Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Dobór drzew i krzewów w terenach zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dobór drzew i krzewów w terenach zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie kryteriów doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
C-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów na różne tereny zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zastosowanie drzew i krzewów w warunkach miejskich; funkcje zieleni wysokiej w układzie miejskim; uwarunkowania wynikające z uprawy drzew i krzewów w mieście2
T-W-2Drzewa i krzewy do obsadzania wąskich ulic i placów w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian2
T-W-3Drzewa i krzewy do obsadzania szerokich ulic i tworzenia efektownych alei w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian2
T-W-4Drzewa i krzewy miejskich arterii komunikacyjnych (ronda, wysepki komunikacyjne, pasy zieleni) - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian2
T-W-5Dobór drzew i krzewów w zieleni osiedlowej - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-6Dobór drzew i krzewów przy obiektach oświatowych i służby zdrowia - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-7Wykorzystanie drzewiastych roślin okrywowych w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-8Wykorzystanie pnączy w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-9Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych, w tym do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym - funkcje, kryteria doboru oraz przegład gatunków i odmian2
T-W-10Dobór drzew i krzewów do obsadzania terenów wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-11Drzewa i krzewy ozdobne i użytkowe tradycyjnych ogrodów wiejskich - symbolika, zastosowanie, przegląd gatunków i odmian2
T-W-12Dobór drzew i krzewów w historycznych założeniach parkowych i ogrodowych, kolejnych stylów sztuki ogrodowej - przegląd gatunków i odmian2
T-W-13Drzewa i krzewy obiektów sakralnych i nekropolii - symbolika, przegląd gatunków i odmian2
T-W-14Dobór drzew i krzewów w pojemnikach (zieleń mobilna), ogrodach dachowych i ogrodach sensorycznych - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian3
T-W-15zaliczenie pisemne wykładów1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów24
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów6
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O02.1_W01
Rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
AK_2A_W06R2A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-14M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O02.1_U01
opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów na różne tereny zieleni
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_O02.1_K02
potrafi prawidłowo określać uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
AK_2A_K08A2_K06, R2A_K04, T2A_K05InzA2_K01C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-13, T-W-12, T-W-14M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O02.1_W01
Rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
2,0Student nie rozróżnia i nie wskazuje prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
3,0Student rozróżnia i wskazuje prawidłowe podstawowe kryteria doboru drzew i krzewów na niektóre tereny zieleni
3,5Student rozróżnia i wskazuje większość prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów dla większości sklasyfikowanych terenów zieleni
4,0Student rozróżnia i wskazuje wszystkie prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich sklasyfikowanych terenów zieleni, podając dla niektórych z nich przykłady roślin
4,5Student rozróżnia i wskazuje wszystkie prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich sklasyfikowanych terenów zieleni, podając dla większości z nich przykłady roślin
5,0Student biegle rozróżnia i wskazuje wszystkie prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich sklasyfikowanych terenów zieleni, podając dla nich przykłady roślin

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O02.1_U01
opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów na różne tereny zieleni
2,0Student nie potrafi opracować prawidłowego doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
3,0Student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów na niektóre tereny zieleni
3,5Student opracowuje niepełny (nieliczne braki) prawidłowy dobór drzew i krzewów dla większości sklasyfikowanych tereny zieleni
4,0Student opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów na wszystkie sklasyfikowane tereny zieleni
4,5Student sprawnie opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów na wszystkie sklasyfikowane tereny zieleni, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin
5,0Student biegle opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów na wszystkie sklasyfikowane tereny zieleni, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin i wykazując przy tym szerszą wiedzę nt. możliwości zastosowania roślin

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_O02.1_K02
potrafi prawidłowo określać uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
2,0Student nie potrafi prawidłowo określić uwarunkowań opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
3,0Student częściowo prawidłowo określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje podstawowy właściwy dobór drzew i krzewów
3,5Student w większości prawidłowo określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje niepełny (nieliczne braki) właściwy dobór drzew i krzewów
4,0Student prawidłowo i w pełni określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje wymagany właściwy dobór drzew i krzewów
4,5Student prawidłowo i w pełni określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje wymagany właściwy dobór drzew i krzewów, uwzględniając nowe rośliny
5,0Student biegle określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy dobór drzew i krzewów, uwzględniając nowe rośliny i wskazując ich zastosowanie

Literatura podstawowa

  1. Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991, 2
  2. Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005, 1
  3. Łukasiewicz A., Dobór drzew i krzewów dla zieleni miejskiej środkowo-zachodniej Polski, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań, 1995
  4. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2011, 4, i wcześniejsze wydania

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Katalog roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 2011
  2. Coombes A.J., Drzewa, Wydaw. Wiedza i Życie, Warszawa, 2001, II

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zastosowanie drzew i krzewów w warunkach miejskich; funkcje zieleni wysokiej w układzie miejskim; uwarunkowania wynikające z uprawy drzew i krzewów w mieście2
T-W-2Drzewa i krzewy do obsadzania wąskich ulic i placów w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian2
T-W-3Drzewa i krzewy do obsadzania szerokich ulic i tworzenia efektownych alei w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian2
T-W-4Drzewa i krzewy miejskich arterii komunikacyjnych (ronda, wysepki komunikacyjne, pasy zieleni) - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian2
T-W-5Dobór drzew i krzewów w zieleni osiedlowej - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-6Dobór drzew i krzewów przy obiektach oświatowych i służby zdrowia - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-7Wykorzystanie drzewiastych roślin okrywowych w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-8Wykorzystanie pnączy w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-9Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych, w tym do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym - funkcje, kryteria doboru oraz przegład gatunków i odmian2
T-W-10Dobór drzew i krzewów do obsadzania terenów wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian2
T-W-11Drzewa i krzewy ozdobne i użytkowe tradycyjnych ogrodów wiejskich - symbolika, zastosowanie, przegląd gatunków i odmian2
T-W-12Dobór drzew i krzewów w historycznych założeniach parkowych i ogrodowych, kolejnych stylów sztuki ogrodowej - przegląd gatunków i odmian2
T-W-13Drzewa i krzewy obiektów sakralnych i nekropolii - symbolika, przegląd gatunków i odmian2
T-W-14Dobór drzew i krzewów w pojemnikach (zieleń mobilna), ogrodach dachowych i ogrodach sensorycznych - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian3
T-W-15zaliczenie pisemne wykładów1
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie tematyki wykładów24
A-W-3przygotowanie do zaliczenia wykładów6
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.1_W01Rozróżnia i wskazuje prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie kryteriów doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
Treści programoweT-W-1Zastosowanie drzew i krzewów w warunkach miejskich; funkcje zieleni wysokiej w układzie miejskim; uwarunkowania wynikające z uprawy drzew i krzewów w mieście
T-W-2Drzewa i krzewy do obsadzania wąskich ulic i placów w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-3Drzewa i krzewy do obsadzania szerokich ulic i tworzenia efektownych alei w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-4Drzewa i krzewy miejskich arterii komunikacyjnych (ronda, wysepki komunikacyjne, pasy zieleni) - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-5Dobór drzew i krzewów w zieleni osiedlowej - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-6Dobór drzew i krzewów przy obiektach oświatowych i służby zdrowia - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-7Wykorzystanie drzewiastych roślin okrywowych w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-8Wykorzystanie pnączy w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-9Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych, w tym do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym - funkcje, kryteria doboru oraz przegład gatunków i odmian
T-W-10Dobór drzew i krzewów do obsadzania terenów wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-14Dobór drzew i krzewów w pojemnikach (zieleń mobilna), ogrodach dachowych i ogrodach sensorycznych - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
S-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozróżnia i nie wskazuje prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
3,0Student rozróżnia i wskazuje prawidłowe podstawowe kryteria doboru drzew i krzewów na niektóre tereny zieleni
3,5Student rozróżnia i wskazuje większość prawidłowych kryteriów doboru drzew i krzewów dla większości sklasyfikowanych terenów zieleni
4,0Student rozróżnia i wskazuje wszystkie prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich sklasyfikowanych terenów zieleni, podając dla niektórych z nich przykłady roślin
4,5Student rozróżnia i wskazuje wszystkie prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich sklasyfikowanych terenów zieleni, podając dla większości z nich przykłady roślin
5,0Student biegle rozróżnia i wskazuje wszystkie prawidłowe kryteria doboru drzew i krzewów dla wszystkich sklasyfikowanych terenów zieleni, podając dla nich przykłady roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.1_U01opracowuje prawidłowy dobór drzew i krzewów na różne tereny zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów na różne tereny zieleni
Treści programoweT-W-2Drzewa i krzewy do obsadzania wąskich ulic i placów w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-3Drzewa i krzewy do obsadzania szerokich ulic i tworzenia efektownych alei w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-4Drzewa i krzewy miejskich arterii komunikacyjnych (ronda, wysepki komunikacyjne, pasy zieleni) - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-5Dobór drzew i krzewów w zieleni osiedlowej - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-6Dobór drzew i krzewów przy obiektach oświatowych i służby zdrowia - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-7Wykorzystanie drzewiastych roślin okrywowych w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-8Wykorzystanie pnączy w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-9Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych, w tym do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym - funkcje, kryteria doboru oraz przegład gatunków i odmian
T-W-10Dobór drzew i krzewów do obsadzania terenów wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-11Drzewa i krzewy ozdobne i użytkowe tradycyjnych ogrodów wiejskich - symbolika, zastosowanie, przegląd gatunków i odmian
T-W-13Drzewa i krzewy obiektów sakralnych i nekropolii - symbolika, przegląd gatunków i odmian
T-W-12Dobór drzew i krzewów w historycznych założeniach parkowych i ogrodowych, kolejnych stylów sztuki ogrodowej - przegląd gatunków i odmian
T-W-14Dobór drzew i krzewów w pojemnikach (zieleń mobilna), ogrodach dachowych i ogrodach sensorycznych - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
S-1Ocena formująca: Zaliczenie partii materiału z wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracować prawidłowego doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
3,0Student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów na niektóre tereny zieleni
3,5Student opracowuje niepełny (nieliczne braki) prawidłowy dobór drzew i krzewów dla większości sklasyfikowanych tereny zieleni
4,0Student opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów na wszystkie sklasyfikowane tereny zieleni
4,5Student sprawnie opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów na wszystkie sklasyfikowane tereny zieleni, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin
5,0Student biegle opracowuje pełny prawidłowy dobór drzew i krzewów na wszystkie sklasyfikowane tereny zieleni, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin i wykazując przy tym szerszą wiedzę nt. możliwości zastosowania roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_O02.1_K02potrafi prawidłowo określać uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K08potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K06zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie kryteriów doboru drzew i krzewów na różne tereny zieleni
C-2Zapoznanie z właściwym doborem drzew i krzewów na różne tereny zieleni
Treści programoweT-W-2Drzewa i krzewy do obsadzania wąskich ulic i placów w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-3Drzewa i krzewy do obsadzania szerokich ulic i tworzenia efektownych alei w miastach - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-4Drzewa i krzewy miejskich arterii komunikacyjnych (ronda, wysepki komunikacyjne, pasy zieleni) - kryteria doboru i przegląd gatunków i odmian
T-W-5Dobór drzew i krzewów w zieleni osiedlowej - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-6Dobór drzew i krzewów przy obiektach oświatowych i służby zdrowia - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-7Wykorzystanie drzewiastych roślin okrywowych w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-8Wykorzystanie pnączy w terenach zieleni - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-9Drzewa i krzewy do obsadzeń krajobrazowych, w tym do obsadzania dróg w krajobrazie otwartym - funkcje, kryteria doboru oraz przegład gatunków i odmian
T-W-10Dobór drzew i krzewów do obsadzania terenów wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu - funkcje, kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
T-W-11Drzewa i krzewy ozdobne i użytkowe tradycyjnych ogrodów wiejskich - symbolika, zastosowanie, przegląd gatunków i odmian
T-W-13Drzewa i krzewy obiektów sakralnych i nekropolii - symbolika, przegląd gatunków i odmian
T-W-12Dobór drzew i krzewów w historycznych założeniach parkowych i ogrodowych, kolejnych stylów sztuki ogrodowej - przegląd gatunków i odmian
T-W-14Dobór drzew i krzewów w pojemnikach (zieleń mobilna), ogrodach dachowych i ogrodach sensorycznych - kryteria doboru oraz przegląd gatunków i odmian
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i problemowy
M-2Metoda aktywizująca (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo określić uwarunkowań opracowywanego terenu i na ich podstawie stosować właściwy dobór drzew i krzewów
3,0Student częściowo prawidłowo określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje podstawowy właściwy dobór drzew i krzewów
3,5Student w większości prawidłowo określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje niepełny (nieliczne braki) właściwy dobór drzew i krzewów
4,0Student prawidłowo i w pełni określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje wymagany właściwy dobór drzew i krzewów
4,5Student prawidłowo i w pełni określa uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje wymagany właściwy dobór drzew i krzewów, uwzględniając nowe rośliny
5,0Student biegle określa wszystkie uwarunkowania opracowywanego terenu i na ich podstawie stosuje właściwy dobór drzew i krzewów, uwzględniając nowe rośliny i wskazując ich zastosowanie