Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Socjologia przestrzeni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia przestrzeni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Zychowicz <Zbigniew.Zychowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marzena Zychowicz <Marzena-Zychowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1wiedza ogólna z zakresu wiedzy o społeczeństwie

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
C-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Czas i przestrzeń jako podstawowe wyznaczniki egzystencji ludzkiej3
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni3
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni4
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni4
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie4
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni4
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój4
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowywanie się do zajęć10
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład konwesatoryjny
M-3prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F- aktywność merytoryczna
S-2Ocena formująca: F- konsultacje
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O08.3_W01
ma wiedzę zpotyczącą zachowań jednostek i grup społecznych, w róznych rodzajach przestrzeni. Rozumie proksemiczne uwarunkowania zachowań interpersonalnych człowieka.
AK_2A_W01R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O08.3_U01
Potrafi prawidłowo rozpoznać i dokonać analizy systuacji intespersonalnych warunkowanych społecznym i przestrzennym kontekstem
AK_2A_U02R2A_U01, R2A_U03, T2A_U01, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O08.3_K01
dzieki wiedzy humanistycznej ma kompetencje do właściwego przekształacania przestrzeni odpowiadającej potrzebom jednostek i grup społecznych.
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O08.3_W01
ma wiedzę zpotyczącą zachowań jednostek i grup społecznych, w róznych rodzajach przestrzeni. Rozumie proksemiczne uwarunkowania zachowań interpersonalnych człowieka.
2,0Nie umie wymienić i wyjaśnić podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka w przestrzeni
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologi przestrzeni.
3,5Ma wiedzę dotyczącą indywidualnych i grupowych determinant wpływających na zaangażowanie człowieka i grup społecznych w przestrzeni
4,0Potrafi wyjaśnić wzajemne uwarunkowania i dynamikę zacjhowań ludzkich w przestrzeni
4,5Potrafi wyjaśnić raolę kontekstu przestrzennego w przebiegu procesów społecznych
5,0Dostrzega i rozumie wzajemne zależności miedzy organizacją społeczną, typem struktur miejskich a przestrzenią, którą zasiedlają

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O08.3_U01
Potrafi prawidłowo rozpoznać i dokonać analizy systuacji intespersonalnych warunkowanych społecznym i przestrzennym kontekstem
2,0Nie potrafi wymienić, opisać i wyjaśnić typowych sytuacji interpersonalnych uwarankowanych kontekstem przestrzennym
3,0Umie wskazać podstawowe typy zachowań interpersonalnych nie wykracza jednak poza zdolność do ich fragmentarycznej analizy
3,5Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji.
4,0Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji interpersonalnej; potrafi wskazać przyczyny błędów i zakłóceń we wzajemnych relacjach.
4,5Potrafi dokonać analizy wybranej sytuacji interpersonalnej i wskazać przyczyny ewentualnych trudności w realizacji wywołanych czynnikami przestrzennymi.
5,0Potrafi w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn analizy wyjaśnić dowolną sytuację interpersonalną, wyjaśnić jej dynamikę oraz wskazać konsekwencje przebiegu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O08.3_K01
dzieki wiedzy humanistycznej ma kompetencje do właściwego przekształacania przestrzeni odpowiadającej potrzebom jednostek i grup społecznych.
2,0nie rozumie roli przestrzeni w życiu człowieka i nie potrafi na nią wpływać
3,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Nie umie wdrożyć w życie zasad skutecznego funkcjonowania w przestrzeni.
3,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Orientuje się w elementarnych zasadach organizowania przestrzeni
4,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć wybrane działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
4,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
5,0Doskonale definiuje wzajemne relacje człowiek- przestrzeń, na tej podstawie podejmuje decyzje poprawiające jakość relacji społecznych.

Literatura podstawowa

  1. A., Waluś, socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990, 1990
  2. B. Jałowiecki, M. Szczepański, miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2006, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Z. Pióro, ekologia społeczna- nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych w: Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Warszawa 1982 Ksiązka i wiedza, Warszawa, 1982
  2. A., Majer, socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa 2010, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czas i przestrzeń jako podstawowe wyznaczniki egzystencji ludzkiej3
T-W-2społeczny wymiar przestrzeni3
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni4
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni4
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie4
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni4
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój4
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2konsultacje2
A-W-3przygotowywanie się do zajęć10
A-W-4przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O08.3_W01ma wiedzę zpotyczącą zachowań jednostek i grup społecznych, w róznych rodzajach przestrzeni. Rozumie proksemiczne uwarunkowania zachowań interpersonalnych człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
C-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.
Treści programoweT-W-2społeczny wymiar przestrzeni
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład konwesatoryjny
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie wymienić i wyjaśnić podstawowych uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka w przestrzeni
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologi przestrzeni.
3,5Ma wiedzę dotyczącą indywidualnych i grupowych determinant wpływających na zaangażowanie człowieka i grup społecznych w przestrzeni
4,0Potrafi wyjaśnić wzajemne uwarunkowania i dynamikę zacjhowań ludzkich w przestrzeni
4,5Potrafi wyjaśnić raolę kontekstu przestrzennego w przebiegu procesów społecznych
5,0Dostrzega i rozumie wzajemne zależności miedzy organizacją społeczną, typem struktur miejskich a przestrzenią, którą zasiedlają
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O08.3_U01Potrafi prawidłowo rozpoznać i dokonać analizy systuacji intespersonalnych warunkowanych społecznym i przestrzennym kontekstem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
C-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.
Treści programoweT-W-2społeczny wymiar przestrzeni
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii
Metody nauczaniaM-2wykład konwesatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wymienić, opisać i wyjaśnić typowych sytuacji interpersonalnych uwarankowanych kontekstem przestrzennym
3,0Umie wskazać podstawowe typy zachowań interpersonalnych nie wykracza jednak poza zdolność do ich fragmentarycznej analizy
3,5Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji.
4,0Dostrzega wielopłaszczyznowe determinanty zachowań interpersonalnych. Potrafi dokonać podstawowej analizy konkretnej sytuacji interpersonalnej; potrafi wskazać przyczyny błędów i zakłóceń we wzajemnych relacjach.
4,5Potrafi dokonać analizy wybranej sytuacji interpersonalnej i wskazać przyczyny ewentualnych trudności w realizacji wywołanych czynnikami przestrzennymi.
5,0Potrafi w sposób całościowy, przy uwzględnieniu wszystkich płaszczyzn analizy wyjaśnić dowolną sytuację interpersonalną, wyjaśnić jej dynamikę oraz wskazać konsekwencje przebiegu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O08.3_K01dzieki wiedzy humanistycznej ma kompetencje do właściwego przekształacania przestrzeni odpowiadającej potrzebom jednostek i grup społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1C-1 znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji człowiek-przestrzeń
C-2C-2 charakterystyka zjawisk i procesów społecznych uwarunkowanych i warunkujących przestrzeń, w których się odbywają.
Treści programoweT-W-2społeczny wymiar przestrzeni
T-W-3psychologiczne i socjologiczne mechanizmy postrzegania przestrzeni
T-W-4procesy waloryzacji przestrzeni
T-W-5czynniki społeczne i cechy przestrzeni modyfikujące jej przyswajanie
T-W-6Rola ikony i arhetypy w społecznym doświadczeniu przestrzeni
T-W-7społeczne wytwarzanie przestrzeni i jej symboliczny podbój
T-W-8usytuowanie, grup i jednostek w przestrzeni. Społeczny, polityczny i geograficzny wymiar dystransu, centrum i peryferii
Metody nauczaniaM-2wykład konwesatoryjny
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F- aktywność merytoryczna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie rozumie roli przestrzeni w życiu człowieka i nie potrafi na nią wpływać
3,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Nie umie wdrożyć w życie zasad skutecznego funkcjonowania w przestrzeni.
3,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Orientuje się w elementarnych zasadach organizowania przestrzeni
4,0rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć wybrane działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
4,5rozumie wagę i wpływ fizycznego i społecznego otoczenia na zachowania ludzi. Potrafi podjąć działania w celu poprawy funkcjonowania w przestrzeni.
5,0Doskonale definiuje wzajemne relacje człowiek- przestrzeń, na tej podstawie podejmuje decyzje poprawiające jakość relacji społecznych.