Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Kościńska <Marta.Koscinska@zut.edu.pl>, Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości uzyskane w trakcie realizacji praktyki zawodowej na poziomie studiów I stopnia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia projektowe, prowadzące do opracowania waloryzacji krajobrazu konkretnego obszaru znajdujacego sie na terenach wiejskich Pomorza Zachodniego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru z przeznaczeniem na cele rekreacyjne lub inne zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi, kulturowymi i gospodarczymi.15
15
wykłady
T-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie pracy projektowej ( praca własna)15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury (praca własna)15
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej(praca własna)15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
S-2Ocena formująca: F ocena aktywności
S-3Ocena formująca: P ocena wykonanego projektu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C10_W07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
AK_2A_W07R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W08C-1T-W-1M-1S-1
AK_2A_C10_W09
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę dotyczaca ksztautowania obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań zwiazanych ze specyfikacją terenów zurbanizowanych oraz otwartych.
AK_2A_W09R2A_W02, R2A_W07, T2A_W03, T2A_W04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C10_U08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi samodzielnie planować i rozwiazuje założone zadania z zakresu problematyki zwiazanej z architektura krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używajac własciwych metod, technik i narzędzi.
AK_2A_U08A2_U13, R2A_U03, R2A_U04, T2A_U01, T2A_U16, T2A_U18InzA2_U07C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1, S-3
AK_2A_C10_U12
W wyniku przeprowadzonych zajać student ma umiejetnosc rozpoznawania, wstopniu rozszerzonym charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty.
AK_2A_U12T2A_U01InzA2_U01C-1T-W-1M-1S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C10_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęc student nabędzie i wykaże gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzglednieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
AK_2A_K02A2_K02, A2_K04, R2A_K03, T2A_K04C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1, S-2, S-3
AK_2A_C10_K07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie świadomość wpływu róznorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni.
AK_2A_K07T2A_K02C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C10_W07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciaga wnioski.
AK_2A_C10_W09
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę dotyczaca ksztautowania obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań zwiazanych ze specyfikacją terenów zurbanizowanych oraz otwartych.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu,dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C10_U08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi samodzielnie planować i rozwiazuje założone zadania z zakresu problematyki zwiazanej z architektura krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używajac własciwych metod, technik i narzędzi.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnienium, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
AK_2A_C10_U12
W wyniku przeprowadzonych zajać student ma umiejetnosc rozpoznawania, wstopniu rozszerzonym charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty.
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C10_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęc student nabędzie i wykaże gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzglednieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutyje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C10_K07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie świadomość wpływu róznorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnienie, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu , dyskutuje na temat. dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. B. Górnisiewicz, Geneza, rozwój i prognozowanie wiejskich układów osadniczych., pol. Krakowska, Kraków, 1999
  2. B. Górnisiewicz, Uwagi na temat zasad ksztautowania architektury wiejskiej, Pol. Krakowska, Kraków, 1999
  3. A. Szymski, M. Rzeszotarska-Pałka, J. Ignaszak-Felińska, Wieś pomorska wczoraj i dziś. Monografia wybranych wsi Pomorza Zachodniego, wyd. Walkowska, Szczecin, 2011
  4. W. Wieczorkiewicz, Architektura i planowanie wsi., Pol. Warszawska, Warszawa, 1999
  5. H. Zaniewska, A Pawłat-Zawrzykraj, H. Gloza-Musiał, Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Warszawa, 2011
  6. Arlet J., Drewniane budownictwo szkieletowe na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia projektowe, prowadzące do opracowania waloryzacji krajobrazu konkretnego obszaru znajdujacego sie na terenach wiejskich Pomorza Zachodniego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru z przeznaczeniem na cele rekreacyjne lub inne zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi, kulturowymi i gospodarczymi.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2przygotowanie pracy projektowej ( praca własna)15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury (praca własna)15
A-W-3Przygotowanie pracy semestralnej(praca własna)15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C10_W07W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciaga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C10_W09W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę dotyczaca ksztautowania obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań zwiazanych ze specyfikacją terenów zurbanizowanych oraz otwartych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W09posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą kształtowania przestrzeni obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań związanych ze specyfiką terenów zurbanizowanych oraz otwartych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu,dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C10_U08W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi samodzielnie planować i rozwiazuje założone zadania z zakresu problematyki zwiazanej z architektura krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używajac własciwych metod, technik i narzędzi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U08samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U13umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
T-A-1Ćwiczenia projektowe, prowadzące do opracowania waloryzacji krajobrazu konkretnego obszaru znajdujacego sie na terenach wiejskich Pomorza Zachodniego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru z przeznaczeniem na cele rekreacyjne lub inne zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi, kulturowymi i gospodarczymi.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
S-3Ocena formująca: P ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnienium, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C10_U12W wyniku przeprowadzonych zajać student ma umiejetnosc rozpoznawania, wstopniu rozszerzonym charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U12rozpoznaje, w stopniu rozszerzonym charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
S-3Ocena formująca: P ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C10_K02W wyniku przeprowadzonych zajęc student nabędzie i wykaże gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzglednieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K02jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K04posiada umiejętność krytycznej oceny
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
T-A-1Ćwiczenia projektowe, prowadzące do opracowania waloryzacji krajobrazu konkretnego obszaru znajdujacego sie na terenach wiejskich Pomorza Zachodniego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru z przeznaczeniem na cele rekreacyjne lub inne zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi, kulturowymi i gospodarczymi.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
S-2Ocena formująca: F ocena aktywności
S-3Ocena formująca: P ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutyje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C10_K07W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie świadomość wpływu róznorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z cechami regionalnymi budownictwa ludowego oraz wprowadzenie w zagadniemoe utrwalenia i kontynuowania tradycji w projektowaniu krajobrazu obszarów wiejskich.
Treści programoweT-W-1Zarys rozwoju kultury rolniczej na świecie i w Polsce. Rozwój osadnictwa wiejskiego na terenie Polski, ze szczególnym uwzglednieniem Pomorza Zachodniego. Wpływ gospodarki wielkoprzemysłowej na przekształcenia krajobrazu wiejskiego oraz współczesne kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne elementy składowe krajobrazu wiejskiego. Materialne prawo administracyjne dotyczące projektowania ruralistycznego. Przedstawienie zasad ksztautowania krajobrazu obszarów wiejskich, w tym ksztautowania zadrzewień i rekreacyjnego wykorzystania terenów wiejskich na przykładach z terenu Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
T-A-1Ćwiczenia projektowe, prowadzące do opracowania waloryzacji krajobrazu konkretnego obszaru znajdujacego sie na terenach wiejskich Pomorza Zachodniego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego obszaru z przeznaczeniem na cele rekreacyjne lub inne zgodne z uwarunkowaniami środowiskowymi, kulturowymi i gospodarczymi.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace / wykład informacyjny Metody problemowe/ wykład problemowy Metody aktywizujace /przygotowanie referatu i dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: F kolokwium przejściowe/zaliczenie/
S-2Ocena formująca: F ocena aktywności
S-3Ocena formująca: P ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnienie, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu , dyskutuje na temat. dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.