Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Drzewa i krzewy w terenach zdegradowanych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z dendrologii
W-2Podstawowe wiadomości z przedmiotów przyrodniczych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami zagospodarowywania zielenią i utrzymywania terenów zdegradowanych
C-2Przygotowanie do analizy i rozpoznania problemów związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Typy i stopnie degradacji terenu, czynniki wpływajace na degradację terenu2
T-W-2Zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych, rola i kierunki rekultywacji2
T-W-3Sposoby poprawy jakości gruntów zdegradowanych, możliwości wykorzystania roślin do rekultywacji2
T-W-4Ochrona i pielęgnacja roślin rosnących na terenach rekultywowanych2
T-W-5Możliwości i sposoby wykorzystania terenów zdegradowanych2
T-W-6Gatunki drzew i krzewów stosowane przy ulicach i autostradach2
T-W-7Gatunki roślin stosowane do rekultywacji terenów po składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych2
T-W-8Gatunki roślin stosowane na terenach porolnych, miejskich i pobudowlanych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie referatu7
A-W-3Praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
M-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.1_W01
Ma wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
AK_2A_W01, AK_2A_W06R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.1_U01
Ma umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
AK_2A_U02, AK_2A_U03, AK_2A_U09R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, R2A_U06, T2A_U01, T2A_U05, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U06C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O07.1_K01
Ma świadomość potrzeby samokształcenia się oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
AK_2A_K01, AK_2A_K07A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-8, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.1_W01
Ma wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
2,0student nie ma wiedzy na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,0student ma ograniczoną wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,5student ma wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,0student ma dobrą wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,5student ma ponad dobrą wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
5,0student ma bardzo dobrą wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.1_U01
Ma umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
2,0student nie posiada umiejętności rozpoznania typów degradacji środowiska oraz nie potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,0student posiada ograniczoną umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz w ograniczonym zakresie potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,5student posiada umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,0student posiada dobrą umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,5student posiada rozszerzoną umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz w ograniczonym zakresie potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
5,0student posiada bardzo dobrą umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O07.1_K01
Ma świadomość potrzeby samokształcenia się oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
2,0student nie ma świadomości potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,0student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,5student ma dostateczną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,0student ma dobrą świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,5student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
5,0student ma ugruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu

Literatura podstawowa

  1. Haber Z., Urbański P., Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2010
  2. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
  3. Szczepanowska H.B., Drzewa w mieście, Hortpress Sp. z o.o., Warszawa, 2001
  4. Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna wydawnicza PWSZ w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WSiP, Warszawa, 1998
  2. Kosmala M., Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych, PWRiL, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Typy i stopnie degradacji terenu, czynniki wpływajace na degradację terenu2
T-W-2Zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych, rola i kierunki rekultywacji2
T-W-3Sposoby poprawy jakości gruntów zdegradowanych, możliwości wykorzystania roślin do rekultywacji2
T-W-4Ochrona i pielęgnacja roślin rosnących na terenach rekultywowanych2
T-W-5Możliwości i sposoby wykorzystania terenów zdegradowanych2
T-W-6Gatunki drzew i krzewów stosowane przy ulicach i autostradach2
T-W-7Gatunki roślin stosowane do rekultywacji terenów po składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych2
T-W-8Gatunki roślin stosowane na terenach porolnych, miejskich i pobudowlanych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przygotowanie referatu7
A-W-3Praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.1_W01Ma wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami zagospodarowywania zielenią i utrzymywania terenów zdegradowanych
C-2Przygotowanie do analizy i rozpoznania problemów związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych
Treści programoweT-W-3Sposoby poprawy jakości gruntów zdegradowanych, możliwości wykorzystania roślin do rekultywacji
T-W-5Możliwości i sposoby wykorzystania terenów zdegradowanych
T-W-1Typy i stopnie degradacji terenu, czynniki wpływajace na degradację terenu
T-W-2Zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych, rola i kierunki rekultywacji
T-W-4Ochrona i pielęgnacja roślin rosnących na terenach rekultywowanych
T-W-6Gatunki drzew i krzewów stosowane przy ulicach i autostradach
T-W-8Gatunki roślin stosowane na terenach porolnych, miejskich i pobudowlanych
T-W-7Gatunki roślin stosowane do rekultywacji terenów po składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
M-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma wiedzy na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,0student ma ograniczoną wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,5student ma wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,0student ma dobrą wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,5student ma ponad dobrą wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
5,0student ma bardzo dobrą wiedzę na temat typów degradacji środowiska oraz możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.1_U01Ma umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami zagospodarowywania zielenią i utrzymywania terenów zdegradowanych
C-2Przygotowanie do analizy i rozpoznania problemów związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych
Treści programoweT-W-3Sposoby poprawy jakości gruntów zdegradowanych, możliwości wykorzystania roślin do rekultywacji
T-W-5Możliwości i sposoby wykorzystania terenów zdegradowanych
T-W-1Typy i stopnie degradacji terenu, czynniki wpływajace na degradację terenu
T-W-2Zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych, rola i kierunki rekultywacji
T-W-4Ochrona i pielęgnacja roślin rosnących na terenach rekultywowanych
T-W-6Gatunki drzew i krzewów stosowane przy ulicach i autostradach
T-W-8Gatunki roślin stosowane na terenach porolnych, miejskich i pobudowlanych
T-W-7Gatunki roślin stosowane do rekultywacji terenów po składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
M-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada umiejętności rozpoznania typów degradacji środowiska oraz nie potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,0student posiada ograniczoną umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz w ograniczonym zakresie potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
3,5student posiada umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,0student posiada dobrą umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
4,5student posiada rozszerzoną umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz w ograniczonym zakresie potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
5,0student posiada bardzo dobrą umiejętność rozpoznania typów degradacji środowiska oraz potrafi określić możliwości przywracania funkcji ekologicznych i użytkowych przez wprowadzanie drzew i krzewów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O07.1_K01Ma świadomość potrzeby samokształcenia się oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami zagospodarowywania zielenią i utrzymywania terenów zdegradowanych
C-2Przygotowanie do analizy i rozpoznania problemów związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych
Treści programoweT-W-3Sposoby poprawy jakości gruntów zdegradowanych, możliwości wykorzystania roślin do rekultywacji
T-W-5Możliwości i sposoby wykorzystania terenów zdegradowanych
T-W-1Typy i stopnie degradacji terenu, czynniki wpływajace na degradację terenu
T-W-2Zanieczyszczenie gleb i wód podziemnych, rola i kierunki rekultywacji
T-W-4Ochrona i pielęgnacja roślin rosnących na terenach rekultywowanych
T-W-6Gatunki drzew i krzewów stosowane przy ulicach i autostradach
T-W-8Gatunki roślin stosowane na terenach porolnych, miejskich i pobudowlanych
T-W-7Gatunki roślin stosowane do rekultywacji terenów po składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu
M-4Metody praktyczne / Przygotowanie i prezentacja referatu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów - prezentacja referatu
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,0student ma elementarną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
3,5student ma dostateczną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,0student ma dobrą świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
4,5student ma pełną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu
5,0student ma ugruntowaną świadomość potrzeby samokształcenia oraz śledzenia aktualnych publikacji z zakresu przedmiotu