Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Programowanie i projektowanie terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Programowanie i projektowanie terenów zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 20 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 20 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z dendrologii
W-2Podstawowe wiadomości z urządzania terenów zieleni
W-3Podstawowe wiadomości z kosztorysowania obiektów architektury krajobrazu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat projektowania terenów zieleni
C-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe2
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne4
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe4
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni2
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni.4
20
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Opracowanie "Gospodarki drzewostanem z waloryzacją zieleni" na bazie wykonanej inwentaryzacji zieleni (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki2
T-A-2Opracowanie "Waloryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia" na bazie wykonanej inwentaryzacji (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki2
T-A-3Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowania2
T-A-4Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego2
T-A-5Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń2
T-A-6Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia2
T-A-7Wykonanie szczegółowego doboru roslin dla zieleni izolacyjnej/ rysunki2
T-A-8Opracowania szczegółowe dla rozwiązań zieleni/ rysunki2
T-A-9Wykonanie opisu do projektu zieleni2
T-A-10Wykonanie kosztorysu dla terenu zieleni2
20
wykłady
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-2Programowanie terenów zieleni4
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich2
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania4
T-W-5Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni2
T-W-6Elementy i czynniki kompozycji w terenach zieleni2
T-W-7Formy roślinne i typy kompozycji w terenach zieleni2
T-W-8Konstrukcja założenia ogrodowego2
T-W-9Formalne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-10Etapy projektowania terenów zieleni2
T-W-11Rodzaje dokumentacji projektowo-technicznej2
T-W-12Specyfika projektowania terenów zieleni na wybranych przykładach (np. uzdrowiska, obszary chronione, tereny z agroturyzmem)2
T-W-13Współczesne rozwiazania techniczne dla zieleni w mieście2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych20
A-A-2Wykonanie inwentaryzacji zieleni - rysunki5
A-A-3Wykonanie inwentaryzacji zieleni - zestawienia, opis7
A-A-4Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia - rysunki8
A-A-5Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia - zestawienia, opis6
46
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych30
A-A-2Wykonanie opracowania "Gospodarka i waloryzacja zieleni" dla projektowanego terenu zieleni5
A-A-3Wykonanie "Waloryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia" dla projektowanego terenu zieleni3
A-A-4Opracowanie form nasadzeń i doboru roślin dla projektowanego terenu zieleni8
A-A-5Opracowanie rozwiązań dla zieleni izolacyjnej, rozwiazań szczegółowych zieleni dla projektowanego terenu zieleni4
A-A-6Opracowanie części opisowej dokumentacji projektowo-technicznej dla projektowanego terenu zieleni2
A-A-7Opracowanie części rysunkowej dokumentacji projektowo-technicznej dla projektowanego terenu zieleni4
A-A-8Opracowanie części kosztorysowej dokumentacji projektowo-technicznej dla projektowanego terenu zieleni4
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody padające / Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
M-4Metody praktyczne / Wykonanie inwentaryzacji
M-5Metody praktyczne / Wykonanie projektu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie inwentaryzacji opracowywanego terenu zieleni
S-3Ocena formująca: Zaliczenie projektu zagospodarowania opracowywanego terenu zieleni, części opisowej, rysunkowej, kosztorysowej
S-4Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na zajęciach audytoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C12_W01
Ma wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
AK_2A_W03, AK_2A_W05, AK_2A_W13R2A_W02, R2A_W05, R2A_W07, R2A_W09, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07, T2A_W08, T2A_W09, T2A_W11InzA2_W03, InzA2_W04, InzA2_W05C-1T-W-11, T-W-3, T-W-10, T-W-1, T-W-9, T-W-13, T-W-12, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-2M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C12_U01
Potrafi zebrać i przeanalizować informacje niezbędne do zaprojektowania terenu zieleni
AK_2A_U02, AK_2A_U03R2A_U01, R2A_U03, R2A_U06, T2A_U01, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04, InzA2_U06C-2T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-1, T-A-2M-3, M-4S-2
AK_2A_C12_U02
Potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej, graficznej, kosztorysowej
AK_2A_U05A2_U01, R2A_U02, R2A_U06, R2A_U08, T2A_U02, T2A_U04, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19InzA2_U08C-2T-A-3, T-A-4, T-A-3, T-A-6, T-A-5, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10M-3, M-5S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C12_K01
Posiada świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
AK_2A_K03, AK_2A_K05A2_K05, R2A_K02, R2A_K05, T2A_K02, T2A_K03, T2A_K07InzA2_K01C-2, C-1T-W-11, T-W-3, T-W-10, T-W-1, T-W-9, T-W-13, T-W-12, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-A-3, T-A-6, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10M-3, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C12_W01
Ma wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
2,0Nie ma elementarnęj wiedzy na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Nie ma elementarnęj wiedzy na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Nie ma elementarnęj wiedzy na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
3,0Ma elementarną wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma elementarną wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma elementarą wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
3,5Ma podstawową wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma podstawową wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma podstawową wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
4,0Ma wiedzę na poziomie dobrym na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma wiedzę na poziomie dobrym na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma wiedzę na poziomie dobrym na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
4,5Ma pełną wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma pełną wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma pełną wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
5,0Ma pełną i ugruntowaną wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma pełną i ugruntowaną wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma pełną i ugruntowaną wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C12_U01
Potrafi zebrać i przeanalizować informacje niezbędne do zaprojektowania terenu zieleni
2,0Nie potrafi zebrać i przeanalizować informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
3,0Potrafi zebrać informacje, ale nie potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnych do zaprojektowania terenu zieleni.
3,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie podstawowym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
4,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie dobrym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, popełniając drobne błędy.
4,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie dobrym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni.
5,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie bardfzo dobrym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, potrafi w pełni samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z zastanych uwarunkowań.
AK_2A_C12_U02
Potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej, graficznej, kosztorysowej
2,0Student nie potrafi wykonać projektu zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej.
3,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, nie potrafi wykonać zestawień analitycznych. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
3,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
4,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych.
4,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt.
5,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt oraz podjąć dyskusję na temat zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C12_K01
Posiada świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
2,0Nie posiada elementarnej świadomości roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,0Posiada elementarną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,5Posiada podstawową świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,0Posiada dobrą świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,5Posiada pełną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
5,0Posiada pełną i ugruntowaną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni

Literatura podstawowa

 1. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa, 2010
 2. Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2006
 3. Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 1998
 4. Oleksyn H., Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, 2007
 5. red. Drozdek M., Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Sulechów-Kalsk, 2011
 6. red. Drozdek M., Zieleń miast i wsi - współczesna i zabytkowa - seria, Wydawnicza PWSZ, Sulechów-Kalsk, 2011, seria od 2006 r.
 7. Dąbrowska-Milewska G., Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010

Literatura dodatkowa

 1. red. Zimny H., Ekologia miasta, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Stare Babice, 2005
 2. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa, 2003
 3. Haber Z., Urbański P., Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2008
 4. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, PWN, Warszawa, 2008
 5. red. Rylke J., i inn., Zielone światy, SGGW, Warszawa, 2008
 6. Losantos A., Santos Quartino D., Vranckx B., Krajobraz miejski, Tmc, Warszawa, 2008
 7. red. Wines J., Zielona architektura, Taschen Tmc-art., Warszawa, 2008
 8. Architektura krajobrazu - kwartalnik - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, kwartalnik

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe2
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne4
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe4
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni2
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni2
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni.4
20

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Opracowanie "Gospodarki drzewostanem z waloryzacją zieleni" na bazie wykonanej inwentaryzacji zieleni (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki2
T-A-2Opracowanie "Waloryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia" na bazie wykonanej inwentaryzacji (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki2
T-A-3Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowania2
T-A-4Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego2
T-A-5Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń2
T-A-6Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia2
T-A-7Wykonanie szczegółowego doboru roslin dla zieleni izolacyjnej/ rysunki2
T-A-8Opracowania szczegółowe dla rozwiązań zieleni/ rysunki2
T-A-9Wykonanie opisu do projektu zieleni2
T-A-10Wykonanie kosztorysu dla terenu zieleni2
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-2Programowanie terenów zieleni4
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich2
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania4
T-W-5Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni2
T-W-6Elementy i czynniki kompozycji w terenach zieleni2
T-W-7Formy roślinne i typy kompozycji w terenach zieleni2
T-W-8Konstrukcja założenia ogrodowego2
T-W-9Formalne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-10Etapy projektowania terenów zieleni2
T-W-11Rodzaje dokumentacji projektowo-technicznej2
T-W-12Specyfika projektowania terenów zieleni na wybranych przykładach (np. uzdrowiska, obszary chronione, tereny z agroturyzmem)2
T-W-13Współczesne rozwiazania techniczne dla zieleni w mieście2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych20
A-A-2Wykonanie inwentaryzacji zieleni - rysunki5
A-A-3Wykonanie inwentaryzacji zieleni - zestawienia, opis7
A-A-4Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia - rysunki8
A-A-5Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia - zestawienia, opis6
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych30
A-A-2Wykonanie opracowania "Gospodarka i waloryzacja zieleni" dla projektowanego terenu zieleni5
A-A-3Wykonanie "Waloryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia" dla projektowanego terenu zieleni3
A-A-4Opracowanie form nasadzeń i doboru roślin dla projektowanego terenu zieleni8
A-A-5Opracowanie rozwiązań dla zieleni izolacyjnej, rozwiazań szczegółowych zieleni dla projektowanego terenu zieleni4
A-A-6Opracowanie części opisowej dokumentacji projektowo-technicznej dla projektowanego terenu zieleni2
A-A-7Opracowanie części rysunkowej dokumentacji projektowo-technicznej dla projektowanego terenu zieleni4
A-A-8Opracowanie części kosztorysowej dokumentacji projektowo-technicznej dla projektowanego terenu zieleni4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C12_W01Ma wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
AK_2A_W13ma pogłębioną znajomość procedur związanych z procesem projektowym i realizacją obiektów architektury krajobrazu, a także prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze projektowania krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R2A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
T2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
T2A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat projektowania terenów zieleni
Treści programoweT-W-11Rodzaje dokumentacji projektowo-technicznej
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich
T-W-10Etapy projektowania terenów zieleni
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-9Formalne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-13Współczesne rozwiazania techniczne dla zieleni w mieście
T-W-12Specyfika projektowania terenów zieleni na wybranych przykładach (np. uzdrowiska, obszary chronione, tereny z agroturyzmem)
T-W-5Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni
T-W-6Elementy i czynniki kompozycji w terenach zieleni
T-W-7Formy roślinne i typy kompozycji w terenach zieleni
T-W-8Konstrukcja założenia ogrodowego
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania
T-W-2Programowanie terenów zieleni
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
M-1Metody padające / Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma elementarnęj wiedzy na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Nie ma elementarnęj wiedzy na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Nie ma elementarnęj wiedzy na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
3,0Ma elementarną wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma elementarną wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma elementarą wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
3,5Ma podstawową wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma podstawową wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma podstawową wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
4,0Ma wiedzę na poziomie dobrym na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma wiedzę na poziomie dobrym na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma wiedzę na poziomie dobrym na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
4,5Ma pełną wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma pełną wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma pełną wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
5,0Ma pełną i ugruntowaną wiedzę na temat zasad projektowania terenów zieleni, prawidłowej ich klasyfikacji, doboru właściwych rozwiązań projektowych do charakteru terenu i jego przeznaczenia. Ma pełną i ugruntowaną wiedzę na temat elementów i czynników kompozycji w terenach zieleni, form roślinnych, fenologicznych aspektów projektowania, konstrukcji założeń. Ma pełną i ugruntowaną wiedzę na temat programowania terenów zieleni, aspektów prawnych, etapów projektowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C12_U01Potrafi zebrać i przeanalizować informacje niezbędne do zaprojektowania terenu zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni
Treści programoweT-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni.
T-A-1Opracowanie "Gospodarki drzewostanem z waloryzacją zieleni" na bazie wykonanej inwentaryzacji zieleni (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki
T-A-2Opracowanie "Waloryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia" na bazie wykonanej inwentaryzacji (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
M-4Metody praktyczne / Wykonanie inwentaryzacji
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie inwentaryzacji opracowywanego terenu zieleni
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zebrać i przeanalizować informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
3,0Potrafi zebrać informacje, ale nie potrafi dokonać analizy zebranych informacji niezbędnych do zaprojektowania terenu zieleni.
3,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie podstawowym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni.
4,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie dobrym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, popełniając drobne błędy.
4,5Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie dobrym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni.
5,0Potrafi zebrać informacje oraz potrafi na poziomie bardfzo dobrym dokonać analizy zebranych informacji niezbędnyvh do zaprojektowania terenu zieleni. Potrafi wykorzystać zebrane informacje, by zaproponować poprawne rozwiazania dla projektowanego terenu zieleni, potrafi w pełni samodzielnie rozwiązać problemy wynikające z zastanych uwarunkowań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C12_U02Potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej, graficznej, kosztorysowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U01prezentuje rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni
Treści programoweT-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe
T-A-4Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego
T-A-3Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowania
T-A-6Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia
T-A-5Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń
T-A-7Wykonanie szczegółowego doboru roslin dla zieleni izolacyjnej/ rysunki
T-A-8Opracowania szczegółowe dla rozwiązań zieleni/ rysunki
T-A-9Wykonanie opisu do projektu zieleni
T-A-10Wykonanie kosztorysu dla terenu zieleni
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
M-5Metody praktyczne / Wykonanie projektu
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Zaliczenie projektu zagospodarowania opracowywanego terenu zieleni, części opisowej, rysunkowej, kosztorysowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykonać projektu zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej i graficznej.
3,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, nie potrafi wykonać zestawień analitycznych. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
3,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych.
4,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych.
4,5Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt.
5,0Student potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni w zakresie części opisowej-ogólnej, potrafi wykonać zestawienia analityczne. Student potrafi wykonać projekt w zakresie części graficznej w odniesieniu do rysunków podstawowych i rysunków szczegółowych. Potrafi zaprezentować projekt oraz podjąć dyskusję na temat zaproponowanych rozwiązań projektowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C12_K01Posiada świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie do wykonania projektu terenu zieleni
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat projektowania terenów zieleni
Treści programoweT-W-11Rodzaje dokumentacji projektowo-technicznej
T-W-3Klasyfikacja terenów zieleni w mieście i na terenach wiejskich
T-W-10Etapy projektowania terenów zieleni
T-W-1Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-9Formalne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-13Współczesne rozwiazania techniczne dla zieleni w mieście
T-W-12Specyfika projektowania terenów zieleni na wybranych przykładach (np. uzdrowiska, obszary chronione, tereny z agroturyzmem)
T-W-5Podstawowe zasady projektowania terenów zieleni
T-W-6Elementy i czynniki kompozycji w terenach zieleni
T-W-7Formy roślinne i typy kompozycji w terenach zieleni
T-W-8Konstrukcja założenia ogrodowego
T-W-4Rodzaje terenów zieleni w aspekcie ich lokalizacji, kształtu, użyteczności, zarządzania
T-W-2Programowanie terenów zieleni
T-A-1Zasady i zakres wykonywania pierwszego etapu projektowania terenu zieleni – prace terenowe
T-A-2Zasady i zakres wykonywania drugiego etapu projektowania terenu zieleni – prace studialne
T-A-3Zasady i zakres wykonywania trzeciego etapu projektowania terenu zieleni – prace projektowe
T-A-4Wytyczne i uzgodnienia w pracach nad projektem terenu zieleni
T-A-5Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby projektu terenu zieleni
T-A-6Wykonanie inwentaryzacji elementów zagospodarowania na potrzeby projektu terenu zieleni
T-A-7Wykonanie rysunku oraz zestawienia inwentaryzacyjnego zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu zieleni.
T-A-4Praca nad projektem terenu zieleni; dobór materiału roślinnego
T-A-3Praca nad projektem terenu zieleni; rozlokowanie roślin i innych elementów zagospodarowania
T-A-6Wykonanie zestawień ilościowych i jakościowych roślin do nasadzeń i wyposażenia
T-A-1Opracowanie "Gospodarki drzewostanem z waloryzacją zieleni" na bazie wykonanej inwentaryzacji zieleni (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki
T-A-2Opracowanie "Waloryzacji elementów zagospodarowania i wyposażenia" na bazie wykonanej inwentaryzacji (sem. 2) na potrzeby projektu terenu zieleni/ rysunki
T-A-5Praca nad projektem terenu zieleni; wykonanie rysunku nasadzeń
T-A-7Wykonanie szczegółowego doboru roslin dla zieleni izolacyjnej/ rysunki
T-A-8Opracowania szczegółowe dla rozwiązań zieleni/ rysunki
T-A-9Wykonanie opisu do projektu zieleni
T-A-10Wykonanie kosztorysu dla terenu zieleni
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące / Dyskusja dydaktyczna związana z tematem wykładu lub z zajęciami audytoryjnymi
M-2Metody problemowe / Wykład problemowy
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Zaliczenie udziału w dyskusji, aprobata aktywności na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada elementarnej świadomości roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,0Posiada elementarną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
3,5Posiada podstawową świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,0Posiada dobrą świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
4,5Posiada pełną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni
5,0Posiada pełną i ugruntowaną świadomość roli profesjonalnego wykonania projektu terenu zieleni