Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zasad zrónoważonego rozwoju gospodarki
W-2Podstawowa znajomość Systemów informacji przestrzennej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z aktualnym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej związanej z lokalizowaniem inwestycji OZE. Poznanie procedury otrzymania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Poznanie terenowych czynników warunkujących lokalizację inwestycji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Procedury w ochronie środowiska (Raport oddziaływania inwestycji, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)4
T-W-2Zasady lokalizacji inwestycji na obszarach ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.2
T-W-3Budowanie algorytmu kryteriów lokalizacyjnych inwestycji na przykładzie siłowni wiatrowych2
T-W-4Uwarunkowania lokalizacyjne upraw energetycznych.2
T-W-5Uwarunkowania lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji z zakresu fotowoltaniki.2
T-W-6Uwarunkowani lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla małej energetyki wodnej.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3praca własna10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O132_W01
Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań lokalizacji inwestycji OZE
OZE_1A_W10R1A_W05InzA_W02C-1T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O132_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, w szczególności aktów prawnych. Poprawnie interpretuje treść dokumentacji i wyciąga wnioski.
OZE_1A_U01, OZE_1A_U02, OZE_1A_U03R1A_U01, R1A_U03InzA_U03, InzA_U07C-1T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O132_K01
Student rozumie ważność potrzeby ochrony środowiska oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków podejmowanych decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji OZE.
OZE_1A_K04, OZE_1A_K02, OZE_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O132_W01
Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań lokalizacji inwestycji OZE
2,0
3,0student w sposób podstawowy opanował wiedzę z zakresu czynników warunkujących lokalizację inwestycji OZE
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O132_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, w szczególności aktów prawnych. Poprawnie interpretuje treść dokumentacji i wyciąga wnioski.
2,0
3,0Student potrafi w sposób podstawowy ocenić możliwości lokalizacyjne wybranych inwestycji OZE w określonych uwarunkowaniach środowiskowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O132_K01
Student rozumie ważność potrzeby ochrony środowiska oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków podejmowanych decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji OZE.
2,0
3,0Student ma świadomość istnienia pozatechnicznych skutków podejmowanych decyzji. W stopniu podstawowym jest w stanie je wskazać.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), 2011
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), 2011
  3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), 2011
  4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), 2011

Literatura dodatkowa

  1. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. PWN. Warszawa., PWN., Warszawa, 2009
  2. Europejskie Centrum Energi Odnawialnej, Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik, 2003
  3. Tomasz Boczar, Wykorzystanie energii wiatru. PAK., PAK, Gliwice, 2010
  4. Ewa Klugman-Radziszewska, Fotowoltaika w teorii i praktyce., BTC, Legionowo., 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Procedury w ochronie środowiska (Raport oddziaływania inwestycji, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)4
T-W-2Zasady lokalizacji inwestycji na obszarach ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.2
T-W-3Budowanie algorytmu kryteriów lokalizacyjnych inwestycji na przykładzie siłowni wiatrowych2
T-W-4Uwarunkowania lokalizacyjne upraw energetycznych.2
T-W-5Uwarunkowania lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji z zakresu fotowoltaniki.2
T-W-6Uwarunkowani lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla małej energetyki wodnej.3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3praca własna10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O132_W01Posiada wiedzę z zakresu uwarunkowań lokalizacji inwestycji OZE
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W10ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności zawodowej;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z aktualnym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej związanej z lokalizowaniem inwestycji OZE. Poznanie procedury otrzymania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Poznanie terenowych czynników warunkujących lokalizację inwestycji.
Treści programoweT-W-6Uwarunkowani lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla małej energetyki wodnej.
T-W-1Procedury w ochronie środowiska (Raport oddziaływania inwestycji, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)
T-W-2Zasady lokalizacji inwestycji na obszarach ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
T-W-3Budowanie algorytmu kryteriów lokalizacyjnych inwestycji na przykładzie siłowni wiatrowych
T-W-4Uwarunkowania lokalizacyjne upraw energetycznych.
T-W-5Uwarunkowania lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji z zakresu fotowoltaniki.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w sposób podstawowy opanował wiedzę z zakresu czynników warunkujących lokalizację inwestycji OZE
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O132_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, w szczególności aktów prawnych. Poprawnie interpretuje treść dokumentacji i wyciąga wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
OZE_1A_U02potrafi wykorzystywać dobra niematerialne chronione prawem autorskim;
OZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z aktualnym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej związanej z lokalizowaniem inwestycji OZE. Poznanie procedury otrzymania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Poznanie terenowych czynników warunkujących lokalizację inwestycji.
Treści programoweT-W-6Uwarunkowani lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla małej energetyki wodnej.
T-W-1Procedury w ochronie środowiska (Raport oddziaływania inwestycji, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)
T-W-2Zasady lokalizacji inwestycji na obszarach ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
T-W-3Budowanie algorytmu kryteriów lokalizacyjnych inwestycji na przykładzie siłowni wiatrowych
T-W-4Uwarunkowania lokalizacyjne upraw energetycznych.
T-W-5Uwarunkowania lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji z zakresu fotowoltaniki.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w sposób podstawowy ocenić możliwości lokalizacyjne wybranych inwestycji OZE w określonych uwarunkowaniach środowiskowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O132_K01Student rozumie ważność potrzeby ochrony środowiska oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków podejmowanych decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji OZE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K04rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków produkowania energii ze źródeł odnawialnych i posiada związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
OZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
OZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z aktualnym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej związanej z lokalizowaniem inwestycji OZE. Poznanie procedury otrzymania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji. Poznanie terenowych czynników warunkujących lokalizację inwestycji.
Treści programoweT-W-6Uwarunkowani lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla małej energetyki wodnej.
T-W-1Procedury w ochronie środowiska (Raport oddziaływania inwestycji, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)
T-W-2Zasady lokalizacji inwestycji na obszarach ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
T-W-3Budowanie algorytmu kryteriów lokalizacyjnych inwestycji na przykładzie siłowni wiatrowych
T-W-4Uwarunkowania lokalizacyjne upraw energetycznych.
T-W-5Uwarunkowania lokalizacyjne i procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji z zakresu fotowoltaniki.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-1Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość istnienia pozatechnicznych skutków podejmowanych decyzji. W stopniu podstawowym jest w stanie je wskazać.
3,5
4,0
4,5
5,0