Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Meteorologiczne uwarunkowania plonowania roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Michalska <Bozena.Michalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z czynnikami meteorologicznymi oddziałującymi wspomagająco i ograniczająco na wzrost, rozwój i plonowanie roślin

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Bilans energetyczny układu Ziemia-atmosfera, promieniowanie krótko- i długofalowe, nasłonecznienie2
T-W-2Obieg ciepła - bilans cieplny powierzchni czynnej, temperatura gleby i powietrza.2
T-W-3Obieg wody: wilgotność powietrza, gleby, parowanie, chmury, zachmurzenie2
T-W-4Obieg wody cz.2 - opady, osady atmosferyczne, klimatyczny bilans wodny2
T-W-5Czynniki klimatotwórcze - czasowy i przestrzenny rozkład2
T-W-6Niekorzystne i ekstremalne czynniki klimatyczne a zmienność plonowania roślin2
T-W-7Klimatyczne ryzyko uprawy roślin - sposoby oceny zagrożenia3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przyswojenie materiału zdobytego w trakcie zajęć8
A-W-3Studiowanie literatury4
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Pisemne zaliczenie przedmiotu1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z wykorzystaniem sprzępu audiowizualnego, dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć teoretycznych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.3_W01
Poznanie podstawowych elementów i zjawisk atmosferycznych kształtujących warunki pogodowe na danym terenie, które sprzyjają lub ograniczają plonowanie roślin
AK_2A_W01R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.3_U01
Potrafi ocenić wpływ elementów meteorologicznych na plonowanie roślin
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.3_K01
Ma świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie meteorologicznych uwarunkowań plonowania roślin
AK_2A_K04, AK_2A_K07R2A_K06, T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.3_W01
Poznanie podstawowych elementów i zjawisk atmosferycznych kształtujących warunki pogodowe na danym terenie, które sprzyjają lub ograniczają plonowanie roślin
2,0Nie zna żadnych elementów i zjawisk atmosferycznych wpływających na plonowanie roślin
3,0Ma wiedzę o co najmniej dwóch elementach warunkujących plonowanie roślin
3,5Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów warunkujących plonowanie roślin
4,0Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów ograniczających lub sprzyjających plonowanie roślin
4,5Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowanie roślin
5,0Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowaniu roślin oraz ocenić częstość ich występowania na danym terenie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.3_U01
Potrafi ocenić wpływ elementów meteorologicznych na plonowanie roślin
2,0Nie potrafi wskazać żadnego z elementów meteorologicznych, który wpływa na plonowanie roślin
3,0Potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej dwa elementy warunkujące plonowanie roślin
3,5Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów warunkujących plonowanie roślin
4,0Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów ograniczających lub sprzyjających plonowanie roślin
4,5Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowanie roślin
5,0Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowaniu roślin oraz ocenić częstość ich występowania na danym terenie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.3_K01
Ma świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie meteorologicznych uwarunkowań plonowania roślin
2,0Nie jest mu potrzebna wiedza o elementach pogody
3,0Ma ograniczoną świadomość o wpływie pogody na rośliny
3,5Ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie meteorologicznych uwarunkowań plonowania roślin
4,0Studiuje literaturę z tego zakresu, zgłębia wiedzę
4,5Studiuje literaturę z tego zakresu, zgłębia wiedzę, dzieli się nią z kolegami w grupie
5,0Studiuje literaturę z tego zakresu, zgłębia wiedzę, dzieli się nią z kolegami w grupie, aktywnie współdziała

Literatura podstawowa

  1. Koźmiński C., Michalska B., Agrometeorologia i klimatologia, AR w Szczecinie, Szczecin, 2008, 2
  2. red. Koźmiński C., Michalska B., Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, AR w Szczecinie, Szczecin, 2001, 1
  3. red. Koźmiński C., Michalska B., Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza, AR Szczecin, US Szczecin, Szczecin, 2004, 1

Literatura dodatkowa

  1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., Agrometeorologia, PWRiL, Warszawa, 1997, 2

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Bilans energetyczny układu Ziemia-atmosfera, promieniowanie krótko- i długofalowe, nasłonecznienie2
T-W-2Obieg ciepła - bilans cieplny powierzchni czynnej, temperatura gleby i powietrza.2
T-W-3Obieg wody: wilgotność powietrza, gleby, parowanie, chmury, zachmurzenie2
T-W-4Obieg wody cz.2 - opady, osady atmosferyczne, klimatyczny bilans wodny2
T-W-5Czynniki klimatotwórcze - czasowy i przestrzenny rozkład2
T-W-6Niekorzystne i ekstremalne czynniki klimatyczne a zmienność plonowania roślin2
T-W-7Klimatyczne ryzyko uprawy roślin - sposoby oceny zagrożenia3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Przyswojenie materiału zdobytego w trakcie zajęć8
A-W-3Studiowanie literatury4
A-W-4Konsultacje2
A-W-5Pisemne zaliczenie przedmiotu1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.3_W01Poznanie podstawowych elementów i zjawisk atmosferycznych kształtujących warunki pogodowe na danym terenie, które sprzyjają lub ograniczają plonowanie roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z czynnikami meteorologicznymi oddziałującymi wspomagająco i ograniczająco na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
Treści programoweT-W-2Obieg ciepła - bilans cieplny powierzchni czynnej, temperatura gleby i powietrza.
T-W-3Obieg wody: wilgotność powietrza, gleby, parowanie, chmury, zachmurzenie
T-W-1Bilans energetyczny układu Ziemia-atmosfera, promieniowanie krótko- i długofalowe, nasłonecznienie
T-W-4Obieg wody cz.2 - opady, osady atmosferyczne, klimatyczny bilans wodny
T-W-5Czynniki klimatotwórcze - czasowy i przestrzenny rozkład
T-W-6Niekorzystne i ekstremalne czynniki klimatyczne a zmienność plonowania roślin
T-W-7Klimatyczne ryzyko uprawy roślin - sposoby oceny zagrożenia
Metody nauczaniaM-1Wykłady z wykorzystaniem sprzępu audiowizualnego, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć teoretycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna żadnych elementów i zjawisk atmosferycznych wpływających na plonowanie roślin
3,0Ma wiedzę o co najmniej dwóch elementach warunkujących plonowanie roślin
3,5Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów warunkujących plonowanie roślin
4,0Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów ograniczających lub sprzyjających plonowanie roślin
4,5Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowanie roślin
5,0Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowaniu roślin oraz ocenić częstość ich występowania na danym terenie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.3_U01Potrafi ocenić wpływ elementów meteorologicznych na plonowanie roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z czynnikami meteorologicznymi oddziałującymi wspomagająco i ograniczająco na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
Treści programoweT-W-2Obieg ciepła - bilans cieplny powierzchni czynnej, temperatura gleby i powietrza.
T-W-3Obieg wody: wilgotność powietrza, gleby, parowanie, chmury, zachmurzenie
T-W-1Bilans energetyczny układu Ziemia-atmosfera, promieniowanie krótko- i długofalowe, nasłonecznienie
T-W-4Obieg wody cz.2 - opady, osady atmosferyczne, klimatyczny bilans wodny
T-W-5Czynniki klimatotwórcze - czasowy i przestrzenny rozkład
T-W-6Niekorzystne i ekstremalne czynniki klimatyczne a zmienność plonowania roślin
T-W-7Klimatyczne ryzyko uprawy roślin - sposoby oceny zagrożenia
Metody nauczaniaM-1Wykłady z wykorzystaniem sprzępu audiowizualnego, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć teoretycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wskazać żadnego z elementów meteorologicznych, który wpływa na plonowanie roślin
3,0Potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej dwa elementy warunkujące plonowanie roślin
3,5Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów warunkujących plonowanie roślin
4,0Potrafi wymienić i scharakteryzować kilka elementów ograniczających lub sprzyjających plonowanie roślin
4,5Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowanie roślin
5,0Potrafi wymienić i scharakteryzować wszystkie omawiane na wykładach elementy i zjawiska meteorologiczne ograniczające lub sprzyjające plonowaniu roślin oraz ocenić częstość ich występowania na danym terenie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.3_K01Ma świadomość ustawicznego dokształcania się w zakresie meteorologicznych uwarunkowań plonowania roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z czynnikami meteorologicznymi oddziałującymi wspomagająco i ograniczająco na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
Treści programoweT-W-7Klimatyczne ryzyko uprawy roślin - sposoby oceny zagrożenia
Metody nauczaniaM-1Wykłady z wykorzystaniem sprzępu audiowizualnego, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć teoretycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest mu potrzebna wiedza o elementach pogody
3,0Ma ograniczoną świadomość o wpływie pogody na rośliny
3,5Ma świadomość potrzeby dokształcania się w zakresie meteorologicznych uwarunkowań plonowania roślin
4,0Studiuje literaturę z tego zakresu, zgłębia wiedzę
4,5Studiuje literaturę z tego zakresu, zgłębia wiedzę, dzieli się nią z kolegami w grupie
5,0Studiuje literaturę z tego zakresu, zgłębia wiedzę, dzieli się nią z kolegami w grupie, aktywnie współdziała