Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Projekt dyplomowy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projekt dyplomowy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Wanda Bacieczko <Wanda.Bacieczko@zut.edu.pl>, Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>, Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>, Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>, Piotr Salachna <Piotr.Salachna@zut.edu.pl>, Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>, Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1rozszerzona wiedza z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przygotowanie projektu dyplomowego magisterskiego zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym na kierunku architektura krajobrazu. Złożenie projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Stosowne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej na poziomie magistra inżyniera architekta krajobrazu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1faza wstępna i analiytczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu10
T-L-2faza projektowa: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obejmującej zakres ustalany indywidualnie z promotorem, zgodny z tematyką i specyfiką projektu18
T-L-3faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3pokaz multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena ukończonego projektu dyplomowego magisterskiego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C13_W01
Dobiera i charakteryzuje odpowiednie dla tematyki projektu dyplomowego technologie i tendencje stosowane przy projektowaniu i w wykonawstwie. Wykazuje się szeroką wiedzą dotyczącą kształtowania krajobrazu w trakcie wykonywania projektu dyplomowego.
AK_2A_W04, AK_2A_W05R2A_W05, R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05InzA2_W05C-1T-L-2, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C13_U01
Potrafi wykonać projekt dyplomowy zgodny z wymaganiami stawianymi pracom magisterskim na kierunku architektura krajobrazu, a następnie przedstawić go w formie pisemnej i graficznej, a także zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej
AK_2A_U05A2_U01, R2A_U02, R2A_U06, R2A_U08, T2A_U02, T2A_U04, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19InzA2_U08C-1T-L-2, T-L-1, T-L-3M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C13_K01
jest przygotowany do wykonywania pracy w zawodzie architekta krajobrazu i rozwiązywania złożonych problemów z nią związanych
AK_2A_K08A2_K06, R2A_K04, T2A_K05InzA2_K01C-1T-L-2, T-L-1, T-L-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C13_W01
Dobiera i charakteryzuje odpowiednie dla tematyki projektu dyplomowego technologie i tendencje stosowane przy projektowaniu i w wykonawstwie. Wykazuje się szeroką wiedzą dotyczącą kształtowania krajobrazu w trakcie wykonywania projektu dyplomowego.
2,0
3,0Student poprawnie dobiera i krótko charakteryzuje odpowiednie dla tematyki projektu dyplomowego technologie i tendencje stosowane przy projektowaniu i w wykonawstwie. Wykazuje się ogólną wiedzą dotyczącą kształtowania krajobrazu w trakcie wykonywania projektu dyplomowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C13_U01
Potrafi wykonać projekt dyplomowy zgodny z wymaganiami stawianymi pracom magisterskim na kierunku architektura krajobrazu, a następnie przedstawić go w formie pisemnej i graficznej, a także zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej
2,0
3,0Student potrafi wykonać pod kierunkiem promotora projekt dyplomowy zgodny z wymaganiami stawianymi pracom magisterskim na kierunku architektura krajobrazu, a następnie przedstawić go w formie pisemnej i graficznej, a także zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C13_K01
jest przygotowany do wykonywania pracy w zawodzie architekta krajobrazu i rozwiązywania złożonych problemów z nią związanych
2,0
3,0Student jest przygotowany w stopniu podstawowym do wykonywania pracy w zawodzie architekta krajobrazu i rozwiązywania prostych problemów z nią związanych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAWPN Univesitates, Kraków, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1faza wstępna i analiytczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu10
T-L-2faza projektowa: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obejmującej zakres ustalany indywidualnie z promotorem, zgodny z tematyką i specyfiką projektu18
T-L-3faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C13_W01Dobiera i charakteryzuje odpowiednie dla tematyki projektu dyplomowego technologie i tendencje stosowane przy projektowaniu i w wykonawstwie. Wykazuje się szeroką wiedzą dotyczącą kształtowania krajobrazu w trakcie wykonywania projektu dyplomowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W04zna w zakresie rozszerzonym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie projektu dyplomowego magisterskiego zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym na kierunku architektura krajobrazu. Złożenie projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Stosowne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej na poziomie magistra inżyniera architekta krajobrazu.
Treści programoweT-L-2faza projektowa: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obejmującej zakres ustalany indywidualnie z promotorem, zgodny z tematyką i specyfiką projektu
T-L-1faza wstępna i analiytczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
S-2Ocena podsumowująca: ocena ukończonego projektu dyplomowego magisterskiego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie dobiera i krótko charakteryzuje odpowiednie dla tematyki projektu dyplomowego technologie i tendencje stosowane przy projektowaniu i w wykonawstwie. Wykazuje się ogólną wiedzą dotyczącą kształtowania krajobrazu w trakcie wykonywania projektu dyplomowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C13_U01Potrafi wykonać projekt dyplomowy zgodny z wymaganiami stawianymi pracom magisterskim na kierunku architektura krajobrazu, a następnie przedstawić go w formie pisemnej i graficznej, a także zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U01prezentuje rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie projektu dyplomowego magisterskiego zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym na kierunku architektura krajobrazu. Złożenie projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Stosowne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej na poziomie magistra inżyniera architekta krajobrazu.
Treści programoweT-L-2faza projektowa: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obejmującej zakres ustalany indywidualnie z promotorem, zgodny z tematyką i specyfiką projektu
T-L-1faza wstępna i analiytczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu
T-L-3faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe - indywidualna praca z dyplomantem
M-3pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena ukończonego projektu dyplomowego magisterskiego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wykonać pod kierunkiem promotora projekt dyplomowy zgodny z wymaganiami stawianymi pracom magisterskim na kierunku architektura krajobrazu, a następnie przedstawić go w formie pisemnej i graficznej, a także zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C13_K01jest przygotowany do wykonywania pracy w zawodzie architekta krajobrazu i rozwiązywania złożonych problemów z nią związanych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K08potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K06zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przygotowanie projektu dyplomowego magisterskiego zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom dyplomowym na kierunku architektura krajobrazu. Złożenie projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Stosowne przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej na poziomie magistra inżyniera architekta krajobrazu.
Treści programoweT-L-2faza projektowa: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obejmującej zakres ustalany indywidualnie z promotorem, zgodny z tematyką i specyfiką projektu
T-L-1faza wstępna i analiytczna: opracowanie inwentaryzacji terenu oraz stosownych analiz problemowych obszaru opracowania projektu dyplomowego w skali odpowiedniej dla tematyki i specyfiki projektu
T-L-3faza końcowa: opracowanie graficzne plansz projektowych
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągłych postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej prowadzona w trakcie ćwiczeń projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest przygotowany w stopniu podstawowym do wykonywania pracy w zawodzie architekta krajobrazu i rozwiązywania prostych problemów z nią związanych
3,5
4,0
4,5
5,0