Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium inżynierskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium inżynierskie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>, Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>, Adam Koniuszy <Adam.Koniuszy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD6 10 1,01,00zaliczenie
seminaria dyplomoweSD7 10 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
W-2Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu statystyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z z budowa i struktura standardowej pracy inżynierskiej.
C-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badan i ich interpretacja, redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Opracowanie wyników badan (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badan.5
T-SD-2Prezentacja wstepnych wyników badan5
10
seminaria dyplomowe
T-SD-1Ogólne zasady pisania prac inzynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badan.5
T-SD-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inzynierskiej, zasady cytowania i zapisu zródłowego.5
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach (semestr 7)10
A-SD-2Konsultacje dydaktyczne odnosnie zasad opracowania wyników badan.10
A-SD-3Przygotowanie prezentacji własnych wyników badan10
30
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach (semestr 6)10
A-SD-2Konsultacje związane z tematyką seminarium5
A-SD-3Przygotowanie prezentacji własnej studenta15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z uzyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_D01_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się; posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem prostych tekstów ;
OZE_1A_U01, OZE_1A_U04R1A_U01, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10C-1, C-2, C-3T-SD-1, T-SD-2, T-SD-1, T-SD-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OZE_1A_D01_K01
jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym; potrafi pracować samodzielnie, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
OZE_1A_K02, OZE_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K07, R1A_K08InzA_K02C-1, C-2, C-3T-SD-1, T-SD-2, T-SD-1, T-SD-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_D01_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się; posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem prostych tekstów ;
2,0
3,0Z pomocą promotora potrafi pozyskiwać informacje, interpretować je oraz wyciagać z nich wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OZE_1A_D01_K01
jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym; potrafi pracować samodzielnie, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
2,0
3,0wystarczająco rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy z pomocą promotora
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kaszynska A., Jak napisac, przepisac i z sukcesem obronic prace dyplomowa., Wyd. Złote myśli, 2006
  2. Weglinska N., Jak pisac prace magisterska. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotowac prace dyplomowa lub doktorska., TAWPN Universitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Opracowanie wyników badan (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badan.5
T-SD-2Prezentacja wstepnych wyników badan5
10

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Ogólne zasady pisania prac inzynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badan.5
T-SD-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inzynierskiej, zasady cytowania i zapisu zródłowego.5
10

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach (semestr 7)10
A-SD-2Konsultacje dydaktyczne odnosnie zasad opracowania wyników badan.10
A-SD-3Przygotowanie prezentacji własnych wyników badan10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach (semestr 6)10
A-SD-2Konsultacje związane z tematyką seminarium5
A-SD-3Przygotowanie prezentacji własnej studenta15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_D01_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się; posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem prostych tekstów ;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
OZE_1A_U04posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem prostych tekstów zawodowych zgodnie z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z z budowa i struktura standardowej pracy inżynierskiej.
C-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badan i ich interpretacja, redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-SD-1Ogólne zasady pisania prac inzynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badan.
T-SD-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inzynierskiej, zasady cytowania i zapisu zródłowego.
T-SD-1Opracowanie wyników badan (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badan.
T-SD-2Prezentacja wstepnych wyników badan
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z uzyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Z pomocą promotora potrafi pozyskiwać informacje, interpretować je oraz wyciagać z nich wnioski
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOZE_1A_D01_K01jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym; potrafi pracować samodzielnie, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
OZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z z budowa i struktura standardowej pracy inżynierskiej.
C-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badan i ich interpretacja, redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-SD-1Ogólne zasady pisania prac inzynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badan.
T-SD-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inzynierskiej, zasady cytowania i zapisu zródłowego.
T-SD-1Opracowanie wyników badan (tworzenie tabel i rysunków), interpretacja wyników badan.
T-SD-2Prezentacja wstepnych wyników badan
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z uzyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wystarczająco rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy z pomocą promotora
3,5
4,0
4,5
5,0