Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejetność redagowania tekstu, znajomość metod statystycznych, umiejętność przygotowania prezentacji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy badawczy lub przeglądowy. Świadczy o umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Gromadzenie piśmiennictwa i opracowanie jego przeglądu.100
A-PD-2Określenie zakresu pracy i wybór metody osiągnięcia celu pracy.30
A-PD-3Przygotowanie pracy dyplomowej.300
A-PD-4Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.13
A-PD-5Przygotowanie niezbednych dokumentów do egzaminu dyplomowego.2
A-PD-6Udział w konsultacjach z opiekunem pracy.5
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_D02_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski oraz posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
OZE_1A_U01, OZE_1A_U03, OZE_1A_U04R1A_U01, R1A_U03, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U07C-1, C-2T-PD-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_D02_K01
jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym; potrafi pracować samodzielnie, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jest przygotowany do organizowania pracy własnej, rozumie konieczność systematycznej pracy w działaniach rozciągniętych w czasie, rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
OZE_1A_K02, OZE_1A_K03, OZE_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-PD-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_D02_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski oraz posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
2,0
3,0potrafi pozyskać tylko podstawowe informacje, akceptowalnie je interpretować i oceniać
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_D02_K01
jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym; potrafi pracować samodzielnie, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jest przygotowany do organizowania pracy własnej, rozumie konieczność systematycznej pracy w działaniach rozciągniętych w czasie, rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
2,0
3,0Student jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, potrafi pracować samodzielnie i rozumie konieczność systematycznej pracy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy badawczy lub przeglądowy. Świadczy o umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Gromadzenie piśmiennictwa i opracowanie jego przeglądu.100
A-PD-2Określenie zakresu pracy i wybór metody osiągnięcia celu pracy.30
A-PD-3Przygotowanie pracy dyplomowej.300
A-PD-4Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.13
A-PD-5Przygotowanie niezbednych dokumentów do egzaminu dyplomowego.2
A-PD-6Udział w konsultacjach z opiekunem pracy.5
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_D02_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski oraz posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
OZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
OZE_1A_U04posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem prostych tekstów zawodowych zgodnie z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy badawczy lub przeglądowy. Świadczy o umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi pozyskać tylko podstawowe informacje, akceptowalnie je interpretować i oceniać
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_D02_K01jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym; potrafi pracować samodzielnie, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jest przygotowany do organizowania pracy własnej, rozumie konieczność systematycznej pracy w działaniach rozciągniętych w czasie, rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
OZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
OZE_1A_K06ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jest przygotowany do organizowania pracy własnej i zespołu osób, rozumie konieczność systematycznej pracy w działaniach rozciągniętych w czasie, postępuje etycznie, rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Ukończenie pracy dyplomowej.
C-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-PD-1Praca dyplomowa ma charakter projektowy badawczy lub przeglądowy. Świadczy o umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów. Student opracowuje problemy związane z tematem pracy. Pogłębia wiedzę w oparciu o literaturę. Konsultuje metodykę z promotorem, opisuje i analizuje wyniki badań. Pisze pracę dyplomową i przygotowuje się do egzaminu dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca koordynowana przez promotora w czasie konsultacji.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła postępów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i ocena pracy inżynierskiej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, potrafi pracować samodzielnie i rozumie konieczność systematycznej pracy
3,5
4,0
4,5
5,0