Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Woda w krajobrazie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Woda w krajobrazie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Gospodarki Wodnej
Nauczyciel odpowiedzialny Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 25 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z zakresu botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa, chemii środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z obiegiem wody w przyrodzie oraz stosunkami wodnymi różnych typów krajobrazu. Zdobycie niezbędnej wiedy dotyczacej roli wód powierzchniowych w przestrzeni publicznej w różnych ekosystemach.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Typy krajobrazu. Obieg wody w przyrodzie. Stosunki wodne gleby.6
T-W-2Zasoby wodne Świata, Europy i Polski.4
T-W-3Charakterystyka wód powierzchniowych i ich znaczenie w krajobrazie. Woda w krajobrazie miejskim.6
T-W-4Funkcje wody w terenach zieleni. Zbiorniki naturalne i sztuczne. Woda w obszarach wiejskich.4
T-W-5Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym i ekosystemach leśnych. Rola i znaczenie zabiegów agro-i fitomelioracyjnych w kształtowaniu zasobów wodnych. Woda jako składnik i czynnik rozwoju krajobrazu kulturowego.4
T-W-6Zaliczenie końcowe1
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem18
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych18
A-W-3Konsultacje24
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące- Prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C11_W01
ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W01, AK_2A_W04R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06InzA2_W01, InzA2_W05C-1T-W-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C11_U01
Potrafi rozwiązywać złożone zadania z zakresu gospodarowania wodą w obszarach wiejskich i miejskich
AK_2A_U02, AK_2A_U09R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, T2A_U01, T2A_U05, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-1T-W-1M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C11_K01
Posiada świadomość dotyczącą oddziaływania róznych czynników na proces kształtowania obszarów wiejskich i miejskich
AK_2A_K07T2A_K02C-1T-W-1M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C11_W01
ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi związanych z wodą w krajobrazie
3,5Student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia związane z wodą w krajobrazie
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje narzędzia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównywać
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także przy ich pomocy identyfikować poszczególne elementy związane z wodą w krajobrazie
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C11_U01
Potrafi rozwiązywać złożone zadania z zakresu gospodarowania wodą w obszarach wiejskich i miejskich
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań
3,0Student potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyniki swoich badań
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
5,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy .Potrafi również prowadzić dyskusje o osiągniętych wynikach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C11_K01
Posiada świadomość dotyczącą oddziaływania róznych czynników na proces kształtowania obszarów wiejskich i miejskich
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi związanych z wodą w krajobrazie
3,5Student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia związane z wodą w krajobrazie
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje narzędzia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównywać
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także przy ich pomocy identyfikować poszczególne elementy związane z wodą w krajobrazie
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Literatura podstawowa

  1. A.Pływaczyk.,T.Kowalczyk, Gospodarowanie wodą w krajobrazie, UP Wrocław, 2007
  2. M.Trybała, Gospodarka wodna w rolnictwie, PWRiL, 1996

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Typy krajobrazu. Obieg wody w przyrodzie. Stosunki wodne gleby.6
T-W-2Zasoby wodne Świata, Europy i Polski.4
T-W-3Charakterystyka wód powierzchniowych i ich znaczenie w krajobrazie. Woda w krajobrazie miejskim.6
T-W-4Funkcje wody w terenach zieleni. Zbiorniki naturalne i sztuczne. Woda w obszarach wiejskich.4
T-W-5Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym i ekosystemach leśnych. Rola i znaczenie zabiegów agro-i fitomelioracyjnych w kształtowaniu zasobów wodnych. Woda jako składnik i czynnik rozwoju krajobrazu kulturowego.4
T-W-6Zaliczenie końcowe1
25

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem18
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych18
A-W-3Konsultacje24
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C11_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W04zna w zakresie rozszerzonym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obiegiem wody w przyrodzie oraz stosunkami wodnymi różnych typów krajobrazu. Zdobycie niezbędnej wiedy dotyczacej roli wód powierzchniowych w przestrzeni publicznej w różnych ekosystemach.
Treści programoweT-W-1Typy krajobrazu. Obieg wody w przyrodzie. Stosunki wodne gleby.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- Prezentacja multimedialna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi związanych z wodą w krajobrazie
3,5Student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia związane z wodą w krajobrazie
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje narzędzia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównywać
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także przy ich pomocy identyfikować poszczególne elementy związane z wodą w krajobrazie
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C11_U01Potrafi rozwiązywać złożone zadania z zakresu gospodarowania wodą w obszarach wiejskich i miejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obiegiem wody w przyrodzie oraz stosunkami wodnymi różnych typów krajobrazu. Zdobycie niezbędnej wiedy dotyczacej roli wód powierzchniowych w przestrzeni publicznej w różnych ekosystemach.
Treści programoweT-W-1Typy krajobrazu. Obieg wody w przyrodzie. Stosunki wodne gleby.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- Prezentacja multimedialna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań
3,0Student potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyniki swoich badań
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
5,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy .Potrafi również prowadzić dyskusje o osiągniętych wynikach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C11_K01Posiada świadomość dotyczącą oddziaływania róznych czynników na proces kształtowania obszarów wiejskich i miejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z obiegiem wody w przyrodzie oraz stosunkami wodnymi różnych typów krajobrazu. Zdobycie niezbędnej wiedy dotyczacej roli wód powierzchniowych w przestrzeni publicznej w różnych ekosystemach.
Treści programoweT-W-1Typy krajobrazu. Obieg wody w przyrodzie. Stosunki wodne gleby.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące- Prezentacja multimedialna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi związanych z wodą w krajobrazie
3,5Student poprawnie wykorzystuje wszystkie narzędzia związane z wodą w krajobrazie
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje narzędzia, ale również potrafi w analityczny sposób je porównywać
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także przy ich pomocy identyfikować poszczególne elementy związane z wodą w krajobrazie
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru