Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Synantropizacja terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Synantropizacja terenów zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe widomości z zakresu botaniki, fitosocjologii, dendrologii,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie rodzajów synatropizacji na różnych poziomach organizacji życia;
C-2Poznanie wpływu synantropizacji miast na różnorodnośc biologiczną regionu;

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Współczesna szata roślinna i fauna jako efekt działalności człowieka;4
T-W-2Synantropizacja flory, roślinności, fauny, synatropizacjia na poziomie populacji, osobnika i genetycznej struktury gatunku;6
T-W-3Ekspansje i inwazje gatunków;2
T-W-4Rośliny jako bioindykatory przemian środowiska na terenie miasta;3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach;15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów;15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test sprawdzajacy wiedzę;

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.3_W01
Student zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
AK_2A_W01, AK_2A_W05R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, R2A_W07, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06InzA2_W01, InzA2_W05C-1T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.3_U01
Student potrafi wskazac różnicę między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-2T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.3_K01
Student ma świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
AK_2A_K01, AK_2A_K03, AK_2A_K04A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K05, R2A_K06, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-1, C-2T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.3_W01
Student zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
2,0Student nie zna zjawiska degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz nie zna i nie identyfikuje sposobów minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
3,0Student elementarnie zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz elementarnie zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
3,5Student zna podstawowe zjawiska degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz na poziomie podstawowym zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
4,0Student zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
4,5Student zna szeroko zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz szeroko zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
5,0Student szeroko i ugruntowanie zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz szeroko i ugruntowanie zna i dobrze identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.3_U01
Student potrafi wskazac różnicę między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
2,0Student nie potrafi wskazac różnicy między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz nie potrafi wymienic gatunków obcych we florze Polskiej;
3,0Student potrafi wskazac elementarne różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic elementarne gatunki obce we florze Polskiej;
3,5Student potrafi na poziomie podstawowym wskazac różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi na poziomie podstawowym wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
4,0Student potrafi wskazac różnicę między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
4,5Student potrafi szeroko wskazac różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi szeroko wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
5,0Student potrafi szeroko i ugruntowanie wskazac różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi szeroko i ugruntowanie wymienic gatunki obce we florze Polskiej;

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.3_K01
Student ma świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
2,0Student nie ma świadomości wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
3,0Student ma elementarną świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
3,5Student ma podstawową świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
4,0Student ma świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
4,5Student ma głęboką świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
5,0Student ma głęboką i ugruntowaną świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;

Literatura podstawowa

  1. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Geografia roślin., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Współczesna szata roślinna i fauna jako efekt działalności człowieka;4
T-W-2Synantropizacja flory, roślinności, fauny, synatropizacjia na poziomie populacji, osobnika i genetycznej struktury gatunku;6
T-W-3Ekspansje i inwazje gatunków;2
T-W-4Rośliny jako bioindykatory przemian środowiska na terenie miasta;3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach;15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów;15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.3_W01Student zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie rodzajów synatropizacji na różnych poziomach organizacji życia;
Treści programoweT-W-4Rośliny jako bioindykatory przemian środowiska na terenie miasta;
T-W-3Ekspansje i inwazje gatunków;
T-W-2Synantropizacja flory, roślinności, fauny, synatropizacjia na poziomie populacji, osobnika i genetycznej struktury gatunku;
T-W-1Współczesna szata roślinna i fauna jako efekt działalności człowieka;
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test sprawdzajacy wiedzę;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zjawiska degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz nie zna i nie identyfikuje sposobów minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
3,0Student elementarnie zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz elementarnie zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
3,5Student zna podstawowe zjawiska degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz na poziomie podstawowym zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
4,0Student zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
4,5Student zna szeroko zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz szeroko zna i identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
5,0Student szeroko i ugruntowanie zna zjawisko degradacji środowiska spowodowane przez ekspansję i inwazje gatunków oraz szeroko i ugruntowanie zna i dobrze identyfikuje sposoby minimalizacji wpływu synantropizacji na szatę roślinną obszarów chronionych;
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.3_U01Student potrafi wskazac różnicę między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie wpływu synantropizacji miast na różnorodnośc biologiczną regionu;
Treści programoweT-W-4Rośliny jako bioindykatory przemian środowiska na terenie miasta;
T-W-3Ekspansje i inwazje gatunków;
T-W-2Synantropizacja flory, roślinności, fauny, synatropizacjia na poziomie populacji, osobnika i genetycznej struktury gatunku;
T-W-1Współczesna szata roślinna i fauna jako efekt działalności człowieka;
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test sprawdzajacy wiedzę;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazac różnicy między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz nie potrafi wymienic gatunków obcych we florze Polskiej;
3,0Student potrafi wskazac elementarne różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic elementarne gatunki obce we florze Polskiej;
3,5Student potrafi na poziomie podstawowym wskazac różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi na poziomie podstawowym wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
4,0Student potrafi wskazac różnicę między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
4,5Student potrafi szeroko wskazac różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi szeroko wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
5,0Student potrafi szeroko i ugruntowanie wskazac różnice między gatunkiem ekspansywnym a inwazyjnym oraz potrafi szeroko i ugruntowanie wymienic gatunki obce we florze Polskiej;
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.3_K01Student ma świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie rodzajów synatropizacji na różnych poziomach organizacji życia;
C-2Poznanie wpływu synantropizacji miast na różnorodnośc biologiczną regionu;
Treści programoweT-W-4Rośliny jako bioindykatory przemian środowiska na terenie miasta;
T-W-3Ekspansje i inwazje gatunków;
T-W-2Synantropizacja flory, roślinności, fauny, synatropizacjia na poziomie populacji, osobnika i genetycznej struktury gatunku;
T-W-1Współczesna szata roślinna i fauna jako efekt działalności człowieka;
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny;
M-2Wykład problemowy;
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test sprawdzajacy wiedzę;
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
3,0Student ma elementarną świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
3,5Student ma podstawową świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
4,0Student ma świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
4,5Student ma głęboką świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;
5,0Student ma głęboką i ugruntowaną świadomość wpływu synatropizacji na szatę roślinną w aspekcie ochrony środowiska;