Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
AK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
AK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_W04zna w zakresie rozszerzonym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
AK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
AK_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
AK_2A_W08posiada poszerzoną wiedzę o dawnych i współczesnych tendencjach i konwencjach stylowych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
AK_2A_W09posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą kształtowania przestrzeni obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań związanych ze specyfiką terenów zurbanizowanych oraz otwartych
AK_2A_W10ma poszerzoną wiedzę dotyczącą wykonywania zawodu architekta krajobrazu, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
AK_2A_W11zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W12zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
AK_2A_W13ma pogłębioną znajomość procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze projektowania krajobrazu
AK_2A_W14zna i identyfikuje na poziomie rozszerzonym przyczyny degradacji środowiska oraz zasady i sposoby jego zapobiegania