Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Dusza-Zwolińska <Elzbieta.Dusza@zut.edu.pl>, Anna Kiepas-Kokot <Anna.Kiepas-Kokot@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student powinien znać zagadnienia ziązane z potrzebą ochrony przyrody i środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zapozna się z prawnymi uwarunkowaniami wdrażania energii odnawialnej na szczeblu Europejskim, Krajowym i lokalnym. Pozna technologie stosowane w produkcji energii odnawialnej oraz ich oddziaływanie na środowisko.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Aspekty środowiskowe kwalifikacji prawnej przedsięwzięć z zakresu OZE.5
T-W-2Procedura uzyskania decyzji o środowikowych uwarunkowanich realizacji inwestycji.4
T-W-3Nauka prawidłowego wykonanania karty informacyjnej przedsięwzięcia.2
T-W-4Nauka przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji OZE.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3praca własna10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O131_W01
Nabędzie wiedzę z zakresu przepisów w ochronie środowiska dotyczących wdrażania energetyki odnawialnej.
OZE_1A_W18R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W02, InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O131_U01
Nabędzie umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, ich interpretacji oraz wyciąganiu na ich podstawie wniosków co do mozliwości realizacji inwestycji z zakresu OZE zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
OZE_1A_U01, OZE_1A_U19R1A_U01, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05C-1T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_O131_K01
Ma świadomość swojej roli w kształtowaniu środowiska człowieka. Rozumie ważność i potrzebę ochrony środowiska.
OZE_1A_K04, OZE_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O131_W01
Nabędzie wiedzę z zakresu przepisów w ochronie środowiska dotyczących wdrażania energetyki odnawialnej.
2,0
3,0student w stopniu zadowalającym zna przepisy ochrony środowiska mające zastosowanie w wdrażaniu energetyki odnawialnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O131_U01
Nabędzie umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, ich interpretacji oraz wyciąganiu na ich podstawie wniosków co do mozliwości realizacji inwestycji z zakresu OZE zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
2,0
3,0student w stopniu zadowalającym potrafi posługiwać się aktami prawnymi dotyczącymi środowkiowych aspektów wdrażania energetyki odnawialnej. Potrafi w stopniu podstawowym je interpretować.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_O131_K01
Ma świadomość swojej roli w kształtowaniu środowiska człowieka. Rozumie ważność i potrzebę ochrony środowiska.
2,0
3,0Ma podstawową świadomość swojej roli w kształtowaniu środowiska. W stopniu podstawowym potrafi wskazać na czynniki techniczne OZE mogące mieć wpływ na stan środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.), 2004
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), 2001
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 2003
  4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 2008

Literatura dodatkowa

  1. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne., PWN., Warszawa., 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Aspekty środowiskowe kwalifikacji prawnej przedsięwzięć z zakresu OZE.5
T-W-2Procedura uzyskania decyzji o środowikowych uwarunkowanich realizacji inwestycji.4
T-W-3Nauka prawidłowego wykonanania karty informacyjnej przedsięwzięcia.2
T-W-4Nauka przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji OZE.4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3praca własna10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O131_W01Nabędzie wiedzę z zakresu przepisów w ochronie środowiska dotyczących wdrażania energetyki odnawialnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W18ma wiedzę o oddziaływaniu produkcji energii odnawialnej na środowisko, w szczególności dotyczącą wpływu pozyskiwania rolniczych odnawialnych surowców energetycznych, szkodliwych związków powstających w procesie spalania biopaliw i gospodarki popiołem poprodukcyjnym, środowiskowego oddziaływania biogazowi i gospodarki pofermentem, środowiskowego oddziaływania instalacji geotermalnych, siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student zapozna się z prawnymi uwarunkowaniami wdrażania energii odnawialnej na szczeblu Europejskim, Krajowym i lokalnym. Pozna technologie stosowane w produkcji energii odnawialnej oraz ich oddziaływanie na środowisko.
Treści programoweT-W-1Aspekty środowiskowe kwalifikacji prawnej przedsięwzięć z zakresu OZE.
T-W-2Procedura uzyskania decyzji o środowikowych uwarunkowanich realizacji inwestycji.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu zadowalającym zna przepisy ochrony środowiska mające zastosowanie w wdrażaniu energetyki odnawialnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O131_U01Nabędzie umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, ich interpretacji oraz wyciąganiu na ich podstawie wniosków co do mozliwości realizacji inwestycji z zakresu OZE zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
OZE_1A_U19potrafi w sposób właściwy zagospodarować odpady poprodukcyjne (popiół, poferment) oraz orientuje się w zakresie oddziaływania różnych form produkcji energii odnawialnej na środowisko;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Student zapozna się z prawnymi uwarunkowaniami wdrażania energii odnawialnej na szczeblu Europejskim, Krajowym i lokalnym. Pozna technologie stosowane w produkcji energii odnawialnej oraz ich oddziaływanie na środowisko.
Treści programoweT-W-3Nauka prawidłowego wykonanania karty informacyjnej przedsięwzięcia.
T-W-4Nauka przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji OZE.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu zadowalającym potrafi posługiwać się aktami prawnymi dotyczącymi środowkiowych aspektów wdrażania energetyki odnawialnej. Potrafi w stopniu podstawowym je interpretować.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_O131_K01Ma świadomość swojej roli w kształtowaniu środowiska człowieka. Rozumie ważność i potrzebę ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K04rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków produkowania energii ze źródeł odnawialnych i posiada związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
OZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student zapozna się z prawnymi uwarunkowaniami wdrażania energii odnawialnej na szczeblu Europejskim, Krajowym i lokalnym. Pozna technologie stosowane w produkcji energii odnawialnej oraz ich oddziaływanie na środowisko.
Treści programoweT-W-3Nauka prawidłowego wykonanania karty informacyjnej przedsięwzięcia.
T-W-1Aspekty środowiskowe kwalifikacji prawnej przedsięwzięć z zakresu OZE.
T-W-4Nauka przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji OZE.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2pogadanka
M-3objaśnienie
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową świadomość swojej roli w kształtowaniu środowiska. W stopniu podstawowym potrafi wskazać na czynniki techniczne OZE mogące mieć wpływ na stan środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0