Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Siedliska przyrodnicze:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Siedliska przyrodnicze
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Wanda Bacieczko <Wanda.Bacieczko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu botaniki, ekologii i ochrony przyrody oraz fitosocjologii
W-2Wiedza z zakresu botaniki, ekologii i ochrony przyrody

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie studenta do postrzegania i wyróżniania zbiorowisk roślinnych i ich wykorzystywania (szczególnie synantropijnych) do zasiedlania miejsc zdegradowanych, do kształtowania ekstensywnej formy zieleni miejsc poprzemysłowych (hałd).
C-2Przygotowanie studenta do postrzegania i wyróżniania siedlisk przyrodniczych według Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Geneza i rozwój sieci NATURA 2000, Natura 2000 w Polsce i w województwie zachodnio-pomorskim. Podstawy prawne.2
T-W-2Cel i przedmiot ochrony obszarów sieci NATURA 2000.2
T-W-3Siedliska przyrodnicze i ich kryteria wyróżniania.2
T-W-4Siedliska nadmorskie.2
T-W-5Wody i torfowiska.2
T-W-6Łąki, murawy, wrzosowiska i ziołorośla.2
T-W-7Lasy.2
T-W-8Kolokwium i zaliczenie przedmiotu.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za udział w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.1_W01
Student ma wiedzę na temat różnych powierzchniowych form ochrony przyrody, w tym na temat sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ma wiedzę na temat siedlisk przyrodniczych i umie je charakteryzować włącznie z podaniem ich znaczenia przyrodniczego.
AK_2A_W01, AK_2A_W05R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, R2A_W07, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06InzA2_W01, InzA2_W05C-1, C-2T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.1_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawania w terenie na podstawie składu gatunkowego siedlisk przyrodniczych różnych biotopów, ponadto potrafi ocenić dany biotop pod względem wartości przyrodniczej i zaproponować formę ochrony przyrody.
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-2T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O05.1_K01
Student ma świadomość znaczenia komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, ponadto jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu.
AK_2A_K01, AK_2A_K03, AK_2A_K04A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K05, R2A_K06, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-2T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.1_W01
Student ma wiedzę na temat różnych powierzchniowych form ochrony przyrody, w tym na temat sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ma wiedzę na temat siedlisk przyrodniczych i umie je charakteryzować włącznie z podaniem ich znaczenia przyrodniczego.
2,0
3,0Student potrafi wymienić różne formy powierzchniowe ochrony przyrody, potrafi wymienić kilka siedlisk przyrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.1_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawania w terenie na podstawie składu gatunkowego siedlisk przyrodniczych różnych biotopów, ponadto potrafi ocenić dany biotop pod względem wartości przyrodniczej i zaproponować formę ochrony przyrody.
2,0
3,0Student potrafi w terenie rozpoznać kilka siedlisk przyrodniczych, ocenić powierzchownie wartość przyrodniczą danego biotopu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O05.1_K01
Student ma świadomość znaczenia komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, ponadto jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu.
2,0
3,0Student ma wykształconą świadomość co do swojej roli w komunikowaniu się z klientem czy użytkownikiem danego terenu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ziarnek K. Piątkowska D., Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim, Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2008
  2. Ziarnek K. Piątkowska D., Wdrażanie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska , Biuro Konserwacji Przyrody, Szczecin, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Czerwińska M., Leda M., Natura 2000 naturalnie się opłaca, Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna, Szczecin, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza i rozwój sieci NATURA 2000, Natura 2000 w Polsce i w województwie zachodnio-pomorskim. Podstawy prawne.2
T-W-2Cel i przedmiot ochrony obszarów sieci NATURA 2000.2
T-W-3Siedliska przyrodnicze i ich kryteria wyróżniania.2
T-W-4Siedliska nadmorskie.2
T-W-5Wody i torfowiska.2
T-W-6Łąki, murawy, wrzosowiska i ziołorośla.2
T-W-7Lasy.2
T-W-8Kolokwium i zaliczenie przedmiotu.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.1_W01Student ma wiedzę na temat różnych powierzchniowych form ochrony przyrody, w tym na temat sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ma wiedzę na temat siedlisk przyrodniczych i umie je charakteryzować włącznie z podaniem ich znaczenia przyrodniczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie studenta do postrzegania i wyróżniania zbiorowisk roślinnych i ich wykorzystywania (szczególnie synantropijnych) do zasiedlania miejsc zdegradowanych, do kształtowania ekstensywnej formy zieleni miejsc poprzemysłowych (hałd).
C-2Przygotowanie studenta do postrzegania i wyróżniania siedlisk przyrodniczych według Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-4Siedliska nadmorskie.
T-W-5Wody i torfowiska.
T-W-1Geneza i rozwój sieci NATURA 2000, Natura 2000 w Polsce i w województwie zachodnio-pomorskim. Podstawy prawne.
T-W-2Cel i przedmiot ochrony obszarów sieci NATURA 2000.
T-W-3Siedliska przyrodnicze i ich kryteria wyróżniania.
T-W-6Łąki, murawy, wrzosowiska i ziołorośla.
T-W-7Lasy.
T-W-8Kolokwium i zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za udział w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić różne formy powierzchniowe ochrony przyrody, potrafi wymienić kilka siedlisk przyrodniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.1_U01Student posiada umiejętność rozpoznawania w terenie na podstawie składu gatunkowego siedlisk przyrodniczych różnych biotopów, ponadto potrafi ocenić dany biotop pod względem wartości przyrodniczej i zaproponować formę ochrony przyrody.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studenta do postrzegania i wyróżniania siedlisk przyrodniczych według Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-4Siedliska nadmorskie.
T-W-5Wody i torfowiska.
T-W-1Geneza i rozwój sieci NATURA 2000, Natura 2000 w Polsce i w województwie zachodnio-pomorskim. Podstawy prawne.
T-W-2Cel i przedmiot ochrony obszarów sieci NATURA 2000.
T-W-3Siedliska przyrodnicze i ich kryteria wyróżniania.
T-W-6Łąki, murawy, wrzosowiska i ziołorośla.
T-W-7Lasy.
T-W-8Kolokwium i zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w terenie rozpoznać kilka siedlisk przyrodniczych, ocenić powierzchownie wartość przyrodniczą danego biotopu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O05.1_K01Student ma świadomość znaczenia komunikacji z klientem indywidualnym i grupowym oraz użytkownikiem, ponadto jest przygotowany do pracy w zespole i współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formę krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studenta do postrzegania i wyróżniania siedlisk przyrodniczych według Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.
Treści programoweT-W-4Siedliska nadmorskie.
T-W-5Wody i torfowiska.
T-W-1Geneza i rozwój sieci NATURA 2000, Natura 2000 w Polsce i w województwie zachodnio-pomorskim. Podstawy prawne.
T-W-2Cel i przedmiot ochrony obszarów sieci NATURA 2000.
T-W-3Siedliska przyrodnicze i ich kryteria wyróżniania.
T-W-6Łąki, murawy, wrzosowiska i ziołorośla.
T-W-7Lasy.
T-W-8Kolokwium i zaliczenie przedmiotu.
Metody nauczaniaM-2Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za udział w dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wykształconą świadomość co do swojej roli w komunikowaniu się z klientem czy użytkownikiem danego terenu.
3,5
4,0
4,5
5,0