Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>, Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>, Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 20,0 ECTS (formy) 20,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 0 20,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ukończone szkolenie biblioteczne.
W-2Umiejętność edytowania tekstu
W-3Znajomość zasad projektowania i umiejętność wykonania projektu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie analiz związanych z opracowywanym terenem.0
T-P-2Studiowanie dostępnej literatury, map i źródeł historycznych, opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy dyplomowej.0
T-P-3Opracowanie wyników analiz, wykonanie rysunków projektowych oraz plansz.0
T-P-4Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do jej obrony i egzaminu magisterskiego.0
T-P-5Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1udział w konsultacjach związanych z tematyką pracy magisterskiej80
A-P-2Wyszukiwanie piśmiennictwa w zasobach baz danych bibliotek, czasopism naukowych i stron www, analiza zebranego piśmiennictwa związanego z tematyką pracy dyplomowej110
A-P-3Szczegółowe analizy terenu opracowania związanego z tematem pracy100
A-P-4Opracowanie analiz, wykonanie rysunków projektowych, tabel, plansz110
A-P-5Pisanie pracy dyplomowej100
A-P-6Przygotowanie pracy do druku40
A-P-7Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej60
600

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C14_W01
student wie jak samodzielnie wykonać projekt, zebrać wymagane doniesienia literatury i dane o terenie opracowania, opracować analizy i na ich podstawie napisać pracę dyplomową i przygotować się do egzaminu dyplomowego
AK_2A_W03, AK_2A_W04, AK_2A_W05, AK_2A_W09, AK_2A_W11, AK_2A_W12, AK_2A_W13R2A_W02, R2A_W05, R2A_W07, R2A_W08, R2A_W09, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W10, T2A_W11InzA2_W02, InzA2_W03, InzA2_W04, InzA2_W05C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C14_U03
Student potrafi przeprowadzić analizy badanego terenu związanego z tematyką pracy, opracować je, a także wykonać projekt i napisać pracę dyplomową
AK_2A_U01, AK_2A_U02, AK_2A_U07A2_U12, A2_U18, R2A_U01, R2A_U02, R2A_U03, R2A_U08, R2A_U09, T2A_U01, T2A_U03, T2A_U07, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14, T2A_U15InzA2_U03, InzA2_U04C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4M-1S-2, S-1
AK_2A_C14_U04
Student ma umiejętność przekazywania uporządkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U07A2_U18, R2A_U08, R2A_U09, T2A_U01, T2A_U03C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C14_K01
student wykazuje otwartą i poszukującą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie architektury krajobrazu w oparciu o najnowsze osiągnięcia. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny architektury krajobrazu na tle doniesień naukowych i prac projektowych
AK_2A_K03, AK_2A_K04, AK_2A_K07R2A_K05, R2A_K06, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C14_W01
student wie jak samodzielnie wykonać projekt, zebrać wymagane doniesienia literatury i dane o terenie opracowania, opracować analizy i na ich podstawie napisać pracę dyplomową i przygotować się do egzaminu dyplomowego
2,0student nie zna zasad pisania pracy dyplomowej
3,0student zna w stopniu podstawowym zasady pisania pracy dyplomowej, wykazuje małą samodzielność w jej realizacji
3,5student zna zasady pisania pracy dyplomowej, wymaga jednak dużej pomocy ze strony promotora
4,0student dobrze opanował zasady pisania pracy dyplomowej, wymaga niewielkiej pomocy promotora
4,5student dobrze zna zasady pisania pracy dyplomowej, wykonuje analizy i projekty, opracowuje pracę niemal samodzielnie
5,0student bardzo dobrze zna zasady pisania pracy dyplomowej i wykazuje przy tym dużą kreatywność zarówno podczas prac terenowych, jak i przy opracowywaniu analiz, wykonywaniu projektu i pisaniu pracy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C14_U03
Student potrafi przeprowadzić analizy badanego terenu związanego z tematyką pracy, opracować je, a także wykonać projekt i napisać pracę dyplomową
2,0Student wykazuje duże braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie, nie potrafi samodzielnie przeprowadzić i opracować badań, ani zaprezentować swojej pracy dyplomowej
3,0Student wykazuje braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie, podczas badań i opracowania pracy dyplomowej wymaga dużej pomocy promotora
3,5Student posiada wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, lecz pracę dyplomową wykonuje z dużą pomocą promotora
4,0Student posiada dużą wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, pracę dyplomowa realizuje z niewielką pomocą promotora
4,5Student posiada bardzo dużą wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, pracę dyplomowa realizuje z niewielką pomocą promotora
5,0Student posiada bardzo dużą wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, samodzielnie wybiera temat pracy, potrafi do jej wyboru przekonać promotora, pracę dyplomową realizuje z niewielką pomocą promotora
AK_2A_C14_U04
Student ma umiejętność przekazywania uporządkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu
2,0student nie posiadł umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy podczas studiów
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, nie potrafi odnieść do niej w sposób krytyczny
3,5student posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, jednak nie potrafi odnieść się do niej w sposób krytyczny
4,0student posiadł w dobrym stopniu umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa, potrafi odnieść się do niej w sposób krytyczny
4,5student bardzo dobrze posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa, potrafi się odnieść do niej w sposób krytyczny
5,0student bardzo dobrze posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa, potrafi się odnieść do niej w sposób krytyczny, dyskutuje podając własne argumenty

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C14_K01
student wykazuje otwartą i poszukującą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie architektury krajobrazu w oparciu o najnowsze osiągnięcia. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny architektury krajobrazu na tle doniesień naukowych i prac projektowych
2,0student nie wykazuje zainteresowania informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu
3,0student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu
3,5student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych
4,0student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych, jest gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
4,5student wykazuje duże zainteresowanie najnowszymi informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych, jest otwarty na nowości i gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
5,0student wykazuje bardzo duże zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa na poziomie literatury światowej, jest otwarty na nowości i gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle najnowszych doniesień naukowych. Potrafi o nich dyskutować

Literatura podstawowa

  1. Gambarelli G., Łucki Zb., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków, 1996
  2. Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Woyke J., Woyke H., Jak nie należy pisać prac naukowych, http://jerzy_woyke.users.sggw.pl/jakniepisac.html, Warszawa, 2011

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie analiz związanych z opracowywanym terenem.0
T-P-2Studiowanie dostępnej literatury, map i źródeł historycznych, opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy dyplomowej.0
T-P-3Opracowanie wyników analiz, wykonanie rysunków projektowych oraz plansz.0
T-P-4Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do jej obrony i egzaminu magisterskiego.0
T-P-5Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych0
0

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1udział w konsultacjach związanych z tematyką pracy magisterskiej80
A-P-2Wyszukiwanie piśmiennictwa w zasobach baz danych bibliotek, czasopism naukowych i stron www, analiza zebranego piśmiennictwa związanego z tematyką pracy dyplomowej110
A-P-3Szczegółowe analizy terenu opracowania związanego z tematem pracy100
A-P-4Opracowanie analiz, wykonanie rysunków projektowych, tabel, plansz110
A-P-5Pisanie pracy dyplomowej100
A-P-6Przygotowanie pracy do druku40
A-P-7Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej60
600
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C14_W01student wie jak samodzielnie wykonać projekt, zebrać wymagane doniesienia literatury i dane o terenie opracowania, opracować analizy i na ich podstawie napisać pracę dyplomową i przygotować się do egzaminu dyplomowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_W04zna w zakresie rozszerzonym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
AK_2A_W09posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą kształtowania przestrzeni obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań związanych ze specyfiką terenów zurbanizowanych oraz otwartych
AK_2A_W11zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W12zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
AK_2A_W13ma pogłębioną znajomość procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze projektowania krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R2A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
T2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T2A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
T2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-P-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie analiz związanych z opracowywanym terenem.
T-P-2Studiowanie dostępnej literatury, map i źródeł historycznych, opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy dyplomowej.
T-P-3Opracowanie wyników analiz, wykonanie rysunków projektowych oraz plansz.
T-P-4Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do jej obrony i egzaminu magisterskiego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
S-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie zna zasad pisania pracy dyplomowej
3,0student zna w stopniu podstawowym zasady pisania pracy dyplomowej, wykazuje małą samodzielność w jej realizacji
3,5student zna zasady pisania pracy dyplomowej, wymaga jednak dużej pomocy ze strony promotora
4,0student dobrze opanował zasady pisania pracy dyplomowej, wymaga niewielkiej pomocy promotora
4,5student dobrze zna zasady pisania pracy dyplomowej, wykonuje analizy i projekty, opracowuje pracę niemal samodzielnie
5,0student bardzo dobrze zna zasady pisania pracy dyplomowej i wykazuje przy tym dużą kreatywność zarówno podczas prac terenowych, jak i przy opracowywaniu analiz, wykonywaniu projektu i pisaniu pracy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C14_U03Student potrafi przeprowadzić analizy badanego terenu związanego z tematyką pracy, opracować je, a także wykonać projekt i napisać pracę dyplomową
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U01wykorzystuje dostępne metody i techniki prezentacyjne dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
AK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U07posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U12umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności
A2_U18posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
R2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-P-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie analiz związanych z opracowywanym terenem.
T-P-2Studiowanie dostępnej literatury, map i źródeł historycznych, opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy dyplomowej.
T-P-3Opracowanie wyników analiz, wykonanie rysunków projektowych oraz plansz.
T-P-4Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do jej obrony i egzaminu magisterskiego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
S-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykazuje duże braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie, nie potrafi samodzielnie przeprowadzić i opracować badań, ani zaprezentować swojej pracy dyplomowej
3,0Student wykazuje braki merytoryczne w wybranej przez siebie dziedzinie, podczas badań i opracowania pracy dyplomowej wymaga dużej pomocy promotora
3,5Student posiada wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, lecz pracę dyplomową wykonuje z dużą pomocą promotora
4,0Student posiada dużą wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, pracę dyplomowa realizuje z niewielką pomocą promotora
4,5Student posiada bardzo dużą wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, pracę dyplomowa realizuje z niewielką pomocą promotora
5,0Student posiada bardzo dużą wiedzę z wybranej przez siebie dziedziny, samodzielnie wybiera temat pracy, potrafi do jej wyboru przekonać promotora, pracę dyplomową realizuje z niewielką pomocą promotora
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C14_U04Student ma umiejętność przekazywania uporządkowanej i krytycznie ocenionej wiedzy z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U07posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U18posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
R2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-P-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie analiz związanych z opracowywanym terenem.
T-P-2Studiowanie dostępnej literatury, map i źródeł historycznych, opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy dyplomowej.
T-P-3Opracowanie wyników analiz, wykonanie rysunków projektowych oraz plansz.
T-P-4Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do jej obrony i egzaminu magisterskiego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
S-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiadł umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy podczas studiów
3,0student w stopniu podstawowym posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, nie potrafi odnieść do niej w sposób krytyczny
3,5student posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu architektury krajobrazu, jednak nie potrafi odnieść się do niej w sposób krytyczny
4,0student posiadł w dobrym stopniu umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa, potrafi odnieść się do niej w sposób krytyczny
4,5student bardzo dobrze posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa, potrafi się odnieść do niej w sposób krytyczny
5,0student bardzo dobrze posiadł umiejętność przekazywania zdobytej podczas studiów wiedzy z zakresu ogrodnictwa, potrafi się odnieść do niej w sposób krytyczny, dyskutuje podając własne argumenty
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C14_K01student wykazuje otwartą i poszukującą postawę w kierunku kształcenia się i samodoskonalenia w zakresie architektury krajobrazu w oparciu o najnowsze osiągnięcia. Jest gotowy do analizy własnych osiągnięć z dziedziny architektury krajobrazu na tle doniesień naukowych i prac projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie pracy magisterskiej i do egzaminu dyplomowego.
Treści programoweT-P-1Przygotowanie założeń metodycznych i prowadzenie analiz związanych z opracowywanym terenem.
T-P-2Studiowanie dostępnej literatury, map i źródeł historycznych, opracowanie przeglądu literatury związanego z tematyką pracy dyplomowej.
T-P-3Opracowanie wyników analiz, wykonanie rysunków projektowych oraz plansz.
T-P-4Pisanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do jej obrony i egzaminu magisterskiego.
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas godzin konsultacyjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy magisterskiej.
S-1Ocena formująca: Ocena ciagła postepów pracy studenta prowadzona w czasie konsultacji z promotorem pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykazuje zainteresowania informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu
3,0student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu
3,5student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych
4,0student wykazuje zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych, jest gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
4,5student wykazuje duże zainteresowanie najnowszymi informacjami naukowymi z dziedziny architektury krajobrazu oraz dziedzin pokrewnych, jest otwarty na nowości i gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle doniesień naukowych.
5,0student wykazuje bardzo duże zainteresowanie informacjami naukowymi z dziedziny ogrodnictwa na poziomie literatury światowej, jest otwarty na nowości i gotowy do analizy własnych osiągnięć na tle najnowszych doniesień naukowych. Potrafi o nich dyskutować