Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Antropogeniczne zmiany klimatu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Antropogeniczne zmiany klimatu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z meteorologii i klimatologii oraz z ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z funkcjonowaniem sytemu klimatycznyego Ziemi oraz z przyczynami jego zmian - historycznych i współczesnych.
C-2Zapoznanie studentów o wpływie działalności człowieka na system klimatyczny Ziemi w skalach : globalnej, regionalnej i lokalnej i w konsekwencji - o stwierdzonych i przewdywanych skutkach w środowisku przyrodniczym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Natura systemu klimatycznego i jego czynniki. Procesy klimatotwórcze. Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu. Globalne i regionalne zmiany klimatu w świetle raportów IPCC.4
T-W-2Charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na bilans promieniowania, bilans cieplny oraz na składniki atmosferycznego ogniwa obiegu wody. Monitoring powietrza atmosferycznego.4
T-W-3Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze (dyspersja, depozycja sucha i mokra, przemiany chemiczne zanieczyszczeń. Efektywność elementów meteorologicznych w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń2
T-W-4Globalne, regionalne i lokalne skutki zanieczyszczenia atmosfery. Scenariusze zmian klimatu. Priorytetowe kierunki działań w ramach polityky ochrony klimatu.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.
M-2Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści przedmiotu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.2_W01
Student ma pogłębioną wiedzę o procesach klimatotwórczych i wpływie działalności człowieka na stwierdzone i przewidywane przejawy zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych
AK_2A_W01R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.2_U01
Nabywa umiejętności analizowania zmian w środowisku atmosferycznym i potrafi formułować opinie o przyczynach obserwowanych zmian klimatu, a także umie ocenić działania podejmowane na rzecz ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu.
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-2T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.2_K01
Jest świadomy ograniczeń w kształtowaniu przestrzeni związanych ze stwierdzonymi i prognozowanymi zmianami klimatu w róznych skalach przestrzennych. Mając wiedzę o nieustalonych jednoznacznie przyczynach i często sprzeczne wyniki różnych scenariuszy zmian klimatu ma pełną swiadomość o potrzebie nieustannego dokształcania.
AK_2A_K04, AK_2A_K07R2A_K06, T2A_K02InzA2_K01C-2T-W-4, T-W-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.2_W01
Student ma pogłębioną wiedzę o procesach klimatotwórczych i wpływie działalności człowieka na stwierdzone i przewidywane przejawy zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych
2,0
3,0Student objaśnia naturę systemu klimatycznego, ale zna tylko niektóre z antropogenicznych przyczyn jego zmian.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.2_U01
Nabywa umiejętności analizowania zmian w środowisku atmosferycznym i potrafi formułować opinie o przyczynach obserwowanych zmian klimatu, a także umie ocenić działania podejmowane na rzecz ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu.
2,0
3,0Nakreśla najważniejsze globalne zmiany zmiany klimatu, ale potrafi jedynie wymienić, najważniejsze przyczyny tego zjawiska, nie szacuje jednak ich wpływu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.2_K01
Jest świadomy ograniczeń w kształtowaniu przestrzeni związanych ze stwierdzonymi i prognozowanymi zmianami klimatu w róznych skalach przestrzennych. Mając wiedzę o nieustalonych jednoznacznie przyczynach i często sprzeczne wyniki różnych scenariuszy zmian klimatu ma pełną swiadomość o potrzebie nieustannego dokształcania.
2,0
3,0Ma świadomość stwierdzonych zmian klimatu, ale nie decenia roli działalności człowieka w generowaniu tych zmian, nie odczuwa potrzeby dokształcania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B. Łykowski (red.), Podstawy klimatologii stosowanej. Działy wybrane., Wyd. SGGW, Warszawa, 1999
  2. Kożuchowski K, Atmosfera, klimat, ekoklimat., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1998
  3. Juda – Rezler K, Oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Czaja S, Globalne zmiany klimatyczne, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1998
  2. Marzec A., Zmiany klimatu – Nowy raport Miêdzyrz¹dowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC), Polityka Energetyczna, Tom 10, zeszyt 1, 2007, PL ISSN 1429-6675
  3. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Zmiana klimatu 2007 – Raport Syntetyczny, Wyd. IOŚ, Warszawa, 2009, www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN.../Report%20final%20version.pdf

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Natura systemu klimatycznego i jego czynniki. Procesy klimatotwórcze. Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu. Globalne i regionalne zmiany klimatu w świetle raportów IPCC.4
T-W-2Charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na bilans promieniowania, bilans cieplny oraz na składniki atmosferycznego ogniwa obiegu wody. Monitoring powietrza atmosferycznego.4
T-W-3Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze (dyspersja, depozycja sucha i mokra, przemiany chemiczne zanieczyszczeń. Efektywność elementów meteorologicznych w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń2
T-W-4Globalne, regionalne i lokalne skutki zanieczyszczenia atmosfery. Scenariusze zmian klimatu. Priorytetowe kierunki działań w ramach polityky ochrony klimatu.5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.2_W01Student ma pogłębioną wiedzę o procesach klimatotwórczych i wpływie działalności człowieka na stwierdzone i przewidywane przejawy zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów o wpływie działalności człowieka na system klimatyczny Ziemi w skalach : globalnej, regionalnej i lokalnej i w konsekwencji - o stwierdzonych i przewdywanych skutkach w środowisku przyrodniczym.
Treści programoweT-W-2Charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na bilans promieniowania, bilans cieplny oraz na składniki atmosferycznego ogniwa obiegu wody. Monitoring powietrza atmosferycznego.
T-W-3Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze (dyspersja, depozycja sucha i mokra, przemiany chemiczne zanieczyszczeń. Efektywność elementów meteorologicznych w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń
T-W-4Globalne, regionalne i lokalne skutki zanieczyszczenia atmosfery. Scenariusze zmian klimatu. Priorytetowe kierunki działań w ramach polityky ochrony klimatu.
T-W-1Natura systemu klimatycznego i jego czynniki. Procesy klimatotwórcze. Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu. Globalne i regionalne zmiany klimatu w świetle raportów IPCC.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student objaśnia naturę systemu klimatycznego, ale zna tylko niektóre z antropogenicznych przyczyn jego zmian.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.2_U01Nabywa umiejętności analizowania zmian w środowisku atmosferycznym i potrafi formułować opinie o przyczynach obserwowanych zmian klimatu, a także umie ocenić działania podejmowane na rzecz ograniczenia niekorzystnych zmian klimatu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów o wpływie działalności człowieka na system klimatyczny Ziemi w skalach : globalnej, regionalnej i lokalnej i w konsekwencji - o stwierdzonych i przewdywanych skutkach w środowisku przyrodniczym.
Treści programoweT-W-3Procesy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze (dyspersja, depozycja sucha i mokra, przemiany chemiczne zanieczyszczeń. Efektywność elementów meteorologicznych w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń
T-W-4Globalne, regionalne i lokalne skutki zanieczyszczenia atmosfery. Scenariusze zmian klimatu. Priorytetowe kierunki działań w ramach polityky ochrony klimatu.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych.
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nakreśla najważniejsze globalne zmiany zmiany klimatu, ale potrafi jedynie wymienić, najważniejsze przyczyny tego zjawiska, nie szacuje jednak ich wpływu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.2_K01Jest świadomy ograniczeń w kształtowaniu przestrzeni związanych ze stwierdzonymi i prognozowanymi zmianami klimatu w róznych skalach przestrzennych. Mając wiedzę o nieustalonych jednoznacznie przyczynach i często sprzeczne wyniki różnych scenariuszy zmian klimatu ma pełną swiadomość o potrzebie nieustannego dokształcania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów o wpływie działalności człowieka na system klimatyczny Ziemi w skalach : globalnej, regionalnej i lokalnej i w konsekwencji - o stwierdzonych i przewdywanych skutkach w środowisku przyrodniczym.
Treści programoweT-W-4Globalne, regionalne i lokalne skutki zanieczyszczenia atmosfery. Scenariusze zmian klimatu. Priorytetowe kierunki działań w ramach polityky ochrony klimatu.
T-W-1Natura systemu klimatycznego i jego czynniki. Procesy klimatotwórcze. Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu. Globalne i regionalne zmiany klimatu w świetle raportów IPCC.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie treści przedmiotu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość stwierdzonych zmian klimatu, ale nie decenia roli działalności człowieka w generowaniu tych zmian, nie odczuwa potrzeby dokształcania
3,5
4,0
4,5
5,0