Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Czałczyńska-Podolska <Magdalena.Czalczynska-Podolska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Wanda Bacieczko <Wanda.Bacieczko@zut.edu.pl>, Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>, Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl>, Urszula Nawrocka-Grześkowiak <Urszula.Nawrocka-Grzeskowiak@zut.edu.pl>, Hubert Romanowski <Hubert-Romanowski@zut.edu.pl>, Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>, Agata Zbylut <Agata.Zbylut@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS1 10 1,01,00zaliczenie
seminariaS2 20 2,01,00zaliczenie
seminariaS3 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma wiedzę z zakresu nauk technicznych, rolnych i sztuk plastycznych
W-2Student ma wiedze z zakresu grafiki inżynierskiej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zakresem, budową i strukturą standardowej pracy imagisterskiej na kierunku architektura krajobrazu
C-2Zapoznanie studenta z metodami pracy przy opracowywaniu projektu dyplomowego magisterskiego na kierunku architektura krajobrazu oraz z metodami redagowania pracy dyplomowej i sposobami jej prezentacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Ogólne zasady wykonywania prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu, metody badań10
10
seminaria
T-S-1Dobór fachowej literatury i materiałów źródłowych wykorzystywanych przy opracowaniu pracy magisterskiej. Zasady cytowania i zapisu źródłowego6
T-S-2Zasady opracowania rysunków technicznych projektu magisterskiego z zakresu architektury krajobrazu8
T-S-3Zasady opracowania wizualizacji oraz plansz projektowych pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu6
20
seminaria
T-S-1Zasady przygotowania prezentacji pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu6
T-S-2Prezentacje prac studenckich połączone z dyskusją14
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2przygotowanie do seminarium10
A-S-3zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania pracy magisterskiej6
A-S-4konsultacje tematyki i zakresu pracy magisterskiej4
30
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2przygotowanie do seminarium15
A-S-3konsultacje pracy magisterkiej u promotora15
A-S-4gromadzenie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej10
60
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2przygotowanie do seminarium15
A-S-3konsultacje pracy magisterskiej u promotora10
A-S-4przygotowanie prezentacji pracy magisterskiej15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3metody praktyczne - pokaz multimedialny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy magisterskiej
S-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowania prezentacji multimedialnej pracy magisterskiej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C08_W01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
AK_2A_W03R2A_W05, T2A_W07C-2T-S-1, T-S-1, T-S-2, T-S-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C08_U01
Potrafi przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
AK_2A_U07A2_U18, R2A_U08, R2A_U09, T2A_U01, T2A_U03C-1, C-2T-S-1, T-S-1, T-S-2M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C08_K01
Jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych
AK_2A_K02A2_K02, A2_K04, R2A_K03, T2A_K04C-2T-S-1, T-S-2, T-S-2M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C08_W01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
2,0Student nie zna metod, technik, narzędzi, ani materiałów stosowanych przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
3,0Student zna tylko nieliczne metody, techniki, narzędzia lub też materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
3,5Student zna wybrane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
4,0Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
4,5Student zna bardzo dobrze podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
5,0Student zna bardzo dobrze i właściwie ocenia różnorodne metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C08_U01
Potrafi przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
2,0Student nie potrafi przygotować pracy dyplomowej.
3,0Student potrafi przygotować pracę dyplomową na poziomie elementarnym. Potrafi przy pomocy nauczyciela zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wybrane wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
3,5Student potrafi przygotować pracę dyplomową na poziomie podstawowym. Potrafi przy nieznacznej pomocy nauczyciela zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
4,0Student potrafi przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
4,5Student potrafi bardzo dobrze przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
5,0Student potrafi bardzo dobrze przygotować pracę dyplomową.Swobodnie prezentuje w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy. Potrafi podjąć dyskusję dotyczącą przyjętych metod i rozwiązań projektowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C08_K01
Jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych
2,0Student nie jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych
3,0Student wykazuje gotowość do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student wykazuje gotowość do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje przy nieznacznej pomocy nauczyciela.
4,0Student jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych.
4,5Student jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje samodzielnie.
5,0Student jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje samodzielnie, chętnie podejmuje dyskusje z nauczycielem i innymi studentami

Literatura podstawowa

  1. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową, Złote Myśli, 2006
  2. Węglińska N., Jak napisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Oficyna wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, TAWPN Univesitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Ogólne zasady wykonywania prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu, metody badań10
10

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Dobór fachowej literatury i materiałów źródłowych wykorzystywanych przy opracowaniu pracy magisterskiej. Zasady cytowania i zapisu źródłowego6
T-S-2Zasady opracowania rysunków technicznych projektu magisterskiego z zakresu architektury krajobrazu8
T-S-3Zasady opracowania wizualizacji oraz plansz projektowych pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu6
20

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Zasady przygotowania prezentacji pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu6
T-S-2Prezentacje prac studenckich połączone z dyskusją14
20

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach10
A-S-2przygotowanie do seminarium10
A-S-3zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania pracy magisterskiej6
A-S-4konsultacje tematyki i zakresu pracy magisterskiej4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2przygotowanie do seminarium15
A-S-3konsultacje pracy magisterkiej u promotora15
A-S-4gromadzenie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach20
A-S-2przygotowanie do seminarium15
A-S-3konsultacje pracy magisterskiej u promotora10
A-S-4przygotowanie prezentacji pracy magisterskiej15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C08_W01Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z metodami pracy przy opracowywaniu projektu dyplomowego magisterskiego na kierunku architektura krajobrazu oraz z metodami redagowania pracy dyplomowej i sposobami jej prezentacji
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady wykonywania prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu, metody badań
T-S-1Dobór fachowej literatury i materiałów źródłowych wykorzystywanych przy opracowaniu pracy magisterskiej. Zasady cytowania i zapisu źródłowego
T-S-2Zasady opracowania rysunków technicznych projektu magisterskiego z zakresu architektury krajobrazu
T-S-3Zasady opracowania wizualizacji oraz plansz projektowych pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-1metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy magisterskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna metod, technik, narzędzi, ani materiałów stosowanych przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
3,0Student zna tylko nieliczne metody, techniki, narzędzia lub też materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
3,5Student zna wybrane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
4,0Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
4,5Student zna bardzo dobrze podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
5,0Student zna bardzo dobrze i właściwie ocenia różnorodne metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy wykonywaniu pracy dyplomowej, a w szczególności projektu dyplomowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C08_U01Potrafi przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U07posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U18posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
R2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zakresem, budową i strukturą standardowej pracy imagisterskiej na kierunku architektura krajobrazu
C-2Zapoznanie studenta z metodami pracy przy opracowywaniu projektu dyplomowego magisterskiego na kierunku architektura krajobrazu oraz z metodami redagowania pracy dyplomowej i sposobami jej prezentacji
Treści programoweT-S-1Ogólne zasady wykonywania prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu, metody badań
T-S-1Zasady przygotowania prezentacji pracy magisterskiej na kierunku architektura krajobrazu
T-S-2Prezentacje prac studenckich połączone z dyskusją
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3metody praktyczne - pokaz multimedialny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowania prezentacji multimedialnej pracy magisterskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przygotować pracy dyplomowej.
3,0Student potrafi przygotować pracę dyplomową na poziomie elementarnym. Potrafi przy pomocy nauczyciela zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wybrane wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
3,5Student potrafi przygotować pracę dyplomową na poziomie podstawowym. Potrafi przy nieznacznej pomocy nauczyciela zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
4,0Student potrafi przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
4,5Student potrafi bardzo dobrze przygotować pracę dyplomową. Potrafi zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy.
5,0Student potrafi bardzo dobrze przygotować pracę dyplomową.Swobodnie prezentuje w formie pisemnej oraz ustnej wykonane analizy, wyniki badań i wytyczne projektowe, jak również projekt dyplomowy. Potrafi podjąć dyskusję dotyczącą przyjętych metod i rozwiązań projektowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C08_K01Jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K02jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K04posiada umiejętność krytycznej oceny
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z metodami pracy przy opracowywaniu projektu dyplomowego magisterskiego na kierunku architektura krajobrazu oraz z metodami redagowania pracy dyplomowej i sposobami jej prezentacji
Treści programoweT-S-1Dobór fachowej literatury i materiałów źródłowych wykorzystywanych przy opracowaniu pracy magisterskiej. Zasady cytowania i zapisu źródłowego
T-S-2Zasady opracowania rysunków technicznych projektu magisterskiego z zakresu architektury krajobrazu
T-S-2Prezentacje prac studenckich połączone z dyskusją
Metody nauczaniaM-2metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-1metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena prezentacji materiałów zebranych do opracowania pracy magisterskiej
S-2Ocena podsumowująca: ocena przygotowania prezentacji multimedialnej pracy magisterskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych
3,0Student wykazuje gotowość do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student wykazuje gotowość do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje przy nieznacznej pomocy nauczyciela.
4,0Student jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych.
4,5Student jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje samodzielnie.
5,0Student jest gotowy do analizy wykonywanej pracy dyplomowej pod kątem doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych prowadzących do uzyskania właściwych rozwiązań projektowych. Pracuje samodzielnie, chętnie podejmuje dyskusje z nauczycielem i innymi studentami