Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP7 15 2,00,30zaliczenie
wykładyW7 20 1,00,40zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 25 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizyki i termodynamiki, wymiany ciepła oraz matematyki
W-2Postawowe wiadomości z zakresu OZE.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta(-ki) z zasadami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z projektowaniem instalacji energetycznych wykorzystującymi odnawialne źródła energii wraz z elementami doradztwa energetycznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowywanie koncepcji oraz rozwiązywanie zadań i problemów (zagadnień) technicznych pozwalających na zapoznanie się z metodyką projektowania i obliczania podstawowych parametrów pracy instalacji / systemów / układów / technologii wykorzystujących OZE25
25
projekty
T-P-1Wykonanie projektu instalacji / systemu / układu wykorzystującego jedno lub kilka OZE dla przyjętych założeń techniczno-eksploatacyjnych, odpowiednio dla wybranej lokalizacji domowej (komunalno-bytowej) lub przemysłowej lub regionalnej.15
15
wykłady
T-W-1Podstawy projektowania systemów elektroenergetycznych, cieplnych i chłodniczych1
T-W-2Technologie i metody służące akumulacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu1
T-W-3Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii mas powietrza4
T-W-4Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii promieniowania słonecznego4
T-W-5Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii mas wód3
T-W-6Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii zawartej w biomasie i biogazie3
T-W-7Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii geotermicznej i geotermalnej2
T-W-8Podstawy normatywne i prawne związane z projektowaniem instalacji OZE wraz z elementami doradztwa ekonomicznego i energetycznego2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.25
A-A-2Przygotowywanie się do zajęć ćwiczeniowych.5
30
projekty
A-P-1Udział w zajęciach.15
A-P-2Samokształcenie, wykonanie projektu45
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Samokształcenie - uzupełnianie wiedzy5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne (rozwiązywanie zagadnień).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega poprawność przyjętej koncepcji, poprawność metodyki obliczeniowej, a także układ pracy w tym m.in. struktura i podział treści, poprawność merytoryczna, językowa, dobór i identyfikacja źródeł literaturowych.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pozwalające na sprawdzenie oraz weryfikację poziomu umiejętności w zakresie wykorzystania przyjętych rozwiązań metodycznych oraz posługiwania się aparatem obliczeniowym.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C37_W01
Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wykorzystujących OZE oraz doradztwa energetycznego.
OZE_1A_W16R1A_W04, R1A_W05, R1A_W07InzA_W02, InzA_W05C-1T-A-1, T-P-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C37_U01
Student potrafi wykonać obliczenia związane z zaprojektowaniem instalacji wykorzystującej OZE.
OZE_1A_U17R1A_U01, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-A-1, T-P-1M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_C37_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
OZE_1A_K01, OZE_1A_K03R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-1, T-P-1, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C37_W01
Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wykorzystujących OZE oraz doradztwa energetycznego.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę na temat projektowania instalacji OZE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C37_U01
Student potrafi wykonać obliczenia związane z zaprojektowaniem instalacji wykorzystującej OZE.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi wykonać obliczenia instalacji OZE.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_C37_K01
Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
2,0
3,0Student rozumie w zakresie podstawowym stosowanie zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
 2. Boczar T.:, Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania, PAK, 2008
 3. praca zbiorowa (red. M. Hoffman), Małe elektrownie wodne, poradnik., Wyd. Nabba, Warszawa, 1992
 4. Pr zbiorowa, System doradztwa energetycznego w zakresie budynków. Materiały pomocnicze i narzędzia., Biblioteka FPE, Warszawa, 2012
 5. Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008
 6. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2010
 7. Cieśliński J., Mikielewicz J., Niekonwencjonalne źródła energii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1996
 8. Lubośny Z.:, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa, 2009
 9. Flaga A., Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2008
 10. Ligus M., Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści., Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

 1. Praca zbiorowa, Odnawialne źródła energii. Poradnik, Tarbonus sp. z o.o., Kraków - Tarnobrzeg, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowywanie koncepcji oraz rozwiązywanie zadań i problemów (zagadnień) technicznych pozwalających na zapoznanie się z metodyką projektowania i obliczania podstawowych parametrów pracy instalacji / systemów / układów / technologii wykorzystujących OZE25
25

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu instalacji / systemu / układu wykorzystującego jedno lub kilka OZE dla przyjętych założeń techniczno-eksploatacyjnych, odpowiednio dla wybranej lokalizacji domowej (komunalno-bytowej) lub przemysłowej lub regionalnej.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy projektowania systemów elektroenergetycznych, cieplnych i chłodniczych1
T-W-2Technologie i metody służące akumulacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu1
T-W-3Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii mas powietrza4
T-W-4Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii promieniowania słonecznego4
T-W-5Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii mas wód3
T-W-6Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii zawartej w biomasie i biogazie3
T-W-7Instalacje i technologie służące do wykorzystania energii geotermicznej i geotermalnej2
T-W-8Podstawy normatywne i prawne związane z projektowaniem instalacji OZE wraz z elementami doradztwa ekonomicznego i energetycznego2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.25
A-A-2Przygotowywanie się do zajęć ćwiczeniowych.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach.15
A-P-2Samokształcenie, wykonanie projektu45
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach20
A-W-2Samokształcenie - uzupełnianie wiedzy5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C37_W01Student posiada wiedzę na temat projektowania instalacji wykorzystujących OZE oraz doradztwa energetycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_W16ma wiedzę o zasadach projektowania instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz w zakresie doradztwa energetycznego, obejmującą bilansowanie lokalnych zasobów energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, dobór systemów i urządzeń do produkcji energii, planowanie produkcji energii lub/i przetwórstwa biomasy na cele energetyczne dla konkretnej inwestycji, zalecania rozwiązań technicznych wraz z określeniem ich opłacalności oraz zalecania w zakresie rozwiązań i wymogów organizacyjnych i formalnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta(-ki) z zasadami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z projektowaniem instalacji energetycznych wykorzystującymi odnawialne źródła energii wraz z elementami doradztwa energetycznego.
Treści programoweT-A-1Opracowywanie koncepcji oraz rozwiązywanie zadań i problemów (zagadnień) technicznych pozwalających na zapoznanie się z metodyką projektowania i obliczania podstawowych parametrów pracy instalacji / systemów / układów / technologii wykorzystujących OZE
T-P-1Wykonanie projektu instalacji / systemu / układu wykorzystującego jedno lub kilka OZE dla przyjętych założeń techniczno-eksploatacyjnych, odpowiednio dla wybranej lokalizacji domowej (komunalno-bytowej) lub przemysłowej lub regionalnej.
T-W-1Podstawy projektowania systemów elektroenergetycznych, cieplnych i chłodniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne (rozwiązywanie zagadnień).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega poprawność przyjętej koncepcji, poprawność metodyki obliczeniowej, a także układ pracy w tym m.in. struktura i podział treści, poprawność merytoryczna, językowa, dobór i identyfikacja źródeł literaturowych.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pozwalające na sprawdzenie oraz weryfikację poziomu umiejętności w zakresie wykorzystania przyjętych rozwiązań metodycznych oraz posługiwania się aparatem obliczeniowym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę na temat projektowania instalacji OZE.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C37_U01Student potrafi wykonać obliczenia związane z zaprojektowaniem instalacji wykorzystującej OZE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U17potrafi zaprojektować proste instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii: jest przygotowany do wykonywania prostych bilansów lokalnych zasobów energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, doboru systemów i urządzeń do produkcji energii, planowania produkcji energii lub/i przetwórstwa biomasy na cele energetyczne dla konkretnej inwestycji, a także przeprowadzania doradztwa energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii, obejmującego zalecania rozwiązań technicznych wraz z określeniem ich opłacalności oraz dotyczącego rozwiązań i wymogów organizacyjnych i formalnych;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta(-ki) z zasadami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z projektowaniem instalacji energetycznych wykorzystującymi odnawialne źródła energii wraz z elementami doradztwa energetycznego.
Treści programoweT-A-1Opracowywanie koncepcji oraz rozwiązywanie zadań i problemów (zagadnień) technicznych pozwalających na zapoznanie się z metodyką projektowania i obliczania podstawowych parametrów pracy instalacji / systemów / układów / technologii wykorzystujących OZE
T-P-1Wykonanie projektu instalacji / systemu / układu wykorzystującego jedno lub kilka OZE dla przyjętych założeń techniczno-eksploatacyjnych, odpowiednio dla wybranej lokalizacji domowej (komunalno-bytowej) lub przemysłowej lub regionalnej.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne (rozwiązywanie zagadnień).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega poprawność przyjętej koncepcji, poprawność metodyki obliczeniowej, a także układ pracy w tym m.in. struktura i podział treści, poprawność merytoryczna, językowa, dobór i identyfikacja źródeł literaturowych.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pozwalające na sprawdzenie oraz weryfikację poziomu umiejętności w zakresie wykorzystania przyjętych rozwiązań metodycznych oraz posługiwania się aparatem obliczeniowym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi wykonać obliczenia instalacji OZE.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_C37_K01Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz w przyszłej pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K01ma świadomość znaczenia energii dla społeczeństwa;
OZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta(-ki) z zasadami, metodami i wymaganiami technicznymi związanymi z projektowaniem instalacji energetycznych wykorzystującymi odnawialne źródła energii wraz z elementami doradztwa energetycznego.
Treści programoweT-A-1Opracowywanie koncepcji oraz rozwiązywanie zadań i problemów (zagadnień) technicznych pozwalających na zapoznanie się z metodyką projektowania i obliczania podstawowych parametrów pracy instalacji / systemów / układów / technologii wykorzystujących OZE
T-P-1Wykonanie projektu instalacji / systemu / układu wykorzystującego jedno lub kilka OZE dla przyjętych założeń techniczno-eksploatacyjnych, odpowiednio dla wybranej lokalizacji domowej (komunalno-bytowej) lub przemysłowej lub regionalnej.
T-W-1Podstawy projektowania systemów elektroenergetycznych, cieplnych i chłodniczych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Metody praktyczne: wykonanie projektu.
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia audytoryjne (rozwiązywanie zagadnień).
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: ocenie podlega poprawność przyjętej koncepcji, poprawność metodyki obliczeniowej, a także układ pracy w tym m.in. struktura i podział treści, poprawność merytoryczna, językowa, dobór i identyfikacja źródeł literaturowych.
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pozwalające na sprawdzenie oraz weryfikację poziomu umiejętności w zakresie wykorzystania przyjętych rozwiązań metodycznych oraz posługiwania się aparatem obliczeniowym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie w zakresie podstawowym stosowanie zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.
3,5
4,0
4,5
5,0