Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Drzewa i krzewy dla różnych stanowisk:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Drzewa i krzewy dla różnych stanowisk
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie wymagań stanowiskowych drzew i krzewów
C-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów dla różnych stanowisk

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Drzewa i krzewy dla różnych stref klimatycznych Polski; strefy mrozoodporności roślin drzewiastych w Europie Środkowej; rośliny wskaźnikowe2
T-W-2Drzewa i krzewy na gleby wilgotne, podmokłe, okresowo zalewane3
T-W-3Drzewa i krzewy na gleby piaszczyste, suche i ubogie w składniki pokarmowe3
T-W-4Drzewa i krzewy na gleby słabo kwaśne i kwaśne2
T-W-5Drzewa i krzewy na gleby ze znaczną zawartością wapnia2
T-W-6Drzewa i krzewy znoszące zasolenie2
T-W-7Drzewa i krzewy cieniolubne lub cienioznośne2
T-W-8Drzewa i krzewy światłolubne3
T-W-9Drzewa i krzewy wykazujące odporność na zanieczyszczenia gleby i powietrza2
T-W-10Gatunki pionierskie roślin drzewiastych2
T-W-11Drzewa i krzewy na gleby silnie zdegradowane, wykazujące funkcje fitoremediacyjne i rekultywacyjne2
T-W-12Drzewa i krzewy o szerokiej skali ekologicznej, łatwo dostosowujące się do różnych siedlisk2
T-W-13Drzewa i krzewy wykorzystywane w biotechnice (budowle biotechniczne na różnych rodzajach siedlisk)2
T-W-14Zaliczenie pisemne wykładów1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów24
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów6
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O02.2_W01
Rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na różne stanowiska
AK_2A_W06R2A_W05C-1T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-11, T-W-2, T-W-3, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O02.2_U01
opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-2T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-11, T-W-2, T-W-3, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O02.2_K01
ma świadomość ważności właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
AK_2A_K03R2A_K05, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-2, C-1T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-11, T-W-2, T-W-3, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2
AK_2A_O02.2_K02
potrafi prawidłowo określać uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
AK_2A_K08A2_K06, R2A_K04, T2A_K05InzA2_K01C-2, C-1T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-11, T-W-2, T-W-3, T-W-8M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O02.2_W01
Rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na różne stanowiska
2,0student nie rozróżnia i nie wskazuje prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów na różne stanowiska
3,0student rozróżnia i wskazuje podstawowe prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na niektóre stanowiska
3,5student rozróżnia i wskazuje większość prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów dla większości stanowisk, podając niektóre przykłady roślin
4,0student sprawnie rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich stanowisk, podając większość przykładów roślin
4,5student sprawnie rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich stanowisk, podając wszystkie przykłady roślin
5,0student biegle rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich stanowisk, podając wszystkie przykłady roślin, w tym przykłady własne nie objęte programem

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O02.2_U01
opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
2,0student nie posiadł umiejętności prawidłowego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk
3,0student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów dla wybranych stanowisk
3,5student opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
4,0student sprawnie opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
4,5student sprawnie opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk, rozszerzając go o własne przykłady roślin
5,0student biegle opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk, rozszerzając go o własne przykłady roślin i podając inne cechy wskazanych roślin

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O02.2_K01
ma świadomość ważności właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
2,0student nie ma świadomości właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
3,0student ma podstawową świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
3,5student ma dobrą świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
4,0student ma dobrą świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego i potrafi wskazać przykłady takich działań
4,5student ma bardzo dobrą świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego i potrafi wskazać liczne przykłady takich działań
5,0student ma wybitną świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego i potrafi wskazać liczne przykłady takich działań
AK_2A_O02.2_K02
potrafi prawidłowo określać uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
2,0student nie potrafi prawidłowo określać uwarunkowań opracowywanego terenu i nie stosuje właściwego doboru drzew i krzewów
3,0student prawidłowo określa niektóre uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podtsawie stosuje podstawowy właściwy dobór drzew i krzewów
3,5student prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy dobór drzew i krzewów
4,0student prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy pełny dobór drzew i krzewów
4,5student sprawnie, prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy pełny dobór drzew i krzewów
5,0student biegle, prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy pełny dobór drzew i krzewów, podając własne przykłady roślin

Literatura podstawowa

  1. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2011, 4, i wcześniejsze wydania
  2. Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005, 1
  3. Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991, 2

Literatura dodatkowa

  1. Coombes A.J., Drzewa, Wydaw. Wiedza i Życie, Warszawa, 2001, II
  2. Owen J., More D., Przewodnik Collinsa. Drzewa, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Drzewa i krzewy dla różnych stref klimatycznych Polski; strefy mrozoodporności roślin drzewiastych w Europie Środkowej; rośliny wskaźnikowe2
T-W-2Drzewa i krzewy na gleby wilgotne, podmokłe, okresowo zalewane3
T-W-3Drzewa i krzewy na gleby piaszczyste, suche i ubogie w składniki pokarmowe3
T-W-4Drzewa i krzewy na gleby słabo kwaśne i kwaśne2
T-W-5Drzewa i krzewy na gleby ze znaczną zawartością wapnia2
T-W-6Drzewa i krzewy znoszące zasolenie2
T-W-7Drzewa i krzewy cieniolubne lub cienioznośne2
T-W-8Drzewa i krzewy światłolubne3
T-W-9Drzewa i krzewy wykazujące odporność na zanieczyszczenia gleby i powietrza2
T-W-10Gatunki pionierskie roślin drzewiastych2
T-W-11Drzewa i krzewy na gleby silnie zdegradowane, wykazujące funkcje fitoremediacyjne i rekultywacyjne2
T-W-12Drzewa i krzewy o szerokiej skali ekologicznej, łatwo dostosowujące się do różnych siedlisk2
T-W-13Drzewa i krzewy wykorzystywane w biotechnice (budowle biotechniczne na różnych rodzajach siedlisk)2
T-W-14Zaliczenie pisemne wykładów1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów24
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.2_W01Rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na różne stanowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie wymagań stanowiskowych drzew i krzewów
Treści programoweT-W-1Drzewa i krzewy dla różnych stref klimatycznych Polski; strefy mrozoodporności roślin drzewiastych w Europie Środkowej; rośliny wskaźnikowe
T-W-4Drzewa i krzewy na gleby słabo kwaśne i kwaśne
T-W-5Drzewa i krzewy na gleby ze znaczną zawartością wapnia
T-W-6Drzewa i krzewy znoszące zasolenie
T-W-7Drzewa i krzewy cieniolubne lub cienioznośne
T-W-9Drzewa i krzewy wykazujące odporność na zanieczyszczenia gleby i powietrza
T-W-10Gatunki pionierskie roślin drzewiastych
T-W-12Drzewa i krzewy o szerokiej skali ekologicznej, łatwo dostosowujące się do różnych siedlisk
T-W-13Drzewa i krzewy wykorzystywane w biotechnice (budowle biotechniczne na różnych rodzajach siedlisk)
T-W-11Drzewa i krzewy na gleby silnie zdegradowane, wykazujące funkcje fitoremediacyjne i rekultywacyjne
T-W-2Drzewa i krzewy na gleby wilgotne, podmokłe, okresowo zalewane
T-W-3Drzewa i krzewy na gleby piaszczyste, suche i ubogie w składniki pokarmowe
T-W-8Drzewa i krzewy światłolubne
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozróżnia i nie wskazuje prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów na różne stanowiska
3,0student rozróżnia i wskazuje podstawowe prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na niektóre stanowiska
3,5student rozróżnia i wskazuje większość prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów dla większości stanowisk, podając niektóre przykłady roślin
4,0student sprawnie rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich stanowisk, podając większość przykładów roślin
4,5student sprawnie rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich stanowisk, podając wszystkie przykłady roślin
5,0student biegle rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich stanowisk, podając wszystkie przykłady roślin, w tym przykłady własne nie objęte programem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.2_U01opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów dla różnych stanowisk
Treści programoweT-W-1Drzewa i krzewy dla różnych stref klimatycznych Polski; strefy mrozoodporności roślin drzewiastych w Europie Środkowej; rośliny wskaźnikowe
T-W-4Drzewa i krzewy na gleby słabo kwaśne i kwaśne
T-W-5Drzewa i krzewy na gleby ze znaczną zawartością wapnia
T-W-6Drzewa i krzewy znoszące zasolenie
T-W-7Drzewa i krzewy cieniolubne lub cienioznośne
T-W-9Drzewa i krzewy wykazujące odporność na zanieczyszczenia gleby i powietrza
T-W-10Gatunki pionierskie roślin drzewiastych
T-W-12Drzewa i krzewy o szerokiej skali ekologicznej, łatwo dostosowujące się do różnych siedlisk
T-W-13Drzewa i krzewy wykorzystywane w biotechnice (budowle biotechniczne na różnych rodzajach siedlisk)
T-W-11Drzewa i krzewy na gleby silnie zdegradowane, wykazujące funkcje fitoremediacyjne i rekultywacyjne
T-W-2Drzewa i krzewy na gleby wilgotne, podmokłe, okresowo zalewane
T-W-3Drzewa i krzewy na gleby piaszczyste, suche i ubogie w składniki pokarmowe
T-W-8Drzewa i krzewy światłolubne
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiadł umiejętności prawidłowego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk
3,0student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów dla wybranych stanowisk
3,5student opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
4,0student sprawnie opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk
4,5student sprawnie opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk, rozszerzając go o własne przykłady roślin
5,0student biegle opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów dla różnych stanowisk, rozszerzając go o własne przykłady roślin i podając inne cechy wskazanych roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.2_K01ma świadomość ważności właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów dla różnych stanowisk
C-1Przedstawienie wymagań stanowiskowych drzew i krzewów
Treści programoweT-W-1Drzewa i krzewy dla różnych stref klimatycznych Polski; strefy mrozoodporności roślin drzewiastych w Europie Środkowej; rośliny wskaźnikowe
T-W-4Drzewa i krzewy na gleby słabo kwaśne i kwaśne
T-W-5Drzewa i krzewy na gleby ze znaczną zawartością wapnia
T-W-6Drzewa i krzewy znoszące zasolenie
T-W-7Drzewa i krzewy cieniolubne lub cienioznośne
T-W-9Drzewa i krzewy wykazujące odporność na zanieczyszczenia gleby i powietrza
T-W-10Gatunki pionierskie roślin drzewiastych
T-W-12Drzewa i krzewy o szerokiej skali ekologicznej, łatwo dostosowujące się do różnych siedlisk
T-W-13Drzewa i krzewy wykorzystywane w biotechnice (budowle biotechniczne na różnych rodzajach siedlisk)
T-W-11Drzewa i krzewy na gleby silnie zdegradowane, wykazujące funkcje fitoremediacyjne i rekultywacyjne
T-W-2Drzewa i krzewy na gleby wilgotne, podmokłe, okresowo zalewane
T-W-3Drzewa i krzewy na gleby piaszczyste, suche i ubogie w składniki pokarmowe
T-W-8Drzewa i krzewy światłolubne
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
3,0student ma podstawową świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
3,5student ma dobrą świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego
4,0student ma dobrą świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego i potrafi wskazać przykłady takich działań
4,5student ma bardzo dobrą świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego i potrafi wskazać liczne przykłady takich działań
5,0student ma wybitną świadomość właściwego doboru drzew i krzewów dla różnych stanowisk w kształtowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego i potrafi wskazać liczne przykłady takich działań
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.2_K02potrafi prawidłowo określać uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K08potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K06zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów dla różnych stanowisk
C-1Przedstawienie wymagań stanowiskowych drzew i krzewów
Treści programoweT-W-1Drzewa i krzewy dla różnych stref klimatycznych Polski; strefy mrozoodporności roślin drzewiastych w Europie Środkowej; rośliny wskaźnikowe
T-W-4Drzewa i krzewy na gleby słabo kwaśne i kwaśne
T-W-5Drzewa i krzewy na gleby ze znaczną zawartością wapnia
T-W-6Drzewa i krzewy znoszące zasolenie
T-W-7Drzewa i krzewy cieniolubne lub cienioznośne
T-W-9Drzewa i krzewy wykazujące odporność na zanieczyszczenia gleby i powietrza
T-W-10Gatunki pionierskie roślin drzewiastych
T-W-12Drzewa i krzewy o szerokiej skali ekologicznej, łatwo dostosowujące się do różnych siedlisk
T-W-13Drzewa i krzewy wykorzystywane w biotechnice (budowle biotechniczne na różnych rodzajach siedlisk)
T-W-11Drzewa i krzewy na gleby silnie zdegradowane, wykazujące funkcje fitoremediacyjne i rekultywacyjne
T-W-2Drzewa i krzewy na gleby wilgotne, podmokłe, okresowo zalewane
T-W-3Drzewa i krzewy na gleby piaszczyste, suche i ubogie w składniki pokarmowe
T-W-8Drzewa i krzewy światłolubne
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-1Wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi prawidłowo określać uwarunkowań opracowywanego terenu i nie stosuje właściwego doboru drzew i krzewów
3,0student prawidłowo określa niektóre uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podtsawie stosuje podstawowy właściwy dobór drzew i krzewów
3,5student prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy dobór drzew i krzewów
4,0student prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy pełny dobór drzew i krzewów
4,5student sprawnie, prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy pełny dobór drzew i krzewów
5,0student biegle, prawidłowo określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy pełny dobór drzew i krzewów, podając własne przykłady roślin