Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Lasy w krajobrazie miejskim:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Lasy w krajobrazie miejskim
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Wanda Bacieczko <Wanda.Bacieczko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu botaniki, ekologii i ochrony przyrody, zoologii oraz fitosocjologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie kompleksów leśnych przy pomocy map leśnych aglomeracji Szczecina.
C-2Rozpoznanie ich przygotowania do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Szczecina.
C-3Poznanie metod waloryzacji kompleksów leśnych i ich wykorzystania do oceny.
C-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzania waloryzacji obiektów leśnych niezbędnych do zaprojektowania fragmentów lasów do rekreacji i wypoczynku włącznie z wprowadzeniem różnych urządzeń i obiektów służących do wypoczynku czynnego i biernego.
C-5Nabycie umiejętności projektowania ścieżek ekologiczno-przyrodniczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Lasy jako naturalny element krajobrazu.2
T-W-2Struktura lasów, ich skład florystyczny i zmiany w różnych porach roku – zajęcia w terenie.2
T-W-3Typy lasów w Polsce i ich krótka charakterystyka.2
T-W-4Lasy w krajobrazie miasta Szczecina, ich rozmieszczenie i funkcje.2
T-W-5Lasy rekreacyjne i ich zagospodarowanie na przykładzie Szczecina, Polski i innych krajów.2
T-W-6Przyczyny i skutki rekreacji w środowisku leśnym – zagrożenia. Waloryzacja krajobrazu leśnego.2
T-W-7Ścieżki ekologiczne w lasach i ich rola dla społeczeństwa2
T-W-8Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za udział w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.2_W01
Student ma wiedzę na temat typów lasów i ich znaczenia w rekreacji i turysystyce rozmieszczonych w okolicach Szczecina i na terenie województwa zachodniopomorskiego, zna formy degeneracji lasów jakie dokonują się w obrębie miasta Szczecina i sposoby ich ochrony (ekologiczna ścieżka przyrodnicza).
AK_2A_W01, AK_2A_W05R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, R2A_W07, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06InzA2_W01, InzA2_W05C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.2_U01
Student potrafi na podstawie składu gatunkowego i struktury lasu rozpoznawać typy lasów i w nich zaprojektować ścieżkę ekologiczną oraz obiekt do rekreacji i wypoczynku biernego i czynnego chroniąc jego walory przyrodnicze.
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-4, C-5T-W-6, T-W-7M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.2_K01
Student ma świadomośc odpowiedzialności jako projektant za podejmowane decyzje w projekcie i jego wykonawstwie, ponadto ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
AK_2A_K01, AK_2A_K03, AK_2A_K04A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K05, R2A_K06, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.2_W01
Student ma wiedzę na temat typów lasów i ich znaczenia w rekreacji i turysystyce rozmieszczonych w okolicach Szczecina i na terenie województwa zachodniopomorskiego, zna formy degeneracji lasów jakie dokonują się w obrębie miasta Szczecina i sposoby ich ochrony (ekologiczna ścieżka przyrodnicza).
2,0
3,0Student potrafi wymienić różne typy lasów wykształconych w obrębie miasta Szczecin, potrafi wymienić formy degeneracji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.2_U01
Student potrafi na podstawie składu gatunkowego i struktury lasu rozpoznawać typy lasów i w nich zaprojektować ścieżkę ekologiczną oraz obiekt do rekreacji i wypoczynku biernego i czynnego chroniąc jego walory przyrodnicze.
2,0
3,0Student potrafi wyróżniać kilka typów lasów i krótko je scharakteryzować.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.2_K01
Student ma świadomośc odpowiedzialności jako projektant za podejmowane decyzje w projekcie i jego wykonawstwie, ponadto ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
2,0
3,0Student jest świadomy ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w opracowywanym projekcie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Puchniarski T., Rośliny siedlisk leśnych w Polsce, PWRiL, Warszawa, 2004
  2. Dreyer E., Dreyer W., Las, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2003
  3. Prończuk J., Podstawy ekologii rolniczej, PWN, Warszawa, 1982

Literatura dodatkowa

  1. Szymański S., Ekologiczne podstawy hodowli lasu, PWRiL, Warszawa, 2000
  2. Laskowska W., Rośliny borów, PWN, Warszawa, 1967

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Lasy jako naturalny element krajobrazu.2
T-W-2Struktura lasów, ich skład florystyczny i zmiany w różnych porach roku – zajęcia w terenie.2
T-W-3Typy lasów w Polsce i ich krótka charakterystyka.2
T-W-4Lasy w krajobrazie miasta Szczecina, ich rozmieszczenie i funkcje.2
T-W-5Lasy rekreacyjne i ich zagospodarowanie na przykładzie Szczecina, Polski i innych krajów.2
T-W-6Przyczyny i skutki rekreacji w środowisku leśnym – zagrożenia. Waloryzacja krajobrazu leśnego.2
T-W-7Ścieżki ekologiczne w lasach i ich rola dla społeczeństwa2
T-W-8Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.2_W01Student ma wiedzę na temat typów lasów i ich znaczenia w rekreacji i turysystyce rozmieszczonych w okolicach Szczecina i na terenie województwa zachodniopomorskiego, zna formy degeneracji lasów jakie dokonują się w obrębie miasta Szczecina i sposoby ich ochrony (ekologiczna ścieżka przyrodnicza).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzania waloryzacji obiektów leśnych niezbędnych do zaprojektowania fragmentów lasów do rekreacji i wypoczynku włącznie z wprowadzeniem różnych urządzeń i obiektów służących do wypoczynku czynnego i biernego.
Treści programoweT-W-1Lasy jako naturalny element krajobrazu.
T-W-2Struktura lasów, ich skład florystyczny i zmiany w różnych porach roku – zajęcia w terenie.
T-W-3Typy lasów w Polsce i ich krótka charakterystyka.
T-W-4Lasy w krajobrazie miasta Szczecina, ich rozmieszczenie i funkcje.
T-W-5Lasy rekreacyjne i ich zagospodarowanie na przykładzie Szczecina, Polski i innych krajów.
T-W-6Przyczyny i skutki rekreacji w środowisku leśnym – zagrożenia. Waloryzacja krajobrazu leśnego.
T-W-7Ścieżki ekologiczne w lasach i ich rola dla społeczeństwa
T-W-8Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za udział w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić różne typy lasów wykształconych w obrębie miasta Szczecin, potrafi wymienić formy degeneracji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.2_U01Student potrafi na podstawie składu gatunkowego i struktury lasu rozpoznawać typy lasów i w nich zaprojektować ścieżkę ekologiczną oraz obiekt do rekreacji i wypoczynku biernego i czynnego chroniąc jego walory przyrodnicze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzania waloryzacji obiektów leśnych niezbędnych do zaprojektowania fragmentów lasów do rekreacji i wypoczynku włącznie z wprowadzeniem różnych urządzeń i obiektów służących do wypoczynku czynnego i biernego.
C-5Nabycie umiejętności projektowania ścieżek ekologiczno-przyrodniczych.
Treści programoweT-W-6Przyczyny i skutki rekreacji w środowisku leśnym – zagrożenia. Waloryzacja krajobrazu leśnego.
T-W-7Ścieżki ekologiczne w lasach i ich rola dla społeczeństwa
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wyróżniać kilka typów lasów i krótko je scharakteryzować.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.2_K01Student ma świadomośc odpowiedzialności jako projektant za podejmowane decyzje w projekcie i jego wykonawstwie, ponadto ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie kompleksów leśnych przy pomocy map leśnych aglomeracji Szczecina.
C-2Rozpoznanie ich przygotowania do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Szczecina.
C-3Poznanie metod waloryzacji kompleksów leśnych i ich wykorzystania do oceny.
C-4Wykształcenie umiejętności przeprowadzania waloryzacji obiektów leśnych niezbędnych do zaprojektowania fragmentów lasów do rekreacji i wypoczynku włącznie z wprowadzeniem różnych urządzeń i obiektów służących do wypoczynku czynnego i biernego.
C-5Nabycie umiejętności projektowania ścieżek ekologiczno-przyrodniczych.
Treści programoweT-W-1Lasy jako naturalny element krajobrazu.
T-W-2Struktura lasów, ich skład florystyczny i zmiany w różnych porach roku – zajęcia w terenie.
T-W-3Typy lasów w Polsce i ich krótka charakterystyka.
T-W-4Lasy w krajobrazie miasta Szczecina, ich rozmieszczenie i funkcje.
T-W-5Lasy rekreacyjne i ich zagospodarowanie na przykładzie Szczecina, Polski i innych krajów.
T-W-6Przyczyny i skutki rekreacji w środowisku leśnym – zagrożenia. Waloryzacja krajobrazu leśnego.
T-W-7Ścieżki ekologiczne w lasach i ich rola dla społeczeństwa
T-W-8Zaliczenie wykładów w formie pisemnej.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za udział w dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest świadomy ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w opracowywanym projekcie.
3,5
4,0
4,5
5,0