Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Mikroklimat terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikroklimat terenów zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wedza z zakresu fizjografii oraz botaniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z przyczynami i warunkami występowania różnic topoklimatycznych i mikroklimatycznych
C-2Zapoznanie studentów z rolą szaty roślinnej w kształtowaniu warunków mikroklimatycznych w różnych typach topoklimatu, w tym - w planowych melioracjach klimatycznych
C-3Wykształcenie umiejetności oceny warunków mikrolimatycznych na podstawie standardowych pomiarów i obserwacji wykonywanych w ramach sieci IMGW, w tym ryzyka wystąpienia niekorzystnych i ekstremalnych warunków pogodowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Czynniki mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy mikroklimatu i klimatu lokalnego: bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej, bilans wilgotnościowy i wodny, adwekcja lokalna.3
T-W-2Rola fenologii w ocenie warunków mikroklimatycznych. Właściwości mikroklimatu wybranych gatunków roślin2
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.6
T-W-4Ocena wpływu szaty roślinnej na warunki termiczne powietrza w zależności od stopnia zachmurzenia i prędkości wiatru2
T-W-5Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach4
A-W-3Studiowanie literatury4
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-5Realizacja indywidualnego zadania praktycznego - opracowanie graficzne wraz z komentarzem2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik audiowizualnych i multimedialnych
M-2dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: aktywność w trakcie dyskusji dydaktycznej
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.1_W01
Ma pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu warunków topklimatycznych, mikroklimatycznych oraz fitoklimatycznych.
AK_2A_W01R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.1_U01
Ma umiejętność analizy i oceny zmian warunków topo- i mikroklimatycznych, jako przejawu globalnych i regionalnych zmian klimatu oraz skutku antropogenicznych przeobrażeń środowiska, ma znajomość zastosowania melioracji mikroklimatycznych
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-3T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O06.1_K01
Ma świadomość lokalnych zagrożeń niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi i zna możliwości ich minimalizowania poprzez czynne i bierne melioracje klimatyczne.
AK_2A_K04, AK_2A_K07R2A_K06, T2A_K02InzA2_K01C-3T-W-5, T-W-3M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.1_W01
Ma pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu warunków topklimatycznych, mikroklimatycznych oraz fitoklimatycznych.
2,0
3,0Student ma wiedzę o zróżnicowaniu niektórych elementów klimatu, ale tylko w skali lokalnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.1_U01
Ma umiejętność analizy i oceny zmian warunków topo- i mikroklimatycznych, jako przejawu globalnych i regionalnych zmian klimatu oraz skutku antropogenicznych przeobrażeń środowiska, ma znajomość zastosowania melioracji mikroklimatycznych
2,0
3,0Ma umiejetność zaprezentowania zmienności głównych elementów atmosferycznych w skali topoklimatu oraz mikroklimatu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O06.1_K01
Ma świadomość lokalnych zagrożeń niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi i zna możliwości ich minimalizowania poprzez czynne i bierne melioracje klimatyczne.
2,0
3,0Ma świadomość o niektórych zagrożeniach związanych ze zmiennością warunków meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bac S., Rojek M., Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska., Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 1999
  2. Kędziora A., Podstawy agrometeorologii, PWRiL, Poznań, 1999, wybrane rozdziały

Literatura dodatkowa

  1. Lewińska J., Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie, Instytut Gospodarki . Przestrzennej i Komunalnej, Kraków, 2000
  2. Błażejczyk K., Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski [w:] M. Kuchcik (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Dok. Geogr., nr 23, s. 131-142., Warszawa, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czynniki mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy mikroklimatu i klimatu lokalnego: bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej, bilans wilgotnościowy i wodny, adwekcja lokalna.3
T-W-2Rola fenologii w ocenie warunków mikroklimatycznych. Właściwości mikroklimatu wybranych gatunków roślin2
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.6
T-W-4Ocena wpływu szaty roślinnej na warunki termiczne powietrza w zależności od stopnia zachmurzenia i prędkości wiatru2
T-W-5Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach4
A-W-3Studiowanie literatury4
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów5
A-W-5Realizacja indywidualnego zadania praktycznego - opracowanie graficzne wraz z komentarzem2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.1_W01Ma pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu warunków topklimatycznych, mikroklimatycznych oraz fitoklimatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z przyczynami i warunkami występowania różnic topoklimatycznych i mikroklimatycznych
C-2Zapoznanie studentów z rolą szaty roślinnej w kształtowaniu warunków mikroklimatycznych w różnych typach topoklimatu, w tym - w planowych melioracjach klimatycznych
Treści programoweT-W-1Czynniki mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy mikroklimatu i klimatu lokalnego: bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej, bilans wilgotnościowy i wodny, adwekcja lokalna.
T-W-2Rola fenologii w ocenie warunków mikroklimatycznych. Właściwości mikroklimatu wybranych gatunków roślin
T-W-5Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.
T-W-4Ocena wpływu szaty roślinnej na warunki termiczne powietrza w zależności od stopnia zachmurzenia i prędkości wiatru
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik audiowizualnych i multimedialnych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność w trakcie dyskusji dydaktycznej
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedzę o zróżnicowaniu niektórych elementów klimatu, ale tylko w skali lokalnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.1_U01Ma umiejętność analizy i oceny zmian warunków topo- i mikroklimatycznych, jako przejawu globalnych i regionalnych zmian klimatu oraz skutku antropogenicznych przeobrażeń środowiska, ma znajomość zastosowania melioracji mikroklimatycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejetności oceny warunków mikrolimatycznych na podstawie standardowych pomiarów i obserwacji wykonywanych w ramach sieci IMGW, w tym ryzyka wystąpienia niekorzystnych i ekstremalnych warunków pogodowych
Treści programoweT-W-4Ocena wpływu szaty roślinnej na warunki termiczne powietrza w zależności od stopnia zachmurzenia i prędkości wiatru
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik audiowizualnych i multimedialnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność w trakcie dyskusji dydaktycznej
S-2Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma umiejetność zaprezentowania zmienności głównych elementów atmosferycznych w skali topoklimatu oraz mikroklimatu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O06.1_K01Ma świadomość lokalnych zagrożeń niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi i zna możliwości ich minimalizowania poprzez czynne i bierne melioracje klimatyczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie umiejetności oceny warunków mikrolimatycznych na podstawie standardowych pomiarów i obserwacji wykonywanych w ramach sieci IMGW, w tym ryzyka wystąpienia niekorzystnych i ekstremalnych warunków pogodowych
Treści programoweT-W-5Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.
T-W-3Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjne z wykorzystaniem technik audiowizualnych i multimedialnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: aktywność w trakcie dyskusji dydaktycznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomość o niektórych zagrożeniach związanych ze zmiennością warunków meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0