Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu GIS:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot GIS
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Pieńkowski <Pawel.Pienkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kupiec <Michal.Kupiec@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Podstawowe wiadomości z zakresu sozologii i kształtowania środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z funkcjonowaniem programów GIS (wektorowych i rastrowych) oraz poznanie źródeł danych wykorzystywanych w projektach GIS.
C-2Zapoznanie się z wykorzystaniem programów GIS do analiz i waloryzacji krajobrazowych, wspomagań procesu projektowania oraz poznają zasady wyykonywania projektów GIS w zakresie architektury krajobrazu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawowe moduły programu rastrowego, (wykorzystanie palet barwnych Reklasyfikacja danych rastrowych i operacje logiczne na warstwach.3
T-L-2Analiza Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie modelu Wzgórz Bukowych.2
T-L-3Analiza sposobu użytkowania w obrębie historycznych założeń parkowych.2
T-L-4Wykorzystanie analizy wielokryteryjnej w architekturze krajobrazu i sozologii.2
T-L-5Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programie wektorowym na przykładzie Quantum GIS.2
T-L-6Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS.2
T-L-7Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.2
15
wykłady
T-W-1Teoretyczne podstawy Geograficznych Systemów Informacyjnych.2
T-W-2Źródła danych dla systemów, struktura wewnętrzna i podstawowe funkcje GIS.2
T-W-3Realizacja podstawowych funkcji: wizualizacja i wprowadzanie danych2
T-W-4Analiza geograficzna, zarządzanie i transformacja danych.2
T-W-5Przegląd pakietów oprogramowania GIS. Zapoznanie się z możliwościami i zasadami pracy na programach wektorowych na przykładzie pakietów MapInfo i Quantum GIS, ArcView.2
T-W-6Podstawowe zagadnienia teledetekcji.2
T-W-7Interpretacja zdjęć lotniczych w architekturze krajobrazu.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie projektów8
A-L-3przygotowanie się do zajęć przy pomocy skryptu8
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie zadań wykonywanych w czasie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C07_W01
Zna metody i techniki związane z wykorzystywaniem narzędzi GIS oraz teledetekcji w architekturze krajobrazu i naukach o środowisku
AK_2A_W01, AK_2A_W03, AK_2A_W04R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W05, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07InzA2_W01, InzA2_W05C-2, C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1M-1, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C07_U01
Potrafi wykorzystywać programy GIS do analiz zwizązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Zna sposoby wykorzystywania różnych źródeł danych w GIS, potrafi wizualizować wyniki analiz w postaci map
AK_2A_U02R2A_U01, R2A_U03, T2A_U01, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-2, C-1T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-6M-2, M-3S-1, S-2, S-4
AK_2A_C07_U04
Student posiada podstawowe umiejętności pracy z programami GIS. Potrafi zaplanować i wykonać prostą bazę danych o środowisku oraz rozwiązywać typowe problemy związane z gospodarką odpadami z zastosowaniem GIS.
AK_2A_U04T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12InzA2_U01, InzA2_U02C-2, C-1T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-6M-2, M-3S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C07_K01
Potrafi zorganizować pracę indywidualną oraz grupową w czasie wykonywania projektu GIS. Zna zasady ochrony własności intelektualnej w projektach GIS
AK_2A_K01, AK_2A_K07A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K02, T2A_K07C-2, C-1T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-7, T-L-1, T-L-2, T-L-6, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C07_W01
Zna metody i techniki związane z wykorzystywaniem narzędzi GIS oraz teledetekcji w architekturze krajobrazu i naukach o środowisku
2,0Nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS w architekturze krajobrazu; nie posiada wiedzy, umożliwiającej wykonywanie podstawowych czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania.
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS.
3,5Potrafi wykonać typowe analizy i operacje za pomocą oprogramowania GIS; zna podstawy teoretyczne GIS.
4,0Potrafi wykonać większość prezentowanych na ćwiczeniach czynności z użyciem oprogramowania GIS, a także wykonywać bardziej skomplikowane analizy przestrzenne; zna dobrze teoretyczne zagadnienia GIS.
4,5Potrafi wykorzystywać wszystkie przedstawione w programie moduły GIS; umie zaplanować toki postępowania przy analizie wybranych problemów ochrony środowiska, zna i dobrze rozumie teoretyczne zagadnienia GIS.
5,0Potrafi wykonać wszystkie przedstawione na ćwiczeniach operacje GIS; Umie samodzielnie zaplanować toki postępowania przy analizie wybranych problemów ochrony środowiska, a także wizualizować i komentować uzyskane wyniki; potrafi samodzielnie dobierać narzędzia potrzebne rozwiązywania zadań; bardzo dobrze zna i rozumie teoretyczne zagadnienia GIS i teledetekcji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C07_U01
Potrafi wykorzystywać programy GIS do analiz zwizązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Zna sposoby wykorzystywania różnych źródeł danych w GIS, potrafi wizualizować wyniki analiz w postaci map
2,0Nie potrafi wykorzystywać podstawowych modułów prezentowanych na ćwiczeniach programów; nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS z zakresu architektury krajobrazu.
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, nie posiada jednak umiejętności efektywnej analizy uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie potrafi dobierać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
3,5Potrafi wykonać większość czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie umie optymalnie wykorzystać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
4,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
4,5Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania i efektywnie analizować uzyskane wyniki; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
5,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu ochrony środowiska. Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; posiada umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, a także postrzega relacje pomiędzy analizowanymi elementami a całym środowiskiem.
AK_2A_C07_U04
Student posiada podstawowe umiejętności pracy z programami GIS. Potrafi zaplanować i wykonać prostą bazę danych o środowisku oraz rozwiązywać typowe problemy związane z gospodarką odpadami z zastosowaniem GIS.
2,0Nie potrafi wykorzystywać podstawowych modułów prezentowanych na ćwiczeniach programów; nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS w architekturze krajobrazu
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, nie posiada jednak umiejętności efektywnej analizy uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie potrafi dobierać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu
3,5Potrafi wykonać większość czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie umie optymalnie wykorzystać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu
4,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
4,5Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania i efektywnie analizować uzyskane wyniki; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
5,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu ochrony środowiska. Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; posiada umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, a także postrzega relacje pomiędzy analizowanymi elementami a całym środowiskiem.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C07_K01
Potrafi zorganizować pracę indywidualną oraz grupową w czasie wykonywania projektu GIS. Zna zasady ochrony własności intelektualnej w projektach GIS
2,0Nieznajomość podstaw GIS i prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, skutkuje brakiem kompetencji w zakresie tworzenia projektów GIS.
3,0Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie najprostszych czynności przy tworzeniu projektów.
3,5Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie podstawowych czynności przy tworzeniu projektów.
4,0Dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.
4,5Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS; potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia.
5,0Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie wszystkich przewidzianych programem czynności przy tworzeniu projektów; student bardzo dobrze potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.

Literatura podstawowa

  1. Langley P.A., Godchild M.F., Maguire D.I., Rhind D.W., GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2006
  2. Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, PWN, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawowe moduły programu rastrowego, (wykorzystanie palet barwnych Reklasyfikacja danych rastrowych i operacje logiczne na warstwach.3
T-L-2Analiza Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie modelu Wzgórz Bukowych.2
T-L-3Analiza sposobu użytkowania w obrębie historycznych założeń parkowych.2
T-L-4Wykorzystanie analizy wielokryteryjnej w architekturze krajobrazu i sozologii.2
T-L-5Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programie wektorowym na przykładzie Quantum GIS.2
T-L-6Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS.2
T-L-7Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teoretyczne podstawy Geograficznych Systemów Informacyjnych.2
T-W-2Źródła danych dla systemów, struktura wewnętrzna i podstawowe funkcje GIS.2
T-W-3Realizacja podstawowych funkcji: wizualizacja i wprowadzanie danych2
T-W-4Analiza geograficzna, zarządzanie i transformacja danych.2
T-W-5Przegląd pakietów oprogramowania GIS. Zapoznanie się z możliwościami i zasadami pracy na programach wektorowych na przykładzie pakietów MapInfo i Quantum GIS, ArcView.2
T-W-6Podstawowe zagadnienia teledetekcji.2
T-W-7Interpretacja zdjęć lotniczych w architekturze krajobrazu.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie projektów8
A-L-3przygotowanie się do zajęć przy pomocy skryptu8
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C07_W01Zna metody i techniki związane z wykorzystywaniem narzędzi GIS oraz teledetekcji w architekturze krajobrazu i naukach o środowisku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_W04zna w zakresie rozszerzonym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z wykorzystaniem programów GIS do analiz i waloryzacji krajobrazowych, wspomagań procesu projektowania oraz poznają zasady wyykonywania projektów GIS w zakresie architektury krajobrazu
C-1Zapoznanie z funkcjonowaniem programów GIS (wektorowych i rastrowych) oraz poznanie źródeł danych wykorzystywanych w projektach GIS.
Treści programoweT-W-2Źródła danych dla systemów, struktura wewnętrzna i podstawowe funkcje GIS.
T-W-3Realizacja podstawowych funkcji: wizualizacja i wprowadzanie danych
T-W-4Analiza geograficzna, zarządzanie i transformacja danych.
T-W-5Przegląd pakietów oprogramowania GIS. Zapoznanie się z możliwościami i zasadami pracy na programach wektorowych na przykładzie pakietów MapInfo i Quantum GIS, ArcView.
T-W-6Podstawowe zagadnienia teledetekcji.
T-W-7Interpretacja zdjęć lotniczych w architekturze krajobrazu.
T-W-1Teoretyczne podstawy Geograficznych Systemów Informacyjnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie zadań wykonywanych w czasie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena projektu
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS w architekturze krajobrazu; nie posiada wiedzy, umożliwiającej wykonywanie podstawowych czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania.
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS.
3,5Potrafi wykonać typowe analizy i operacje za pomocą oprogramowania GIS; zna podstawy teoretyczne GIS.
4,0Potrafi wykonać większość prezentowanych na ćwiczeniach czynności z użyciem oprogramowania GIS, a także wykonywać bardziej skomplikowane analizy przestrzenne; zna dobrze teoretyczne zagadnienia GIS.
4,5Potrafi wykorzystywać wszystkie przedstawione w programie moduły GIS; umie zaplanować toki postępowania przy analizie wybranych problemów ochrony środowiska, zna i dobrze rozumie teoretyczne zagadnienia GIS.
5,0Potrafi wykonać wszystkie przedstawione na ćwiczeniach operacje GIS; Umie samodzielnie zaplanować toki postępowania przy analizie wybranych problemów ochrony środowiska, a także wizualizować i komentować uzyskane wyniki; potrafi samodzielnie dobierać narzędzia potrzebne rozwiązywania zadań; bardzo dobrze zna i rozumie teoretyczne zagadnienia GIS i teledetekcji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C07_U01Potrafi wykorzystywać programy GIS do analiz zwizązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Zna sposoby wykorzystywania różnych źródeł danych w GIS, potrafi wizualizować wyniki analiz w postaci map
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z wykorzystaniem programów GIS do analiz i waloryzacji krajobrazowych, wspomagań procesu projektowania oraz poznają zasady wyykonywania projektów GIS w zakresie architektury krajobrazu
C-1Zapoznanie z funkcjonowaniem programów GIS (wektorowych i rastrowych) oraz poznanie źródeł danych wykorzystywanych w projektach GIS.
Treści programoweT-L-4Wykorzystanie analizy wielokryteryjnej w architekturze krajobrazu i sozologii.
T-L-3Analiza sposobu użytkowania w obrębie historycznych założeń parkowych.
T-L-5Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programie wektorowym na przykładzie Quantum GIS.
T-L-7Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.
T-L-1Podstawowe moduły programu rastrowego, (wykorzystanie palet barwnych Reklasyfikacja danych rastrowych i operacje logiczne na warstwach.
T-L-2Analiza Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie modelu Wzgórz Bukowych.
T-L-6Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie zadań wykonywanych w czasie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena projektu
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystywać podstawowych modułów prezentowanych na ćwiczeniach programów; nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS z zakresu architektury krajobrazu.
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, nie posiada jednak umiejętności efektywnej analizy uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie potrafi dobierać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
3,5Potrafi wykonać większość czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie umie optymalnie wykorzystać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
4,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
4,5Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania i efektywnie analizować uzyskane wyniki; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
5,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu ochrony środowiska. Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; posiada umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, a także postrzega relacje pomiędzy analizowanymi elementami a całym środowiskiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C07_U04Student posiada podstawowe umiejętności pracy z programami GIS. Potrafi zaplanować i wykonać prostą bazę danych o środowisku oraz rozwiązywać typowe problemy związane z gospodarką odpadami z zastosowaniem GIS.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U04potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z wykorzystaniem programów GIS do analiz i waloryzacji krajobrazowych, wspomagań procesu projektowania oraz poznają zasady wyykonywania projektów GIS w zakresie architektury krajobrazu
C-1Zapoznanie z funkcjonowaniem programów GIS (wektorowych i rastrowych) oraz poznanie źródeł danych wykorzystywanych w projektach GIS.
Treści programoweT-L-4Wykorzystanie analizy wielokryteryjnej w architekturze krajobrazu i sozologii.
T-L-3Analiza sposobu użytkowania w obrębie historycznych założeń parkowych.
T-L-5Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programie wektorowym na przykładzie Quantum GIS.
T-L-7Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.
T-L-1Podstawowe moduły programu rastrowego, (wykorzystanie palet barwnych Reklasyfikacja danych rastrowych i operacje logiczne na warstwach.
T-L-2Analiza Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie modelu Wzgórz Bukowych.
T-L-6Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie zadań wykonywanych w czasie ćwiczenia
S-2Ocena formująca: ocena projektu
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystywać podstawowych modułów prezentowanych na ćwiczeniach programów; nie zna podstaw teoretycznych i praktycznych wykorzystania systemów GIS w architekturze krajobrazu
3,0Potrafi wykonać podstawowe czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, nie posiada jednak umiejętności efektywnej analizy uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie potrafi dobierać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu
3,5Potrafi wykonać większość czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dostatecznie podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, jednak nie umie optymalnie wykorzystać poznanych metod i źródeł do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu
4,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, ma jednak trudności w efektywnej analizie uzyskanych wyników; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
4,5Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania i efektywnie analizować uzyskane wyniki; zna dobrze podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu architektury krajobrazu.
5,0Potrafi wykonać wszystkie czynności z użyciem prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania; zna bardzo dobrze zna podstawy teoretyczne GIS i teledetekcji, potrafi optymalnie wykorzystać poznane metody i źródła do tworzenia projektów z zakresu ochrony środowiska. Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; posiada umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, a także postrzega relacje pomiędzy analizowanymi elementami a całym środowiskiem.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C07_K01Potrafi zorganizować pracę indywidualną oraz grupową w czasie wykonywania projektu GIS. Zna zasady ochrony własności intelektualnej w projektach GIS
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z wykorzystaniem programów GIS do analiz i waloryzacji krajobrazowych, wspomagań procesu projektowania oraz poznają zasady wyykonywania projektów GIS w zakresie architektury krajobrazu
C-1Zapoznanie z funkcjonowaniem programów GIS (wektorowych i rastrowych) oraz poznanie źródeł danych wykorzystywanych w projektach GIS.
Treści programoweT-L-4Wykorzystanie analizy wielokryteryjnej w architekturze krajobrazu i sozologii.
T-L-3Analiza sposobu użytkowania w obrębie historycznych założeń parkowych.
T-L-5Zapoznanie się ze specyfiką pracy w programie wektorowym na przykładzie Quantum GIS.
T-L-7Wykonywanie szkicu fotointerpretacyjnego na podstawie zdjęcia lotniczego w programie Quantum GIS.
T-L-1Podstawowe moduły programu rastrowego, (wykorzystanie palet barwnych Reklasyfikacja danych rastrowych i operacje logiczne na warstwach.
T-L-2Analiza Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie modelu Wzgórz Bukowych.
T-L-6Rejestracja (georeferencing) obrazów rastrowych w programie Quantum GIS.
T-W-2Źródła danych dla systemów, struktura wewnętrzna i podstawowe funkcje GIS.
T-W-3Realizacja podstawowych funkcji: wizualizacja i wprowadzanie danych
T-W-4Analiza geograficzna, zarządzanie i transformacja danych.
T-W-5Przegląd pakietów oprogramowania GIS. Zapoznanie się z możliwościami i zasadami pracy na programach wektorowych na przykładzie pakietów MapInfo i Quantum GIS, ArcView.
T-W-6Podstawowe zagadnienia teledetekcji.
T-W-7Interpretacja zdjęć lotniczych w architekturze krajobrazu.
T-W-1Teoretyczne podstawy Geograficznych Systemów Informacyjnych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena projektu
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie praktyczne ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieznajomość podstaw GIS i prezentowanego na ćwiczeniach oprogramowania, skutkuje brakiem kompetencji w zakresie tworzenia projektów GIS.
3,0Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie najprostszych czynności przy tworzeniu projektów.
3,5Podstawowa wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie podstawowych czynności przy tworzeniu projektów.
4,0Dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.
4,5Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie większości czynności przy tworzeniu projektów; student potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS; potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia.
5,0Potrafi kreatywnie wykorzystywać prezentowane w toku zajęć narzędzia; dobra wiedza z zakresu GIS umożliwia wykonywanie wszystkich przewidzianych programem czynności przy tworzeniu projektów; student bardzo dobrze potrafi zorganizować pracę indywidualną, zdaje sobie sprawę z istnienia zasad ochrony własności intelektualnej GIS.