Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rośliny zielarskie w ogrodzie i krajobrazie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowe wiadomości z zakresu biologii, fizjologii roślin i biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z najważniejszymi gatunkami roślin leczniczych uprawianych w Polsce i pozyskiwanych ze stanowiska naturalnego.
C-2Zapoznanie studenta z zasadami budowy ogrodu roślin leczniczych wykorzystywanych jako ogrody dydaktyczne, botaniczne oraz dla pozyskiwania surowców stosowanych w fitoterapii, w zależności od ich właściwości leczniczych.
C-3Zapoznanie studenta z zasadami ochrony przyrody i środowiska naturalnego przy zbiorze ziół dzikorosnących.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Opis botaniczny, właściwości lecznicze roślin i surowców zielarskich wykorzystywanych w fitoterapii do leczenia różnych dolegliwości.4
T-W-2Zasady tworzenia ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych: stanowisko w uprawie, wymagania klimatyczne i glebowe, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne.2
T-W-3Zbiór, suszenie i przechowywanie surowców leczniczych, postaci leku ziołowego.2
T-W-4Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk natyralnych, zasady zbioru racjonalnego, terminy zbioru.2
T-W-5Wybrane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich znaczenie w fitoterapii. Adaptacja roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych do warunków uprawy.3
T-W-6Metody oceny jakości surowców i przetworów zielarskich.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Konsultacje dotyczące tematyki wykładów.5
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.3
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia.7
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe - wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, ocena jakości surowców.
M-3Metody praktyczne - rozpoznawanie roślin leczniczych (kolekcja roślin, zielniki), identyfikacja surowców.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian - identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin leczniczych.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać biologię i rozpoznawać podstawowe rośliny lecznicze mające znaczenie w fitoterapii, rodzaje surowców i podstawowe związki biologicznie czynne w nich zawarte.
AK_2A_W05R2A_W05, R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05InzA2_W05C-1T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
AK_2A_O03.1_W02
Student zna zasady ochrony przyrody i nadzoru prawnego w związku z pozyskiwaniem ziół ze stanowisk naturalnych. Zna najważniejsze gatunki roślin leczniczych dzikorosnących i ich zastosowanie w fitoterapii.
AK_2A_W06R2A_W05C-3T-W-5, T-W-4M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.1_U01
Student posiada zdolność stosowania zdobytej wiedzy w tworzeniu ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych z uwzględnieniem stanowiska ich uprawy, wymagań klimatycznych i glebowych, nawożenia, specyficznych zabiegów pielęgnacyjnych. potrafi określić zasady zbioru, suszenia i przechowywania surowców i przetworów zielarskich.
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-2T-W-3, T-W-2M-1, M-2S-2
AK_2A_O03.1_U02
Student potrafi określić rodzaj surowca konkretnej rośliny leczniczej, wskazuje podstawowe związki biologicznie czynne w nim zawarte i powiązuje je z praktycznym zastosowaniem w fitoterapii.
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-1T-W-5, T-W-6, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O03.1_K01
Student rozumie znaczenie roślin leczniczych w życiu człoweika, potrzebę uczenia się i dokształcania w tym zakresie.
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać biologię i rozpoznawać podstawowe rośliny lecznicze mające znaczenie w fitoterapii, rodzaje surowców i podstawowe związki biologicznie czynne w nich zawarte.
2,0Student nie pzryswoił sobie wymaganej wiedzy w sposób zadowalający.
3,0Student zadowalajaco opanował tematyke przedmiotu.Potrafi powiazac niektóre z omawianych roslin z ich zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student potrafi powiązać podstawowe omawiane rosliny lecznicze z ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,0Student zna zastosowanie w fitoterapii wiekszosci omawianych gatunków roslin leczniczych.
4,5Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych.
5,0Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych, wysuwa własne spostrzezenia i wnioski.
AK_2A_O03.1_W02
Student zna zasady ochrony przyrody i nadzoru prawnego w związku z pozyskiwaniem ziół ze stanowisk naturalnych. Zna najważniejsze gatunki roślin leczniczych dzikorosnących i ich zastosowanie w fitoterapii.
2,0Student nie opanował tematyki wykładu w sposób zadaowalajacy.
3,0Student zadowalajaco opanował tematyke przedmiotu.
3,5Student jest zainteresowany tematyka, zna podstawowe zasady zbioru roslin ze stanowisk naturalnych. Zna wybrane rośliny lecznicze zbierane ze stanowisk naturalnych i ich zastosowanie w fitoterapii.
4,0Student zna dobrze zasady zbioru ze stanowisk naturalnych.Zna dobrze omawiane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich zastosowanie w fitoterapii.
4,5Student zna dobrze zasady zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, potrafi powiazac je z prawnymi aspektami ochrony przyrody.Zna omawiane rośliny lecznicze zbierane ze stanowisk naturalnych i i wskazuje ich zastosowanie w fitoterapii.
5,0Student ma pogłebiona, w oparciu o literature fachowa, wiedze na temat prawnych aspektów ochrony przyrody. Analizuje problem i wyciaga wnioski. Jest bardzo dobrze zorientowany odnośnie znaczenia dzikorosnących roślin leczniczych w fitoterapii. Jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.1_U01
Student posiada zdolność stosowania zdobytej wiedzy w tworzeniu ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych z uwzględnieniem stanowiska ich uprawy, wymagań klimatycznych i glebowych, nawożenia, specyficznych zabiegów pielęgnacyjnych. potrafi określić zasady zbioru, suszenia i przechowywania surowców i przetworów zielarskich.
2,0Student nie opanował w sposób zadowalajacy tematyki.
3,0Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu wybranych dolegliwości.
3,5Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu różnych dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i praechowywania.
4,0Student wykonuje dobry projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu wielu dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i przechowywania.
4,5Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu różnych dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i przechowywania.
5,0Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu różnorodnych dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i praechowywania. Jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.
AK_2A_O03.1_U02
Student potrafi określić rodzaj surowca konkretnej rośliny leczniczej, wskazuje podstawowe związki biologicznie czynne w nim zawarte i powiązuje je z praktycznym zastosowaniem w fitoterapii.
2,0Student nie opanował w sposób zadowalajacy tematyki.
3,0Student potrafi powiazac niektóre z omawianych roslin z ich zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student potrafi powiazac podstawowe omawiane rosliny lecznicze z ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,0Student zna zastosowanie w fitoterapii wiekszosci omawianych gatunków roslin leczniczych.
4,5Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych.
5,0Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych, wysuwa własne spostrzezenia i wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O03.1_K01
Student rozumie znaczenie roślin leczniczych w życiu człoweika, potrzebę uczenia się i dokształcania w tym zakresie.
2,0Student nie jest zainteresowany tematyka przedmiotu.
3,0Student nie włacza sie do dyskusji dydaktycznej, uczestniczy biernie w zajeciach.
3,5Student sporadycznie włacza sie do dyskucji w czasie zajec.
4,0Student jest zainteresowany tematyka przedmiotu, włacza sie do dyskusji dydaktycznej
4,5Czesto włacza sie do dyskusji w czasie zajec, jest zainteresowany tematyka przedmiotu.
5,0Bardzo aktywny w czasie zajec, pogłebia wiedze sledzac literature fachowa przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Kołodziej B., Uprawa ziół., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2010
  2. Rumińska A., Ożarowski A., Leksykon roślin leczniczych., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J., Fitoterapia i leki roślinne., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Opis botaniczny, właściwości lecznicze roślin i surowców zielarskich wykorzystywanych w fitoterapii do leczenia różnych dolegliwości.4
T-W-2Zasady tworzenia ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych: stanowisko w uprawie, wymagania klimatyczne i glebowe, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne.2
T-W-3Zbiór, suszenie i przechowywanie surowców leczniczych, postaci leku ziołowego.2
T-W-4Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk natyralnych, zasady zbioru racjonalnego, terminy zbioru.2
T-W-5Wybrane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich znaczenie w fitoterapii. Adaptacja roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych do warunków uprawy.3
T-W-6Metody oceny jakości surowców i przetworów zielarskich.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Konsultacje dotyczące tematyki wykładów.5
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.3
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu i zaliczenia.7
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać biologię i rozpoznawać podstawowe rośliny lecznicze mające znaczenie w fitoterapii, rodzaje surowców i podstawowe związki biologicznie czynne w nich zawarte.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z najważniejszymi gatunkami roślin leczniczych uprawianych w Polsce i pozyskiwanych ze stanowiska naturalnego.
Treści programoweT-W-1Opis botaniczny, właściwości lecznicze roślin i surowców zielarskich wykorzystywanych w fitoterapii do leczenia różnych dolegliwości.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, ocena jakości surowców.
M-3Metody praktyczne - rozpoznawanie roślin leczniczych (kolekcja roślin, zielniki), identyfikacja surowców.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian - identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin leczniczych.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie pzryswoił sobie wymaganej wiedzy w sposób zadowalający.
3,0Student zadowalajaco opanował tematyke przedmiotu.Potrafi powiazac niektóre z omawianych roslin z ich zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student potrafi powiązać podstawowe omawiane rosliny lecznicze z ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,0Student zna zastosowanie w fitoterapii wiekszosci omawianych gatunków roslin leczniczych.
4,5Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych.
5,0Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych, wysuwa własne spostrzezenia i wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.1_W02Student zna zasady ochrony przyrody i nadzoru prawnego w związku z pozyskiwaniem ziół ze stanowisk naturalnych. Zna najważniejsze gatunki roślin leczniczych dzikorosnących i ich zastosowanie w fitoterapii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z zasadami ochrony przyrody i środowiska naturalnego przy zbiorze ziół dzikorosnących.
Treści programoweT-W-5Wybrane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich znaczenie w fitoterapii. Adaptacja roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych do warunków uprawy.
T-W-4Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk natyralnych, zasady zbioru racjonalnego, terminy zbioru.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, ocena jakości surowców.
M-3Metody praktyczne - rozpoznawanie roślin leczniczych (kolekcja roślin, zielniki), identyfikacja surowców.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował tematyki wykładu w sposób zadaowalajacy.
3,0Student zadowalajaco opanował tematyke przedmiotu.
3,5Student jest zainteresowany tematyka, zna podstawowe zasady zbioru roslin ze stanowisk naturalnych. Zna wybrane rośliny lecznicze zbierane ze stanowisk naturalnych i ich zastosowanie w fitoterapii.
4,0Student zna dobrze zasady zbioru ze stanowisk naturalnych.Zna dobrze omawiane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich zastosowanie w fitoterapii.
4,5Student zna dobrze zasady zbioru ziół ze stanowisk naturalnych, potrafi powiazac je z prawnymi aspektami ochrony przyrody.Zna omawiane rośliny lecznicze zbierane ze stanowisk naturalnych i i wskazuje ich zastosowanie w fitoterapii.
5,0Student ma pogłebiona, w oparciu o literature fachowa, wiedze na temat prawnych aspektów ochrony przyrody. Analizuje problem i wyciaga wnioski. Jest bardzo dobrze zorientowany odnośnie znaczenia dzikorosnących roślin leczniczych w fitoterapii. Jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.1_U01Student posiada zdolność stosowania zdobytej wiedzy w tworzeniu ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych z uwzględnieniem stanowiska ich uprawy, wymagań klimatycznych i glebowych, nawożenia, specyficznych zabiegów pielęgnacyjnych. potrafi określić zasady zbioru, suszenia i przechowywania surowców i przetworów zielarskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zasadami budowy ogrodu roślin leczniczych wykorzystywanych jako ogrody dydaktyczne, botaniczne oraz dla pozyskiwania surowców stosowanych w fitoterapii, w zależności od ich właściwości leczniczych.
Treści programoweT-W-3Zbiór, suszenie i przechowywanie surowców leczniczych, postaci leku ziołowego.
T-W-2Zasady tworzenia ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych: stanowisko w uprawie, wymagania klimatyczne i glebowe, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, ocena jakości surowców.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował w sposób zadowalajacy tematyki.
3,0Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu wybranych dolegliwości.
3,5Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu różnych dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i praechowywania.
4,0Student wykonuje dobry projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu wielu dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i przechowywania.
4,5Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu różnych dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i przechowywania.
5,0Student wykonuje projekt ogrodu dydaktycznego ziół leczniczych wykorzystywanych w leczeniu różnorodnych dolegliwości. Zna warunki uprawy tych roślin, zasady zbioru suszenia i praechowywania. Jest żywo zainteresowany tematyką przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.1_U02Student potrafi określić rodzaj surowca konkretnej rośliny leczniczej, wskazuje podstawowe związki biologicznie czynne w nim zawarte i powiązuje je z praktycznym zastosowaniem w fitoterapii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z najważniejszymi gatunkami roślin leczniczych uprawianych w Polsce i pozyskiwanych ze stanowiska naturalnego.
Treści programoweT-W-5Wybrane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich znaczenie w fitoterapii. Adaptacja roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych do warunków uprawy.
T-W-6Metody oceny jakości surowców i przetworów zielarskich.
T-W-1Opis botaniczny, właściwości lecznicze roślin i surowców zielarskich wykorzystywanych w fitoterapii do leczenia różnych dolegliwości.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, ocena jakości surowców.
M-3Metody praktyczne - rozpoznawanie roślin leczniczych (kolekcja roślin, zielniki), identyfikacja surowców.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian - identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin leczniczych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował w sposób zadowalajacy tematyki.
3,0Student potrafi powiazac niektóre z omawianych roslin z ich zastosowaniem w fitoterapii.
3,5Student potrafi powiazac podstawowe omawiane rosliny lecznicze z ich zastosowaniem w fitoterapii.
4,0Student zna zastosowanie w fitoterapii wiekszosci omawianych gatunków roslin leczniczych.
4,5Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych.
5,0Student zna zastosowanie w fitoterapii omawianych roslin leczniczych, wysuwa własne spostrzezenia i wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O03.1_K01Student rozumie znaczenie roślin leczniczych w życiu człoweika, potrzebę uczenia się i dokształcania w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studenta z zasadami ochrony przyrody i środowiska naturalnego przy zbiorze ziół dzikorosnących.
C-1Zapoznanie studenta z najważniejszymi gatunkami roślin leczniczych uprawianych w Polsce i pozyskiwanych ze stanowiska naturalnego.
C-2Zapoznanie studenta z zasadami budowy ogrodu roślin leczniczych wykorzystywanych jako ogrody dydaktyczne, botaniczne oraz dla pozyskiwania surowców stosowanych w fitoterapii, w zależności od ich właściwości leczniczych.
Treści programoweT-W-3Zbiór, suszenie i przechowywanie surowców leczniczych, postaci leku ziołowego.
T-W-5Wybrane rośliny lecznicze dzikorosnące i ich znaczenie w fitoterapii. Adaptacja roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych do warunków uprawy.
T-W-6Metody oceny jakości surowców i przetworów zielarskich.
T-W-1Opis botaniczny, właściwości lecznicze roślin i surowców zielarskich wykorzystywanych w fitoterapii do leczenia różnych dolegliwości.
T-W-2Zasady tworzenia ogrodu dydaktycznego roślin leczniczych: stanowisko w uprawie, wymagania klimatyczne i glebowe, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne.
T-W-4Zasady ochrony przyrody i nadzór prawny odnośnie zbioru ziół ze stanowisk natyralnych, zasady zbioru racjonalnego, terminy zbioru.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe - wykład informacyjny i problemowy.
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna, ocena jakości surowców.
M-3Metody praktyczne - rozpoznawanie roślin leczniczych (kolekcja roślin, zielniki), identyfikacja surowców.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian - identyfikacja surowców, rozpoznawanie roślin leczniczych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zainteresowany tematyka przedmiotu.
3,0Student nie włacza sie do dyskusji dydaktycznej, uczestniczy biernie w zajeciach.
3,5Student sporadycznie włacza sie do dyskucji w czasie zajec.
4,0Student jest zainteresowany tematyka przedmiotu, włacza sie do dyskusji dydaktycznej
4,5Czesto włacza sie do dyskusji w czasie zajec, jest zainteresowany tematyka przedmiotu.
5,0Bardzo aktywny w czasie zajec, pogłebia wiedze sledzac literature fachowa przedmiotu.