Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Etyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Etyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Dydycz <Bozena.Dydycz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bożena Dydycz <Bozena.Dydycz@zut.edu.pl>, Dariusz Zienkiewicz <Dariusz.Zienkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza filozoficzna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.6
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.4
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.4
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.4
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.4
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.4
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie i napisanie eseju18
A-W-4studiowanie literatury do wykładu konwersatoryjnego10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna (znajomość literatury) podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O08.4_W01
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki zawodowej.
AK_2A_W08A2_W09, A2_W10, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W08InzA2_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O08.4_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
AK_2A_U13, AK_2A_U11A2_U17, T2A_U05, T2A_U13, T2A_U15InzA2_U05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O08.4_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
AK_2A_K03R2A_K05, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O08.4_W01
Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki zawodowej.
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki zawodowej.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki zawodowej.
3,5wiedza o typowych problemach etyki zawodowej wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki zawodowej wśród innych problemów związanych z pełnieniem ról zawodowych.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodowej.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki zawodowej w oparciu o reprezentatywne teorie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O08.4_U01
Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O08.4_K01
posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.

Literatura podstawowa

  1. Dietl J. Gasparski W., Etyka biznesu, PWN, Warszawa, 2002
  2. Chrysides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, 1999
  3. Sternberg E., Czysty biznes, etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Zwoliński A., Etyka bogacenia, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2002
  2. Blanchard K., Peale N.V., Etyka biznesu, Studio Emka, 2008
  3. Porter M.E., Prahalad C.K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.6
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.4
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.4
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.4
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.4
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.4
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowanie i napisanie eseju18
A-W-4studiowanie literatury do wykładu konwersatoryjnego10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O08.4_W01Wykazuje znajomość podstawowej terminologii i problematyki etyki zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W08posiada poszerzoną wiedzę o dawnych i współczesnych tendencjach i konwencjach stylowych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W09dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.
Treści programoweT-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna (znajomość literatury) podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie wykazuje znajomości podstawowych pojęć i terminologii z zakresu etyki zawodowej.
3,0prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminologii właściwych dla etyki zawodowej.
3,5wiedza o typowych problemach etyki zawodowej wyrażana jest w podstawowym stopniu ścisłości.
4,0swobodne lokowanie problemów z zakresu etyki zawodowej wśród innych problemów związanych z pełnieniem ról zawodowych.
4,5znajomość reprezentatywnych teorii traktujących o podstawowych problemach etycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodowej.
5,0samodzielne i krytyczne operowanie wiedzą z zakresu etyki zawodowej w oparciu o reprezentatywne teorie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O08.4_U01Posiada umiejętność interpretowania programów etycznych i kodeksów etycznego postępowania w kontekście działalności zawodowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U13ocenia na poziomie rozszerzonym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych
AK_2A_U11ma przygotowanie niezbędne do pracy w zawodzie architekta krajobrazu, potrafi realizować proces dalszego samokształcenia oraz zna zasady ergonomii i bezpieczeństwa pracy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U17posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U13ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.
Treści programoweT-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Aktywność merytoryczna (znajomość literatury) podczas wykładu konwersatoryjnego.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak umiejętności rozpoznania programów etycznych i kodeksów etycznych.
3,0umiejętność wyłonienia z programów i kodeksów firm zagadnień ściśle etycznych.
3,5interpretuje problematykę biznesu w kontekście rozwiązań etycznych.
4,0umiejętność określenia standardów etycznych dla swojego zawodu i stanowiska w szerszym kontekście biznesu.
4,5umiejętność wyłonienia konfliktu etycznego w postawach jednostek i działalności firm oraz interpretacja konfliktu w oparciu o znane teorie.
5,0posiada umiejętność interpretacji dowolnego konfliktu moralnego w biznesie, potrafi wskazać ewentualne rozwiązania w oparciu o standardy z zakresu etyki biznesu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O08.4_K01posiada kompetencję identyfikacji dylematów etycznych i ich odpowiedzialnego rozwiązywania w sferze osobistej i zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową i gospodarczą.
C-2Refleksja własna w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról społecznych związanych z wykonywanym zawodem.
Treści programoweT-W-1Etyka jako dyscyplina wiedzy. Wybrane koncepcje etyczne od starożytności po współczesność.
T-W-2Koncepcje rozwoju moralnego jednostki. Koncepcje odpowiedzialności.
T-W-3Szczególność problematyki etyki zawodowej w stosunku do etyki w ogóle. Problem kodeksów etycznych różnych zawodów - zalety i wady kodeksowego rozstrzygania problemów etycznych.
T-W-4Przejawianie się podstawowych wartości w życiu gospodarczym - odpowiedzialność społeczna i jednostkowa.
T-W-5Relacje odpowiedzialności na poziomie firmy - perspektywa pracownicza, perspektywa menedżerska.
T-W-6Etyczne wymiary funkcjonowania firmy - otoczenie społeczne firmy; zasady pozytywnej konkurencji; etyka reklamy, kodeksy etyczne firm.
T-W-7Zasady etycznego negocjowania. Problem socjotechnicznych manipulacji w sferze wartości moralnych.
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-3wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena umiejętności rozważania zagadnień problemowych na podstawie napisanego eseju.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie stwierdza się przełożenia wiedzy i umiejętności na jakiekolwiek kompetencje.
3,0indywidualnie standardy etyczne mają znaczenie w relacjach interpersonalnych.
3,5gotowość do rozwiązywania dylematów etycznych w oparciu o wiedzę i umiejętności własne.
4,0znajduje zastosowania dla standardów z zakresu etyki biznesu w relacjach międzyludzkich w działalności biznesowej.
4,5rozpoznaje dylematy etyczne własnej aktywności w kontekście zawodu i wszelkiej aktywności biznesowej operując bazową wiedzą teoretyczną.
5,0jest kompetentny we wskazywaniu odpowiedzialnych rozwiązań konfliktu moralnego w biznesie w odniesieniu do dowolnego kazusu.