Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Zagospodarowanie terenów poindustrialnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagospodarowanie terenów poindustrialnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii, urządzania i projektowania terenów zieleni

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy charakteryzującej różne tereny przemysłowe
C-2Przekazanie wiedzy o podstawowych pracach związanych z terenami przemysłowymi
C-3Przekazanie wiedzy o pracach projektowych związanych z terenami poindustrialnymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Charakterystyka terenów przemysłowych w zależności od przemysłu3
T-W-2Charakterystyka podstawowych i najważniejszych prac związanych z zagospodarowaniem terenów poindustrialnych3
T-W-3Dobór gatunków do zagospodarowania terenów poindustrialnych w zależności od rodzaju przemysłu4
T-W-4Omawianie projektu zmian związanych z terenem poindustrialnym3
T-W-5Pielęgnacja roślin na terenach poprzemysłowych2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w wykładach20
A-W-2udział w konsultacjach związanych z realizacją przedmiotu8
A-W-3udział w zaliczeniu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjny, konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.3_W01
Ma wiedzę na temat terenów poindustrialnych i możliwości ich przekształcenia
AK_2A_W01, AK_2A_W06R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.3_U01
Wykorzystuje znajomość rozwiązywania problemów związanych z terenami poindustrialnymi
AK_2A_U02, AK_2A_U03, AK_2A_U09R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06, T2A_U01, T2A_U05, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U06C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.3_K01
Ma świadomość degradacji środowiska i dokształcania się w zakresie ochrony środowiska
AK_2A_K01, AK_2A_K07A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.3_W01
Ma wiedzę na temat terenów poindustrialnych i możliwości ich przekształcenia
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna zakres przedmiotu obowiązujący i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle i podaje przykłady z dodatkowej literatury

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.3_U01
Wykorzystuje znajomość rozwiązywania problemów związanych z terenami poindustrialnymi
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym analizuje zarys podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem w stopniu wystarczającym do podejmowania decyzji
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.3_K01
Ma świadomość degradacji środowiska i dokształcania się w zakresie ochrony środowiska
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem i potrafi przeprowadzić dyskusję

Literatura podstawowa

  1. Bugała W, Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991
  2. Seneta W. , Dolatowski J, Dendrologia, PWN, 2008
  3. Bartosiewicz A., Urzadzanie terenów zieleni, WSP, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Architektura krajobrazu - czasopismo

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka terenów przemysłowych w zależności od przemysłu3
T-W-2Charakterystyka podstawowych i najważniejszych prac związanych z zagospodarowaniem terenów poindustrialnych3
T-W-3Dobór gatunków do zagospodarowania terenów poindustrialnych w zależności od rodzaju przemysłu4
T-W-4Omawianie projektu zmian związanych z terenem poindustrialnym3
T-W-5Pielęgnacja roślin na terenach poprzemysłowych2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach20
A-W-2udział w konsultacjach związanych z realizacją przedmiotu8
A-W-3udział w zaliczeniu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.3_W01Ma wiedzę na temat terenów poindustrialnych i możliwości ich przekształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy charakteryzującej różne tereny przemysłowe
C-2Przekazanie wiedzy o podstawowych pracach związanych z terenami przemysłowymi
C-3Przekazanie wiedzy o pracach projektowych związanych z terenami poindustrialnymi
Treści programoweT-W-3Dobór gatunków do zagospodarowania terenów poindustrialnych w zależności od rodzaju przemysłu
T-W-5Pielęgnacja roślin na terenach poprzemysłowych
T-W-4Omawianie projektu zmian związanych z terenem poindustrialnym
T-W-2Charakterystyka podstawowych i najważniejszych prac związanych z zagospodarowaniem terenów poindustrialnych
T-W-1Charakterystyka terenów przemysłowych w zależności od przemysłu
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny, konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna zakres przedmiotu obowiązujący i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle i podaje przykłady z dodatkowej literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.3_U01Wykorzystuje znajomość rozwiązywania problemów związanych z terenami poindustrialnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy charakteryzującej różne tereny przemysłowe
C-2Przekazanie wiedzy o podstawowych pracach związanych z terenami przemysłowymi
C-3Przekazanie wiedzy o pracach projektowych związanych z terenami poindustrialnymi
Treści programoweT-W-3Dobór gatunków do zagospodarowania terenów poindustrialnych w zależności od rodzaju przemysłu
T-W-5Pielęgnacja roślin na terenach poprzemysłowych
T-W-4Omawianie projektu zmian związanych z terenem poindustrialnym
T-W-2Charakterystyka podstawowych i najważniejszych prac związanych z zagospodarowaniem terenów poindustrialnych
T-W-1Charakterystyka terenów przemysłowych w zależności od przemysłu
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny, konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym analizuje zarys podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem w stopniu wystarczającym do podejmowania decyzji
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.3_K01Ma świadomość degradacji środowiska i dokształcania się w zakresie ochrony środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy charakteryzującej różne tereny przemysłowe
C-2Przekazanie wiedzy o podstawowych pracach związanych z terenami przemysłowymi
C-3Przekazanie wiedzy o pracach projektowych związanych z terenami poindustrialnymi
Treści programoweT-W-3Dobór gatunków do zagospodarowania terenów poindustrialnych w zależności od rodzaju przemysłu
T-W-5Pielęgnacja roślin na terenach poprzemysłowych
T-W-4Omawianie projektu zmian związanych z terenem poindustrialnym
T-W-2Charakterystyka podstawowych i najważniejszych prac związanych z zagospodarowaniem terenów poindustrialnych
T-W-1Charakterystyka terenów przemysłowych w zależności od przemysłu
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny, konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem i potrafi przeprowadzić dyskusję