U01
potrafi dobrać środki transportu do określonej gałęzi produkcji
OZE_1A_U12R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O142_K01
jest świadomy posiadanej wiedzy i potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
OZE_1A_K02R1A_K01, R1A_K07InzA_K02C-1T-A-3, T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-4, M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O142_W01
ma wiedzę w zakresie transportu, zna problemy transportu w gospodarce narodowej
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie transportu, zna podstawowe problemy transportu w gospodarce narodowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O142_U01
potrafi dobrać środki transportu do określonej gałęzi produkcji
2,0
3,0potrafi w sposób zadowalający dobrać środki transportu do określonej gałęzi produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O142_K01
jest świadomy posiadanej wiedzy i potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
2,0
3,0jest świadomy posiadanej wiedzy i potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena środków transportu i technologii przewozów3
T-A-2Ocena stanu technicznego podstawowych środków transportu2
T-A-3Przegląd i charakterystyka urządzeń transportowych stosowanych w rolnictwie4
T-A-4Zasady eksploatacji środków transportu, organizacja i optymalizacja prac transportowych2
T-A-5Pomiary zużycia energii podczas wybranych prac transportowych4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Transport w gospodarce narodowej2
T-W-2Transport samochodowy4
T-W-3Transport kolejowy2
T-W-4Transport wodny morski i śródlądowy2
T-W-5Transport w rolnictwie i leśnictwie4
T-W-6Spedycja i marketing w transporcie1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie do zaliczenia10
A-A-3konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do zajęć10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O142_W01ma wiedzę w zakresie transportu, zna problemy transportu w gospodarce narodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie silników spalinowych i pojazdów, między innymi niezbędną do: 1) rozumienia budowy i zasad działania silników spalinowych, 2) rozumienia problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych, w tym zasilanych biopaliwami, 3) racjonalnego stosowania pojazdów;
OZE_1A_W22ma wiedzę w zakresie eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w procesach pozyskiwania i wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, obejmującą techniczne i technologiczne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń, zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego, trwałość i niezawodność maszyn, obsługę i diagnostykę techniczną maszyn oraz ich przechowywanie i recykling, a także systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn, przydatną do planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z problematyką transportu w gospodarce narodowej, a także transportu w podziale na poszczególne gałęzie i rodzaje
Treści programoweT-A-3Przegląd i charakterystyka urządzeń transportowych stosowanych w rolnictwie
T-A-5Pomiary zużycia energii podczas wybranych prac transportowych
T-A-1Ocena środków transportu i technologii przewozów
T-A-4Zasady eksploatacji środków transportu, organizacja i optymalizacja prac transportowych
T-A-2Ocena stanu technicznego podstawowych środków transportu
T-W-5Transport w rolnictwie i leśnictwie
T-W-6Spedycja i marketing w transporcie
T-W-2Transport samochodowy
T-W-4Transport wodny morski i śródlądowy
T-W-3Transport kolejowy
T-W-1Transport w gospodarce narodowej
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
S-2Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie transportu, zna podstawowe problemy transportu w gospodarce narodowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O142_U01potrafi dobrać środki transportu do określonej gałęzi produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U12zna i rozumie budowę oraz zasadę działania silników spalinowych, orientuje się w zakresie problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych, w tym zasilanych biopaliwami, potrafi racjonalnie eksploatować silniki i pojazdy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z problematyką transportu w gospodarce narodowej, a także transportu w podziale na poszczególne gałęzie i rodzaje
Treści programoweT-A-3Przegląd i charakterystyka urządzeń transportowych stosowanych w rolnictwie
T-A-5Pomiary zużycia energii podczas wybranych prac transportowych
T-A-1Ocena środków transportu i technologii przewozów
T-A-4Zasady eksploatacji środków transportu, organizacja i optymalizacja prac transportowych
T-A-2Ocena stanu technicznego podstawowych środków transportu
T-W-5Transport w rolnictwie i leśnictwie
T-W-6Spedycja i marketing w transporcie
T-W-2Transport samochodowy
T-W-4Transport wodny morski i śródlądowy
T-W-3Transport kolejowy
T-W-1Transport w gospodarce narodowej
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
S-2Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi w sposób zadowalający dobrać środki transportu do określonej gałęzi produkcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O142_K01jest świadomy posiadanej wiedzy i potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1zaznajomienie z problematyką transportu w gospodarce narodowej, a także transportu w podziale na poszczególne gałęzie i rodzaje
Treści programoweT-A-3Przegląd i charakterystyka urządzeń transportowych stosowanych w rolnictwie
T-A-5Pomiary zużycia energii podczas wybranych prac transportowych
T-A-1Ocena środków transportu i technologii przewozów
T-A-4Zasady eksploatacji środków transportu, organizacja i optymalizacja prac transportowych
T-A-2Ocena stanu technicznego podstawowych środków transportu
T-W-5Transport w rolnictwie i leśnictwie
T-W-6Spedycja i marketing w transporcie
T-W-2Transport samochodowy
T-W-4Transport wodny morski i śródlądowy
T-W-3Transport kolejowy
T-W-1Transport w gospodarce narodowej
Metody nauczaniaM-4metoda przypadków
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego
S-2Ocena formująca: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest świadomy posiadanej wiedzy i potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
3,5
4,0
4,5
5,0