Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Nowe rośliny ozdobne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nowe rośliny ozdobne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowego asorymentu roślin ozdobnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu zastosowania i pielęgnacji roślin mało znanych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).5
T-W-2Przybliżenie wymagań oraz metod pielęgnacji nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.5
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-3analiza dostępnej literatury5
A-W-4konsultacje5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.2_W01
Charakteryzuje nowe gatunki roślin oraz ich wymagania
AK_2A_W05, AK_2A_W06R2A_W05, R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05InzA2_W05C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.2_U01
Dobiera odpowiednie gatunki roślin ozdobnych i metody ich pielęgnacji
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-1, C-2T-W-3, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.2_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.2_W01
Charakteryzuje nowe gatunki roślin oraz ich wymagania
2,0nie zna nowych gatunków roślin ozdobnych oraz ich wymagań
3,0potrafi wymienić podstawowe gatunki roślin ozdobnych określane jako nowe lub mało znane oraz potrafi scharakteryzować ich wymagania
3,5potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roślin ozdobnych określanych jako nowe lub mało znane, potrafi scharakteryzować ich wymagania
4,0potrafi wymienić nowe lub mało znane gatunki i odmiany roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań
4,5potrafi wymienić i rozpoznać poznane nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
5,0potrafi wymienić, rozpoznać i opisać nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.2_U01
Dobiera odpowiednie gatunki roślin ozdobnych i metody ich pielęgnacji
2,0nie potrafi dobrać nowych gatunków roślin ozdobnych na tereny zieleni
3,0potrafi dobrać podstawowe z poznanych nowych gatunkow roślin ozdobnych na tereny zieleni
3,5potrafi dobrać podstawowe z poznanych gatunków i odmian nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni
4,0potrafi dobrać odpowiednie gatunki nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni
4,5potrafi dobrać odpowiednie gatunki nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni, ozdobnych, opisuje je, uzasadnia swój wybór
5,0potrafi dobrać odpowiednie gatunki nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni, opisuje je, proponuje alternatywne rozwiązania, uzasadnia swój wybór

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.2_K01
Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin ozdobnych
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin ozdobnych oraz o nich dyskutować
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin oraz o nich dyskutować, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy, znajduje alternatywne rozwiązania, potrafi o nich dyskutować

Literatura podstawowa

  1. Owoce Warzywa Kwiaty, Hortpress, Warszawa, czasopismo
  2. Hasło ogrodnicze, Plantpress, Kraków, czasopismo

Literatura dodatkowa

  1. Szkółkarstwo, Plantpress, Kraków, czasopismo
  2. Zieleń miejska, ABRYS, Poznań, czasopismo
  3. Przegląd Komunalny, ABRYS, Poznań, czasopismo

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).5
T-W-2Przybliżenie wymagań oraz metod pielęgnacji nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.5
T-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-3analiza dostępnej literatury5
A-W-4konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.2_W01Charakteryzuje nowe gatunki roślin oraz ich wymagania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
AK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
Treści programoweT-W-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).
T-W-2Przybliżenie wymagań oraz metod pielęgnacji nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna nowych gatunków roślin ozdobnych oraz ich wymagań
3,0potrafi wymienić podstawowe gatunki roślin ozdobnych określane jako nowe lub mało znane oraz potrafi scharakteryzować ich wymagania
3,5potrafi wymienić podstawowe gatunki i odmiany roślin ozdobnych określanych jako nowe lub mało znane, potrafi scharakteryzować ich wymagania
4,0potrafi wymienić nowe lub mało znane gatunki i odmiany roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań
4,5potrafi wymienić i rozpoznać poznane nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
5,0potrafi wymienić, rozpoznać i opisać nowe gatunki roślin ozdobnych, charakteryzuje je pod kątem wymagań, zna ich zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.2_U01Dobiera odpowiednie gatunki roślin ozdobnych i metody ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu zastosowania i pielęgnacji roślin mało znanych.
Treści programoweT-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.
T-W-2Przybliżenie wymagań oraz metod pielęgnacji nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi dobrać nowych gatunków roślin ozdobnych na tereny zieleni
3,0potrafi dobrać podstawowe z poznanych nowych gatunkow roślin ozdobnych na tereny zieleni
3,5potrafi dobrać podstawowe z poznanych gatunków i odmian nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni
4,0potrafi dobrać odpowiednie gatunki nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni
4,5potrafi dobrać odpowiednie gatunki nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni, ozdobnych, opisuje je, uzasadnia swój wybór
5,0potrafi dobrać odpowiednie gatunki nowych roślin ozdobnych na tereny zieleni, opisuje je, proponuje alternatywne rozwiązania, uzasadnia swój wybór
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.2_K01Ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy na temat możliwości zastosowania roślin ozdobnych, poszerzenie znajomości asortymentu roślin produkowanych i uprawianych w Polsce i Europie
C-2Ukształtowanie umiejętności z zakresu zastosowania i pielęgnacji roślin mało znanych.
Treści programoweT-W-3Możliwości zastosowania nowych roślin ozdobnych do dekoracji wnętrz i terenów zieleni.
T-W-1Przybliżenie asortymentu nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych (rośliny sezonowe, wieloletnie i pojemnikowe, rośliny do dekoracji wnętrz i na kwiat cięty, rośliny egzotyczne).
T-W-2Przybliżenie wymagań oraz metod pielęgnacji nowych i mało znanych taksonów roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca kontrolna
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie ma świadomości ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
3,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych
3,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin ozdobnych
4,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin ozdobnych oraz o nich dyskutować
4,5ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin oraz o nich dyskutować, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy
5,0ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie ma świadomość ważności samodoskonalenia w zakresie nowości w asortymencie roślin ozdobnych, potrafi uwzględnić pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych roślin, jest kreatywny, chętny do poszerzania swoich umiejętności, poszukuje nowych źródeł wiedzy, znajduje alternatywne rozwiązania, potrafi o nich dyskutować