Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Budowa systemów zieleni miast:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Budowa systemów zieleni miast
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi koncepcjami systemowego wprowadzania zieleni do miast.
C-2Zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do strategii planistycznych miast.
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą możliwości i środków planistycznych dla budowy zielonych planów miast w celu poprawy jakości życia w mieście.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Geneza powstania systemów zieleni. Zielone pierścienie i ich ewolucja. Koncepcja Miasta-ogrodu.4
T-W-2Pojęcie systemu zieleni w strukturze przestrzennej miasta, rodzaje, funkcje i elementy zieleni miejskiej. Przyrodnicze, urbanistyczne i prawne uwarunkowania budowy systemów zieleni. Srodki planistyczne.6
T-W-3Miejskie strategie zrównoważonego rozwoju. Nowe formy zieleni w miastach. Współczesne przykłady rozwiązań systemowego wprowadzania zieleni do miast.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej litereatury8
A-W-3Przygotowanie opracowania o systemie zieleni miasta.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metoda przypadków, prezentacja
M-3wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocenie podlega pisemna praca zaliczeniowa.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.1_W01
Posiada wiedzę dotyczącą wybranych historycznych i aktualnych koncepcji kształtowania systemów zieleni w mieście oraz ich uwarunkowaniach i celach w kontekście zrównoważonego rozwoju.
AK_2A_W08A2_W09, A2_W10, T2A_W03, T2A_W05, T2A_W08InzA2_W03C-2, C-3, C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.1_U01
Student rozpoznaje i analizuje problematykę kształtowania systemów zieleni w mieście w wymiarze urbanistycznym.
AK_2A_U13A2_U17, T2A_U15InzA2_U05C-2, C-3T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O04.1_K01
Student ma świadomość uwarunkowań i znaczenia systemów zieleni miasta dla równoważenia środowiska miejskiego.
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-2, C-3T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.1_W01
Posiada wiedzę dotyczącą wybranych historycznych i aktualnych koncepcji kształtowania systemów zieleni w mieście oraz ich uwarunkowaniach i celach w kontekście zrównoważonego rozwoju.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie historycznych i współczesnych koncepcji kształtowania systaemów zieleni w mieście.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie historycznych i współczesnych koncepcji kształtowania systaemów zieleni w mieście.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie historycznych i współczesnych koncepcji kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz w podsawowym stopniu odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego.
4,0Student rozpoznaje i charakteryzuje historyczne i współczesne koncepcje kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego, podaje przykłady.
4,5Student rozpoznaje i w pełni charakteryzuje historyczne i współczesne koncepcje kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego, opisuje przykłady.
5,0Student rozpoznaje i w pełni charakteryzuje historyczne i współczesne koncepcje kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego, w pełni opisuje przykłady.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.1_U01
Student rozpoznaje i analizuje problematykę kształtowania systemów zieleni w mieście w wymiarze urbanistycznym.
2,0Student niepotrafi zidentyfikować problematyki urbanistycznej kształtowania systemów zieleni w mieście.
3,0Student identyfikuje i częściowo analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście.
3,5Student identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście.
4,0Student dobrze identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście odnosząc do uwrunkowań i celów zrównoważonego rozwoju.
4,5Student bardzo dobrze identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście odnosząc do uwrunkowań i celów zrównoważonego rozwoju.
5,0Student bardzo dobrze identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście odnosząc do uwrunkowań i celów zrównoważonego rozwoju, wskazując pożądane kierunki działań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O04.1_K01
Student ma świadomość uwarunkowań i znaczenia systemów zieleni miasta dla równoważenia środowiska miejskiego.
2,0Student nie ma świadomości uwarunkowań i znaczenia kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego procesu.
3,0Student ma podstawową świadomość uwarunkowań i znaczenia kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego procesu.
3,5Student ma dużą świadomość uwarunkowań i znaczenia kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego procesu.
4,0Student ma pełną świadomość uwarunkowań i znaczenia procesu kształtowania systemów zieleni miejskiej, dla równoważenia środowiska miejskiego, potrafi je ocenić.
4,5Student ma pełną świadomość uwarunkowań i znaczenia procesu kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego, potrafi je ocenić wykazując otwartość i kreatywność w formułowaniu strategii działań.
5,0Student ma pełną świadomość uwarunkowań i znaczenia procesu kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego, potrafi je ocenić wykazując otwartość i kreatywność w formułowaniu strategii działań. Swobodnie dyskutuje na ten temat.

Literatura podstawowa

  1. Richling A. Solon J., Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011, 5
  2. Szulczewska B. Kaftan J., Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta., IGPiK, Warszawa, 1996
  3. Lis A., Efektywność systemu zieleni rekreacyjnej w mieście w ujęciu psychologii środowiska., Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2003
  4. Drapella-Hermansdorfer A., (red.), Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. Wrocławskie Zielone Wyspy., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław., 2003

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza powstania systemów zieleni. Zielone pierścienie i ich ewolucja. Koncepcja Miasta-ogrodu.4
T-W-2Pojęcie systemu zieleni w strukturze przestrzennej miasta, rodzaje, funkcje i elementy zieleni miejskiej. Przyrodnicze, urbanistyczne i prawne uwarunkowania budowy systemów zieleni. Srodki planistyczne.6
T-W-3Miejskie strategie zrównoważonego rozwoju. Nowe formy zieleni w miastach. Współczesne przykłady rozwiązań systemowego wprowadzania zieleni do miast.5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej litereatury8
A-W-3Przygotowanie opracowania o systemie zieleni miasta.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.1_W01Posiada wiedzę dotyczącą wybranych historycznych i aktualnych koncepcji kształtowania systemów zieleni w mieście oraz ich uwarunkowaniach i celach w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W08posiada poszerzoną wiedzę o dawnych i współczesnych tendencjach i konwencjach stylowych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, rozumie ich uwarunkowania kulturowe i filozoficzne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W09dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający studiowanemu kierunkowi studiów i specjalności
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do strategii planistycznych miast.
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą możliwości i środków planistycznych dla budowy zielonych planów miast w celu poprawy jakości życia w mieście.
C-1Zapoznanie studentów z historycznymi i współczesnymi koncepcjami systemowego wprowadzania zieleni do miast.
Treści programoweT-W-3Miejskie strategie zrównoważonego rozwoju. Nowe formy zieleni w miastach. Współczesne przykłady rozwiązań systemowego wprowadzania zieleni do miast.
T-W-1Geneza powstania systemów zieleni. Zielone pierścienie i ich ewolucja. Koncepcja Miasta-ogrodu.
T-W-2Pojęcie systemu zieleni w strukturze przestrzennej miasta, rodzaje, funkcje i elementy zieleni miejskiej. Przyrodnicze, urbanistyczne i prawne uwarunkowania budowy systemów zieleni. Srodki planistyczne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda przypadków, prezentacja
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega pisemna praca zaliczeniowa.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie historycznych i współczesnych koncepcji kształtowania systaemów zieleni w mieście.
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie historycznych i współczesnych koncepcji kształtowania systaemów zieleni w mieście.
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie historycznych i współczesnych koncepcji kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz w podsawowym stopniu odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego.
4,0Student rozpoznaje i charakteryzuje historyczne i współczesne koncepcje kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego, podaje przykłady.
4,5Student rozpoznaje i w pełni charakteryzuje historyczne i współczesne koncepcje kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego, opisuje przykłady.
5,0Student rozpoznaje i w pełni charakteryzuje historyczne i współczesne koncepcje kształtowania systaemów zieleni w mieście oraz odnosi je do zadań równoważenia środowiska miejskiego, w pełni opisuje przykłady.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.1_U01Student rozpoznaje i analizuje problematykę kształtowania systemów zieleni w mieście w wymiarze urbanistycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U13ocenia na poziomie rozszerzonym wartość kulturową krajobrazu i jego składowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U17posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do strategii planistycznych miast.
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą możliwości i środków planistycznych dla budowy zielonych planów miast w celu poprawy jakości życia w mieście.
Treści programoweT-W-3Miejskie strategie zrównoważonego rozwoju. Nowe formy zieleni w miastach. Współczesne przykłady rozwiązań systemowego wprowadzania zieleni do miast.
T-W-1Geneza powstania systemów zieleni. Zielone pierścienie i ich ewolucja. Koncepcja Miasta-ogrodu.
T-W-2Pojęcie systemu zieleni w strukturze przestrzennej miasta, rodzaje, funkcje i elementy zieleni miejskiej. Przyrodnicze, urbanistyczne i prawne uwarunkowania budowy systemów zieleni. Srodki planistyczne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda przypadków, prezentacja
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega pisemna praca zaliczeniowa.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student niepotrafi zidentyfikować problematyki urbanistycznej kształtowania systemów zieleni w mieście.
3,0Student identyfikuje i częściowo analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście.
3,5Student identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście.
4,0Student dobrze identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście odnosząc do uwrunkowań i celów zrównoważonego rozwoju.
4,5Student bardzo dobrze identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście odnosząc do uwrunkowań i celów zrównoważonego rozwoju.
5,0Student bardzo dobrze identyfikuje i analizuje problematykę urbanistyczną kształtowania systemów zieleni w mieście odnosząc do uwrunkowań i celów zrównoważonego rozwoju, wskazując pożądane kierunki działań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O04.1_K01Student ma świadomość uwarunkowań i znaczenia systemów zieleni miasta dla równoważenia środowiska miejskiego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z problematyką zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do strategii planistycznych miast.
C-3Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą możliwości i środków planistycznych dla budowy zielonych planów miast w celu poprawy jakości życia w mieście.
Treści programoweT-W-3Miejskie strategie zrównoważonego rozwoju. Nowe formy zieleni w miastach. Współczesne przykłady rozwiązań systemowego wprowadzania zieleni do miast.
T-W-2Pojęcie systemu zieleni w strukturze przestrzennej miasta, rodzaje, funkcje i elementy zieleni miejskiej. Przyrodnicze, urbanistyczne i prawne uwarunkowania budowy systemów zieleni. Srodki planistyczne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda przypadków, prezentacja
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocenie podlega pisemna praca zaliczeniowa.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości uwarunkowań i znaczenia kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego procesu.
3,0Student ma podstawową świadomość uwarunkowań i znaczenia kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego procesu.
3,5Student ma dużą świadomość uwarunkowań i znaczenia kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego procesu.
4,0Student ma pełną świadomość uwarunkowań i znaczenia procesu kształtowania systemów zieleni miejskiej, dla równoważenia środowiska miejskiego, potrafi je ocenić.
4,5Student ma pełną świadomość uwarunkowań i znaczenia procesu kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego, potrafi je ocenić wykazując otwartość i kreatywność w formułowaniu strategii działań.
5,0Student ma pełną świadomość uwarunkowań i znaczenia procesu kształtowania systemów zieleni miejskiej dla równoważenia środowiska miejskiego, potrafi je ocenić wykazując otwartość i kreatywność w formułowaniu strategii działań. Swobodnie dyskutuje na ten temat.